මැතිවරණ ප්‍රචාරක කටයුතු සඳහා පොලිතීන් භාවිත කිරීමට එරෙහිව දැඩිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය පවසයි.

අදාළ තහනම පිළිබඳව ලිඛිතව දේශපාලන පක්ෂ වෙත දැනුම්දීමට ද කටයුතු කරන බව ද මැතිවරණ ප්‍රචාරක කටයුතු සඳහා පොලිතීන් භාවිත තහනම් කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගැනීම අනිවාර්ය බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන පසුගියදා දැනුම් දුන් බවද මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය පවසයි.