දේශපාලනයත්, කලාවත් කලකට නතර කරලා දරු සුරතල් බලන උපේක්ෂා ස්වර්ණමාලි සිය පවුලේ පුද්ගලික ඡායාරූප කිහිපයක් මුහුණු පොතට එකතු කරලා තිබුණේ මෙහෙමයි.

16684379_10154839245756061_3993596382146849659_n 17098421_10154888788121061_2141696109353406210_n 17632451_10154972874991061_1147597287713708583_o 17966783_10155029758346061_8015056473310739182_o