2016 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා රේගු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් රුපියල් බිලියන 833.56ක රාජ්‍ය බදු ආදායමක්‌ එකතු කර ඇති බව ශ්‍රී ලංකා රේගු දෙපාර්තමේන්තුවේ 2016 වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව සඳහන් කරයි.

මෙය එම වර්ෂයේ රුපියල් බිලියන 1,463.69ක්‌ වූ මුළු රාජ්‍ය ආදායමෙන් සියයට 57ක්‌ බවත් එම වාර්තාවේ සඳහන් වේ.