පසුගිය දින ඉරානයේ බටහිර ප්‍රදේශයේ ඇතිවු භූමිකම්පා තත්ත්වය හේතුවෙන් මියගිය හා අවතැන් වු ඉරාන වැසියන් වෙනුවෙන් ශෝකය පලකිරීම පිණිස කොළඹ ඉරාන තානාපති කාර්යාලය වෙත ගිය හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා එහි තබා ඇති විශේෂ ශෝක ප්‍රකාශ සටහන් පොතේ සටහනක් තබා ඉරාන ශ්‍රී ලංකා තානාපති මොහොමඩ් සයිරි අමිරනි මහතා හමුවී තම ශෝකය පළකලේය.

රන්මලී සෝමසිරි

IMG_0085 IMG_0086