දකුණු පළාත් සභාවට අයත් රථවාහන රැසක් කිසිදු ප‍්‍රයෝජනයකට නොගෙන තැන තැන දිරා යමින් පවතියි.

මෙසේ දිරා යමින් පවතින වාහන බොහොමයක් අලුත්වැඩියා කිරීමකින් තොරව කලක් පැවතීම හේතුවෙන් හා වැස්සට තෙමෙමින්, අව්වට වේලෙමින් දිරා යමින් පවතින අයුරු දැක ගත හැකිය.

ගාල්ල, ලබුදූව දක්ෂිණපාය කාර්යාල සංකීර්ණ භූමියේ ගාල්කර දිරා යමින් පවතින දකුණු පළාත් සභාවට අයත් වාහන ඡායාරූපයේ දැක්වේ.

සමන් කුමාර- බූස්ස/ ලලිත් කම්කානම්ගේ- ගිංතොට

d1d2d3d4