අග‍්‍රමාත්‍ය රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා 28 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුවේදී මාධ්‍ය ආයතන හා මාධ්‍යවේදීන් පිළිබඳ කරන ලද සම්පූර්ණ කතාව වීඩියොවේ දැක්වේ.