විශ්‍රාමික පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වැටුපට අමතරව රුපියල් දසදහසක අන්තර් දීමනාවක් ගෙවීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව මේ මාසයේ සිට අදාළ දීමනාව දැනට විශ්‍රාම ගොස් සිටින සියලු මන්ත්‍රීවරුන්ට හිමිවනු ඇත.
විශ්‍රාම ගිය මන්ත්‍රීවරයා හෝ මන්ත්‍රීවරිය මියගොස් ඇත්නම් ඔවුන්ගෙන් යැපෙන වැන්දඹුවන් සහ පුරුෂයන්ට අදාළ දීමනාව හිමි වේ.

දැනට විශ්‍රාමික පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 468 දෙනකුට අදාළ දීමනාව ලබාදීමට කටයුතු කරන අතර ඊට හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 261 දෙනකුට, මියගිය මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වැන්දඹුවන්, පුරුෂයින් 201ක් සහ යැපෙන්නෝ 06 දෙනකු අයත් වේ.

මෙම පිරිසට විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම සඳහා රජයට මාසිකව රුපියල් මිලියන දාහතක මුදලක් වැයවන බව ද වාර්තා වේ.
රජයේ සේවයේ විශ්‍රාමිකයින්ට වැටුප් වැඩිවීම් සිදුවන අතර ඊට සාපේක්ෂව විශ්‍රාමික පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වැටුප් තල ඉහළ නොයෑම හේතුවෙන් මෙම දීමනාව ගෙවීමට නියමිත බව ද වාර්තා වේ.

නිලන්ත බක්මීවැව