මාත‍ලේ විද්‍යා විදුහල් ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ කොළඹ ශාඛාව සහ මාත‍ලේ ශාන්ත තෝමස් විදුහල් ආදි සිසු සංගමයේ කොළඹ ශාඛාව එක්ව වාර්ෂිකව පවත්වන සුහද ක්‍රිකට් තරගය පසුගියදා බත්තරමුල්ල ජී.එච්. බුද්ධදාස ක්‍රීඩාංගණයේදී පවත්වනු ලැබිය.

ඡායාරූප – ඒෂාන් දසනායක

Untitled-4