චීනය තුළ කෘත්‍රීම බුද්ධි (ඒ.අයි) පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයක් ස්ථාපනය කිරීමට ගූගල් සමාගම් තීරණය කර ඇත. චීනය තුළ විදෙස් තොරතුරු තාක්ෂණ සමාගම්වලට ක්‍රියාත්මක වීමට ඇත්තේ වාරණය කරන ලද සීමිත ඉඩ කඩකි.

මේ සමාජ දේශපාලන ආර්ථික තත්වය මැද වුවද චීන ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයන් කෘත්‍රීම බුද්ධි සම්බන්ධයෙන් කෙරෙන පර්යේෂණ හා සංවර්ධනය සඳහා ඉහළ සහයෝගයක් ලබාදීමට තීරණය කර තිබීම මෙහි විශේෂත්වයයි.

ආසියාව තුළ මේ ආකාරයේ කෘත්‍රීම බුද්ධි පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයක් ස්ථාපනය කරන පළමු අවස්ථාව මෙය බව ගූගල් සමාගම පවසා තිබේ.