කොරියානු භාෂා ප‍්‍රවීණතා විභාගයට පෙනී සිිටීම සඳහා මෙවර ඉල්ලූම්කරුවන් 22,905 දෙනකු අයැදුම්පත් භාර දී ඇතැයි විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය සඳහන් කරයි.

පසුගිය මාර්තු 14, 15, 16, 17 යන දිනයන්හි දී දිවයින පුරා පිහිටි මධ්‍යස්ථාන 19 කදී මෙම අයැදුම්පත‍්‍ර භාර ගැනීම සිදු කර තිබේ.

එ් අනුව වැඩිම අයැදුම්පත් සංඛ්‍යාව වන 3388ක ප‍්‍රමාණයක් නිකුත් කර ඇත්තේ විදේශ රැුකියා නියුක්ති කාර්යාංශයට අයත් තංගල්ල විගමනික සම්පත් පුහුණු මධ්‍යස්ථානයෙන් වන අතර අවමය වන අයැදුම්පත් 05ක ප‍්‍රමාණය නිකුත් කර ඇත්තේ යාපනය මධ්‍යස්ථානයෙනි.

ඊට අමතරව ගාල්ල මධ්‍යස්ථානයෙන් 3102ක්් ද, අතුරුගිරිය ජාතික කළමනාකරණ ආයතනයෙන් 2917 ක්ද, රත්නපුර මධ්‍යස්ථානයෙන් 2403ක් හා මහනුවර මධ්‍යස්ථානයෙන් 2107 ක්ද නිකුත් කර තිබේ. මේ අතර පසුගිය වසරේ නිකුත් කර ඇති අයැදුම්පත් සංඛ්‍යාව 26139 කි.

කොරියානු මානව සම්පත් සංවර්ධන ආයතනය මගින් මෙම විභාගයේ පරිපාලන කටයුතු සිදු කරන අතර විදේශ රැුකියා නියුක්ති කාර්යාංශයේ සහායෙන් විභාගය පැවැත්වේ.
කොරියාවේ නිෂ්පාදන හා ධීවර අංශවල පවතින පුරප්පාඩු සඳහා පමණක් මෙවර විභාගය පවත්වනු ලබන අතර ඒ සදහා ශ‍්‍රී ලංකාවෙන් කිසිදු බලපෑමක් සිදු කළ නොහැකි බවත් මේ වන විට ශ‍්‍රී ලාංකිකයින් 30,000 ක් පමණ කොරියාවේ රැුකියාවල නියැළෙන බවත් විදේශ රැුකියා නියුක්ති කාර්යාංශය සඳහන් කළේය.

සියලූ අයැදුම්පත් පරීක්ෂාවෙන් පසු ඇගයුම් ලකුණු මත විභාගය පැවැත්වෙන ස්ථාන හා වෙලාවන් දැනුම් දීමට නියමිත අතර වැඩි විස්තර අඅඅගිකඉෙැගකන වෙබ් අඩවියෙන් දැන ගත හැකිය.
දිල්රුක්ෂි ග්‍රේරු