වර්ෂ 2015 පෙර, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව උපදේශන සේවා ගත් සියලු පුද්ගලයන් පිළිබඳව සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ලබා දෙන ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය මහ බැංකුවට දැනුම් දී තිබේ.

අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා මහ බැංකු අධිපති ලෙස කටයුතු කළ කාලයේදී උපදේශන සේවා ගත් සියලු පුද්ගලයන්ගේ තොරතුරු ද ඔවුන්ට ගෙවූ දීමනා ද ඉහත වාර්තාවට ඇතුළත් කරන ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය දුන් උපදෙස්වල සඳහන් වේ.

අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය විසින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවෙන් ඉල්ලා ඇති ඉහත වාර්තාවට අදාළව නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවය කළ නිලධාරීන්ට ගෙවනු ලැබූ මුදල් සම්බන්ධයෙන් ද සවිස්තර තොරතුරු ඉල්ලා තිබේ.
අදාළ වාර්තාව කඩිනමින් ලබාදෙන ලෙසද අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය ඉල්ලීමක් කර ඇත.

නිමල කොඩිතුවක්කු