දේශපාලන පිටිය ගිනියම් වී තිබේ. එය එක් විටම ගිනියම් කරන ලද්දේ රවි කරුණානායක මහතා විදේශ අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමත් සමගය. ඒ මහතා අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වී සිය නිවසට පැමිණි අවස්ථාවේ හිතවත් පාක්ෂිකයකු හැඟුම්බරව හමු වූ අවස්ථාව ඡායාරූපයේ දැක්වේ.

ඡායාරූපය : ටෙරාන් නානායක්කාර