2017 වර්ෂයේ ජාතික අනතුරු නිවාරණ සතිය සැප්තැම්බර් 18 වැනි දින සිට සැප්තැම්බර් 22 දක්වා පැවැත්විමට සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය කටයුතු යොදා ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව තුළ සිදුවන රෝහල්ගතවීම්වලට ප‍්‍රධාන හේතුව හදිසි අනතුරු වන අතර මිලියනයකට අධික පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාවක් අනතුරු නිසා රෝහල්වල නේවාසිකව ප්‍රතිකාර ලබති.

දළ වශයෙන් සෑම වසරකම ශ්‍රී ලාංකිකයින් 10″000 ක් අනතුරු නිසා ජිවිතක්ෂයට පත් වේ.

මෙම තත්ත්වය වළක්වා ගැනීම සඳහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ජාතික අනතුරු නිවාරණ සතිය ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.