සෑම පුද්ගලයකුම පාහේ තම ජීවිත කාලය තුළ ඉඩකඩම් දේපළ, යානවාහන, ගෙවල්දොරවල් ආදිය හැකි තරම් ඉක්මනින් අත්පත් කරගැනීමට උත්සාහ කරන බව පෙනේ. සමහර පුද්ගලයන්ට මෙවැනි දෑ ජීවිතයේ මුල් අදියර තුළම අත්පත් කර ගත හැකි වුවද ඇතැම් අයට දේපළ ඉඩකඩම් යානවාහන ගෙවල්දොරවල් යන මේ සියල්ලම හෝ ඒවායින් කිහිපයක් අත්පත් කර ගැනීමට බොහෝ සේ කල් ගත වන බව පෙනේ. ඒ නිසා අද දිනයේදී යම් අයකුට දේපළ, යානවාහන සහ ගෙවල්දොරවල් ලැබිමට වාඩත්ම ඉඩ ඇතිකාල වකවානු පිළිබඳව ‍ජ්‍යොතිෂ ඇසුරින් කතාබහ කිරීමට බලා‍පොරොත්තු වෙමි.

කිසියම් අයකුගේ උත්පත්ති කේන්ද්‍ර සටහන බුධ ග්‍රහයා මතින් රවි ග්‍රහයා ගමන් කරද්දී ඔහුගේ පියාට දේපළ ලැබිම් පෙන්නුම් කෙරේ. එනම් ඒ ආකාරයට රවි ග්‍රහයා ගෝචර වෙද්දී පියාට ඉඩකඩම් ලැබෙන්නට ඉඩ ඇත. තවද රවි ග්‍රහයා රාහු මතින් ගෝචර වෙද්දී අනුමානයට කරන කටයුතුවලින් යම් යම් ලැබිම් පෙන්නුම් කෙරේ.

කිසියම් උත්පත්ති කේන්ද්‍ර සටහනක සිකුරු ග්‍රහයා මතින් කුජ ග්‍රහයා ගමන් ගන්නා කාලවකවානුවල ස්වාමිපුරුෂයාට මුදල් ලාභ ලැබෙන්නට ඉඩ ඇත. එමෙන්ම කිසියම් උත්පත්ති කේන්ද්‍ර සටහනක සිකුරු ග්‍රහයා මතින් බුධ ග්‍රහයා ගමන් ගන්නා කාල වකවානුවලදී මුදල් ලාභ ලැබෙන්නට ඉඩකඩම් ලාභ ලැබෙන්නට ඉඩ ඇත. එවැනි ග්‍රහ ගෝචරයකදී අනිවාර්යයෙන්ම එවැනි ලාභ ලැබෙන බවක් මින් අදහස් නොවේ. එනම් මෙවැනි කාල වකවානුවල මුදල් ලාභ, දේපළ ලාභ ලැබෙන්නට ඇති ඉඩකඩ අන් කාලවලට වඩා වැඩි බවක් මෙයින් අදහස් වේ.

මීට අමතර ලෙස කිසියම් උත්පත්ති කේන්ද්‍ර සටහනක ශනි ග්‍රහයා මතින් බුධ ග්‍රහයා ගමන් ගන්නා කාලවකවානුවල ඉඩකඩම්වලින් ලාභ ලැබිම් ව්‍යාපාරවලින් ලැබිම් පෙන්නුම් කෙරේ. යම්කිසි උත්පත්ති කේන්ද්‍ර සටහනක කුජ ග්‍රහයා මතින් ගුරු ග්‍රහයා ගමන් කරන විට ජන්මියාට නිවාස ලාභ හිමි වන්නට ඉඩ ඇත. ඒ නිසා එවැනි කාලවකවානුවල නිවාස ආදිය ගොඩනගන්නට උත්සාහ කිරීමෙන් එම කටයුතු වඩාත් සාර්ථක වනු ඇත. එමෙන්ම යම් උත්පත්ති කේන්ද්‍ර සටහනක බුධ ග්‍රහයා මතින් ගුරු ග්‍රහයා ගමන් ගන්නා විටද කේන්ද්‍ර හිමියාට නිවාස ලාභ, දේපළ ලාභ ලැබෙන්නට ඉඩකඩ ඇත. එමෙන්ම යම් අයකුගේ උත්පත්ති කේන්ද්‍ර සටහනක සිකුරු ග්‍රහයා මතින් ගුරු ග්‍රහයා ගමන් ගන්නා විට එම පුද්ගලයාට ධනය ලැබෙන්නට ඉඩ ඇත.

මීට අමතර ලෙස කිසියම් උත්පත්ති කේන්ද්‍ර සටහනක රවි ග්‍රහයා මතින් සිකුරු ග්‍රහයා ගමන් කරන විට පියාට මූල්‍යමය ලාභ ලැබෙන්නට ඉඩ ඇත. එමෙන්ම සිකුරු ග්‍රහයා කුජ මතින් ගමන් කරන විට ජන්මියාට වාසස්ථාන ලාභ ලැබෙන්නට ඉඩ ඇති අතර ජන්මියාගේ සහෝදරයන්ට සහ ස්වාමි පුරුෂයාට ලැබිම්ද පෙන්නුම් කෙරේ.

කිසියම් උත්පත්ති කේන්ද්‍ර සටහනක බුධ ග්‍රහයා මතින් ගෝචර සිකුරු චලිත වන විට මුදල් ලාභ දේපළ ලාභවලට ඉඩකඩ ඇත. කිසියම් උත්පත්ති කේන්ද්‍ර සටහනක ගුරු ග්‍රහයා හතර වන භාවය තුළ ගෝචර වන විටද කේන්ද්‍ර හිමියාට ඉඩකඩම්, යානවාහන ගෙවල්දොරවල් ලැබෙන්නට ඉඩ ඇත. උදාහරණ ලෙස මේ වනවිට ගුරු ග්‍රහයා කන්‍යා රාශිය තුළ ගෝචර වන බැවින් මිථුන ලග්න හිමියන්ගේ 4වන භාවය තුළ ගුරු ග්‍රහයා ගෝචර වන බව පෙනේ. ඒ අනුව 2017 වසරෙහි සැප්තැම්බර් 12 වන දා දක්වා ඉදිරියට පවතින මාස කිහිපය තුළ මිථුන ලග්න හිමියන්ට දේපළ යානවාහන ඉඩකඩම් ලාභ පෙන්නුම් කෙරේ. එමෙන්ම 2017 වසරෙහි සැප්තැම්බර් 12 වනදාත්, 2018 වසරෙහි ඔක්තෝබර් 11 වනදාත් අතර කාල සීමාව තුළ ගුරු ග්‍රහයා තුලා රාශිය තුළ හැසිරෙන බැවින් එම කාල සීමාව තුළ කටක ලග්න හිමියන්ගේ 4 වැනි භාවය තුළ ගුරු ග්‍රහයා චලිත වන බව පෙනේ. එම නිසා එම කාලසීමාව තුළ කටක ලග්න හිමියන්ට අන් ලග්න හිමියන්ට වඩා දේපළ ඉඩකඩම්, යානවාහන ලාභ පෙන්නුම් කෙරේ.

මීට අමතර ලෙස අපගේ අත්දැකීමේ හැටියට ශනි ග්‍රහයා යම් උත්පත්ති කේන්ද්‍ර සටහනක චන්ද්‍රයාගෙන් 12 වැන්නෙහි ගෝචර වන විට සහ ශනි ග්‍රහයා චන්ද්‍රයා මතින් ගෝචර වන විටද දේපළ යානවාහන, ඉඩකඩම්, ගෙවල්දොරවල් ලාභ ලැබිමේ ඉඩකඩ වැඩි වනු ඇත. එමෙන්ම අපගේ අත්දැකීමේ හැටියට කිසියම් උත්පත්ති කේන්ද්‍ර සටහනක ලග්න භාවය තුළ ශනි ග්‍රහයා ගමන් කරන විට සහ අට වන භාවය තුළ ශනි ග්‍රහයා ගමන් කරන විටද කේන්ද්‍ර හිමියාට දේපළ ඉඩකඩම් යානවාහන ගෙවල් දොරවල් ලාභ ලැබිමේ ඉඩකඩ වැඩිවනු ඇත.

ඒ අනුව 2017 වසරෙහි ජනවාරි 27 වනදාත් 2017 ජුනි 21 වනදාත් අතර කාලය තුළ සහ 2017 වසරෙහි ඔක්තෝබර් 26 වනදාත් 2020 ජනවාරි 24 වනදාත් අතර කාල සීමාව තුළ ශනි ග්‍රහයා ධනු රාශිය තුළ ගෝචර වන බැවින් එම කාල සීමාව තුළ ධනු ලග්න හිමියන්ටත්, වෘෂභ ලග්න හිමියන්ටත් දේපළ, ඉඩකඩම්, යානවාහන ලාභ පෙන්නුම් කෙරේ. එයට හේතුව එම කාල සීමාව තුළ ධනු ලග්න හිමියන්ගේ ලග්න භාවය තුළ ද වෘෂභ ලග්න හිමියන්ගේ 8 වන භාවය තුළ ද ශනි ග්‍රහයා ගමන් කිරීමයි.

මීට අමතර ලෙස 2017 වසරෙහි ජූනි 21 වනදාත්, 2017 වසරෙහි ඔක්තෝබර් 26 වනදාත් අතර කාල සීමාව තුළ ශනි ග්‍රහයා වෘශ්චික රාශිය තුළ ගෝචර වන බව පෙනේ.

එබැවින් එම කාල සීමාව තුළ වෘශ්චික ලග්න හිමියන්ට හා මේෂ ලග්න හිමියන්ට දේපළ ඉඩකඩම්, යානවාහන, ගෙවල්දොරවල් ලාභ පෙන්නුම් කෙරේ. එයට හේතුව එම කාල සීමාව තුළ වෘශ්චික ලග්න හිමියන්ගේ ලග්න භාවය තුළද, මේෂ ලග්න හිමියන්ගේ අට වන භාවය තුළද ශනි ග්‍රහයා ගමන් කිරීමය. අප අද දිනයේදී සාකච්ඡා කරන ලද්දේ කිසියම් කේන්ද්‍ර හිමියකුට දේපළ යාන වාහන, ඉඩකඩම්, ගෙවල්දොරවල් ලැබෙන ග්‍රහ පිහිටීම්වලින් කිහිපයක් පමණි.

පාරින්ද්‍ර සුගතදාස