මාධ්‍යවලට විවිධ ප්‍රකාශ නිකුත් කරමින් තැන තැන දේවල් කතා නොකර 14 වැනි දින උදෑසන ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ දෙවැනි මහ‍ලේ පැවැත්වෙන විශේෂ අවස්ථාවට සහභාගි වී ක්‍රිකට් ක්‍ෂේත්‍රය තුළ සිදු වී ඇතැයි කියන චෝදනා සම්බන්ධයෙන් කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න යැයි ක්‍රීඩා ඇමැතිවරයා අර්ජුන රණතුංග ඇමැතිවරයාට ලිපියක් යවමින් කියා සිටියි.

ක්‍රීඩා ඇමැතිවරයා මේ ආකාරයට ලිපියක් යවා ඇත්තේ අර්ජුන රණතුංග ඇමැතිවරයා පසුගිය කාලය තුළ ක්‍රිකට් ක්‍ෂේත්‍රයේ සිදු වී ඇතැයි කියන දූෂණ හා අක්‍රමිකතා ගැන සඳහන් කරමින් යවන ලද ලිපියට පිළිතුරු වශයෙනි.

එළඹෙන 14 වැනිදා උදෑසන 9.30 ට ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ දෙවැනි මහ‍ලේ පානදුර – කළුතර කිකට් සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන හයක් පැවැත්වෙන අතර ඊට සාක්ෂි දීම සඳහා පාර්ශ්ව කිහිපයක් කැඳවා ඇති බවත්, මේ අවස්ථාව ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් අර්ජුන රණතුංග ඇමැතිවරයාට තමන්ගේ ගැටලු ඉදිරිපත් කරන ලෙසත් තම ලිපිය මගින් දයාසිරි ජයසේකර මහතා දන්වා තිබේ.