මීතොටමුල්‍ලේ සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වූ නිවසක සුන්බුන් අතරින් මතුවූ මේ ‍පොත කුඩා දරුවකුගේය. ‍පොත හිමි දරුවාවත් ඔහුගේ දෙමාපියන්වත් ජීවතුන් අතර නැත. නමුත් දරුවාගේ අත් අකුරු සහිත ‍පොත පමණක් දුටු දුටුවන්ගේ නෙතට කඳුළු නංවන දසුනක්ව මේ මිහිපිට ඉතිරිව ඇත.

ඡායාරූපය – චතුර එස්. කොඩිකාර