මෙරට පරිගණක සාක්ෂරතාව සියයට 28.3ක් බව ජනලේඛන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.
වයස අවුරුදු 5ත් 69ත් අතර පුද්ගලයින්ගේ ඇස්තමේන්තු කරන ලද පරිගණක  සාක්ෂරතා අනුපාතය 2017 වසරේ මුල් මාස 06 තුළ සිදුකළ සමීක්ෂණයට අනුව සියයට 28.3 ක් බව එම දෙපාර්තමේන්තුව පෙන්වා දෙයි.

වැඩිම පරිගණක සාක්ෂරතා නාගරික අංශයේ පදිංචි පුද්ගලයින්ගෙන් වාර්තා වන අතර ස්ත‍්‍රී පුරුෂභාවය සැලකිල්ලට ගැනීමේදී පුරුෂ පක්ෂයේ පරිගණක සාක්ෂරතා සියයට 30.7ක් ලෙසත් ස්ත‍්‍රී පක්ෂයේ පරිගණක  සාක්ෂරතාව සියයට 26.1 ක් ලෙසත් වාර්තා වී තිබේ.

වයස අනුව සලකා බැලීමේදී අවුරුදු 15 ත් 19 ත් අතර පුද්ගලයින්ගෙන් ඉහළම පරිගණක  සාක්ෂරතා අනුපාතය වාර්තා වී ඇති බව ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පෙන්වා දෙයි.

අධ්‍යාපන මට්ටම සලකා බැලීමේදී වැඩිම පරිගණක  සාක්ෂරතා අනුපාතය උසස් පෙළ හා ඊට ඉහළ අධ්‍යාපන සුදුසුකම් ලැබූ අයගෙන් වාර්තා වී ඇති බව සඳහන්ය.

සියලූ දිස්ත‍්‍රික්ක අතරින් අන්තර්ජාල භාවිත කරන වැඩිම ජනගහන ප‍්‍රතිශතය වන සියයට 44.6 ක් කොළඹ දිස්ත‍්‍රික්කයෙන් වාර්තා වී ඇති අතර සියයට 4.9 ක් වන අඩුම ප‍්‍රතිශතය බදුල්ල දිස්ත‍්‍රික්කයෙන් වාර්තා වී ඇති බව ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

සිතිජ අනුහස් ජයසූරිය