පොල් ගෙඩියක මිල රුපියල් 75ක් ද පරිප්පු කිලෝව රුපියල් 130ක් ද කට්ට කරවල කිලෝව රුපියල් 1000ක් සහ සාලයා කරවල කිලෝව රුපියල් 425ක්ද යනුවෙන් උපරිම පාලන මිලක් නියම කළ ගැසට් නිවේදනය ඊයේ(6) රාත්‍රියේ සිට බලපැවැත්වේ.
පාලන මිලට වඩා වැඩි මිලට භාණ්ඩ අලෙවි කිරීමේ නියුතුව සිටින වෙළෙන්ඳන් නීතියට කොටු කර ගැනීමට හදිසි වැටලීම් ක්‍රියාත්මකය.