ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ඉදිරියේ අභියෝගයට ලක් කරන ලද තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පතේ වගන්ති පහක් තුළින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය වන බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් දන්වා ඇති බව කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී ඊයේ (03දා) ප්‍රකාශ කළේය.

එකී වගන්ති දැනට පවතින ආකාරයෙන්ම සම්මත කළ හැක්කේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 84 (2) ව්‍යවස්ථාවේ විධිවිධාන යටතේ විශේෂ බහුතර ඡන්දයකින් පමණක් බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් තීන්දු කර ඇති බවද කථානායකවරයා පැවසීය.
එමෙන්ම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීරණයක් දැක්වෙන පරිදි එකී වගන්ති සංශෝධනය කළහොත් ඒවායේ අනනුකූලතාවන් ඉවත්වනු ඇති බව හා සරල බහුතර ඡන්දයකින්   සම්මත කළ හැකි බව ශේ්‍රෂ්ඨාධීකරණය විසින් තීරණය කර ඇති බවද කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා කියා සිටියේය.

ඒ අනුව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ එම තීරණයට අදාළ වගන්ති වන්නේ තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පතෙහි 5 (1) ඒ වගන්තිය, 9 (2) අ වගන්තිය, 19 වගන්තිය, 43 (ඒ) සහ 43 (ඕ) වගන්තියයි.

කථානායකවරයාගේ නිවේදන යටතේ කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා විසින් එම නිවේදනය ඉදිරිපත් කළ අතර ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීරණය කාර්ය සටහන් දැක්වෙන නිල වාර්තාවේ මුද්‍රණය කළ යුතු බවටද නියෝග කළේය.

රුචිර දිලාන් මධුසංඛ/ සුරේකා නිල්මිණි ඉලංගකෝන්