පළාත් පාලන මැතිවරණය සඳහා ඉදිරිපත් වන සියලුම අපේක්ෂකයින්ගේ වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ කඩිනමින් ලබාදෙන ලෙස මැතිවරණ කොමිසම එම අපේක්ෂකයන්ගෙන් ඉල්ලීම් කර තිබේ.

නීති ප්‍රකාරව නාමයෝජනා භාර දුන් දිනයේ සිට මාස තුනක් ඇතුළත මැතිවරණය සඳහා ඉදිරිපත් වන සියලුම අපේක්ෂකයින්ගේ වත්කම් බැරකම් ලබා දිය යුතු බවත් මැතිවරණය කොමිසම සඳහන් කරයි.

මේ පිළිබඳව අදහස් දක්වන අතිරේක මැතිවරණ කොමසාරිස් එම්.එම්. මොහොමඩ් මහතා කියා සිටියේ මාස තුනක් ඇතුළත අදාළ වත්කම් බැරකම් ලබාදිය යුතු ලෙස නීතිය තිබුණද හැකි ඉක්මනින් අදාළ වත්කම් බැරකම් ලබාදීමට කටයුතු කරන ලෙස සියලුම අපේක්ෂකයින්ගෙන් ඉල්ලා සිටින බවය.

නිලන්ත බක්මීවැව