මොරවක, මිල්ලව ප‍්‍රදේශයේ කැලෑවක දඩයක්කාරයකු විසින් අටවන ලද කම්බි උගුලකට හසු වී තුවාල ලබා සිටි කිරිදෙන ඊරියක් කලමැටිය වනජීවී නිලධාරීන් විසින් බේරා තුවාලවලට ප‍්‍රතිකාර කිරීමෙන් අනතුරුව වනයට මුදාහැරීමට කටයුතු කර ඇත.

උගුලට හසුවීවීමෙන් තුවාල ලබා වේදනාවෙන් කෑගසමින් සිටි ඊරිය පිළිබඳ ප‍්‍රදේශවාසීන් විසින් වනජීවී නිලධාරීන්ට දැනුම්දී තිබේ.

වනජීවී නිලධාරීන් පැමිණ ඊරියට අනතුරක් නොවන පරිදි උගුලෙන් ගලවාගෙන තුවාල සිදුවී තිබුණු පාදයට ප‍්‍රතිකාර කර වනයට මුදාහැරීමට කටයුතු කර ඇත.

අම්බලන්තොට – අජිත් පුෂ්පකුමාර

r2r3