කොළඹ පවතින දැඩි රථවාහන තදබදයට විසදුමක් ලෙස මාර්ගයේ දෙපස මංතීරු බස්රථ පමණක් ධාවනය කිරීම සදහා අත්හදා බැලීම් ඊයේ රාජගිරිය මංසන්දියේ සිට ආයුර්වේද මංසන්දිය දක්වා ආරම්භ වූ අතර අද (13) උදැසන එම මංතීරුවල බස් රථ ධාවන වූ අයුරු.

ජායාරුප – සස්සඳ ලියනආරච්චි

bus (1)