සිය වැටුප් වැඩිකිරීමේ කැබිනට් පත්‍රිකාව අනුමත නොකර තවදුරටත් කල්දැමීම සහ ගැටලු සඳහා පාලනාධිකාරිය දක්වන උදාසීන ප්‍රතිචාරවලට විරෝධය දක්වමින් දුම්රිය එන්ජින් රියදුරන් ආරම්භ කළ වැඩ වර්ජනයට අද මධ්‍යම රාත්‍රීයේ සිට දුම්රිය පාලක ස්ථානාධිපතිවරු සහ නියාමකවරු ද එක්වන බව වාර්තා වේ.