දකුණු කොරියාවේ ඩැග්සු නුවරදී පසුගිය ඉරිදා (19) ඇරඹුන ලෝක මලල ක්‍රීඩා ගෘහස්ත තරගාවලියේ තාක්ෂණික නිලධාරියකු ලෙස කටයුතු කිරීමට අන්තර්ජාතික මලල ක්‍රීඩා තාක්ෂණ නිලධාරී පී.එච්.ඩී. වෛද්‍යතිලක මහතා එක්ව සිටි.
asd
ලොව ප්‍රමුඛතම ජාත්‍යන්තර මලල ක්‍රීඩා රගාවලි රැසක මීට පෙර තාක්ෂණික මලල ක්‍රීඩා නිලධාරී භූමිකාව හොබවා ඇති වෛද්‍යතිලක මහතා තරගාවලි කිහිපයකම තාක්ෂණික කමිටු ප්‍රධානියා ලෙස ද කටයුතු කිරීමට කැපී පෙනේ.

රටවල් 75 ක ක්‍රීඩකයින් 4700ක් සහභාගි වන ලෝක මලල ක්‍රීඩා ගෘශස්ථ තරගාවලියේ මලල ක්‍රීඩා තාක්ෂණික නිලධාරියකු ලෙස කටයුතු කරන වෛද්‍යතිලක මහතා අන්තර් ජාතික මලල ක්‍රීඩා තාක්ෂණික නිලධාරී ලෙස ලෝක මලල ක්‍රීඩා ප්‍රවීණයන්ගේ සංගමය ලෝක මලල ක්‍රීඩා සංගමය හා ලෝක පැරලිම්පික් සංගමය සංවිධානය කරනු ලබන ජගත් මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියන් සඳහා දායකත්වය දෙන ආසියාවේ වඩාත්ම අත්දැකීම් පිරි තාක්ෂණික මලල ක්‍රීඩා නාලධාරියකු වන අතර හිටපු ජාතික මලල ක්‍රීඩා සහ ජාතික ප්‍රවීණ මලල ක්‍රීඩා සංගම් සභාපති ලෙස ද සේවය කොට ඇත.