රටවල් 42ක් සමරන ලෝක හෙල්ත් කියුගොන්ග් දිනයට සමගාමීව ශ්‍රී ලංකා හෙල්ත් කිගොන්ග් සංගමය සංවිධානය කරන වැඩමුළුවක් අගෝස්තු මස 13 වැනිදා සවස 4.30ට නිදහස් චතුරස්‍රයේදී පැවැත්වේ. චීන ව්‍යයාම ක්‍රමයක් වන කිගොන්ග් 2009 වසරේ සිට ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වන අතර ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 400ක් පමණ නිරත වන කියුගොන්ග් ක්‍රීඩාවෙන් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 6 දෙනෙකු ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් ජාත්‍යන්තර තරග සඳහාද සහභාගි වී ඇත. වසර 4000ක් පමණ පැරණි කියුගොන්ග් ක්‍රීඩාවක් ලෙස මෙන්ම ශාරීරික ව්‍යායාම් ක්‍රමයක් ලෙසින්ද හැදෑරිය හැකි අතර කියුගොන්ග් පිළිබඳදැනුවත් වීමටකැමැති සියලුම දෙනාට මෙම වැඩමුළුවට සහභාගි වන ලෙස ශ්‍රී ලංකා හෙල්ත් කිගොන්ග් සංගමය ඇරයුම්කර සිටියි.