පසුගිය දින තුන තුළ කොළඹ නගරය තුළ සහ කොළඹට පිවිසෙන ප්‍රධාන මාර්ගයන්හි ක්‍රියාත්මක කළ මංතීරු නීතිය යටතේ වැරදි සිදුකළ රියදුරන් 4765කට නීතිය ක්‍රියාත්මක කර ඇති බව පොලීසිය පවසයි.
වැරදි මංතීරු වල රථ ධාවනය කළ රියදුරන් සඳහා දඩ පත්‍රිකා නිකුත් කර ඇති අතර රථ වාහන පොලීසිය මගින් සති අන්තයේ පවත්වන උපදෙස් පංති සඳහා ද ඔවුන්ට සහභාගී වීමට සිදුවන බව වාර්තාවේ.
මෙම මංතීරු නීතිය ඉදිරියේදී ද ක්‍රියාත්මක අතර කොළඹ නගරය තුළ රථ වාහන තදබදය අවම කරගැනීමට එමගින් බලාපොරොත්තු වන බව පොලීසිය පවසයි.