නියෝජ්‍ය ඇමැති ලක්ෂ්මන් වසන්ත මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මාතලේ ප්‍රදේශයේ පැවැත්වීමට සූදානම් කර තිබූ පොත් බෙදා දීමේ වැඩසටහනක් මැතිවරණ කොමිසමේ නියෝගයෙන් නතර කර ඇති බව වාර්තා වේ.
මාතලේ ප්‍රදේශ කිහිපයක අඩු ආදියම්ලාභී පවුල් ඉලක්ක කරගනිමින් මේ වැඩසටහන පැවැත්වීමට සුදානම්කර තිබූ අතර ඡන්දයක් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබියදී එවැනි වැඩසටහන් සංවිධානය කිරීම සදාචාර විරෝදී සහ නීති විරෝධී බව මැතිවරණ කොමිසම කියයි.