තම සංගමයට අපහාස වන අයුරින් ලංකා ගුරු සංගමයේ පුවත්පතේ අසත්‍ය හා විකෘති ලිපියක් පලකිරීම සම්බන්ධව ලංකා ගුරු සේවා සංගමය විසින් ශී‍්‍ර ලංකා පුවත්පත් මණ්ඩලයට පැමිණිලි කර තිබේ.

ඒ පිළිබ`ද කරුණු විභාග කිරීම අද පස්වරු 2ට කොළඹ, කාසල්වීිය පුවත්පත් මණ්ඩලයේදී පැවැත්වෙන බව ගුරුසේවා සංගමය පවසයි.