පින්ලන්තයේ, හෙල්සින්කි නුවර, “කෙසරන්තා” අග්‍රාමාත්‍ය නිල නිවසට පැමිණි ශ්‍රී ලංකා අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පින්ලන්ත අග්‍රාමාත්‍ය යුහා සිපිලා මහතා විසින් පිළිගනු ලැබූ අයුරු…