“හොඳම ශ්‍රී ලාංකීය වබේ අඩිවිය” යන තේමාව යටතේ එල්. කේ. ඩොමින් රෙජිස්ට්‍රි ආයතනය මගින් පවත්වන වබේ අඩවි සඳහා පිරිනැමෙන සම්මාන උළෙල පසුගියදා (13දා) කොළඹ කින්ස්බරී හෝටලයේදී පැවැත්විණි. එහිදී හොඳම ජනමාධ්‍ය වබේ අඩවි සඳහා පිරිනමන කුසලතා සහතිකයක් රිවිර මීඩියා කෝපරේෂන් ආයතනයේ නේෂන් වබේ අඩවියට (www.nation.lk) හිමි විය.

එහිදී රිවිර මීඩියා කෝපරේෂන් ආයතනයේ වබේ අඩවි අංශ ප්‍රධානී ලෙස කටයුතු කරන මිතිල කුමාර මහතා වෙත ඩී. සැම්සන් ඇන්ඩ් සන්ස් පුද්ගලික සමාගමේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ තුසිත රාජපක්ෂ මහතා කුසලතා සහතිකය ලබා දුන් අයුරු.

(ජායාරුප – සස්සඳ ලියනආරච්චි )

ජායාරූප සියල්ල පහතින්

best web awards 2015 (24)best web awards 2015 (23)best web awards 2015 (37)best web awards 2015 (2) best web awards 2015 (7) best web awards 2015 (6) best web awards 2015 (5) best web awards 2015 (4) best web awards 2015 (3) best web awards 2015 (10) best web awards 2015 (9) best web awards 2015 (8) best web awards 2015 (11) best web awards 2015 (12) best web awards 2015 (13) best web awards 2015 (14) best web awards 2015 (32) best web awards 2015 (31) best web awards 2015 (30) best web awards 2015 (29) best web awards 2015 (28) best web awards 2015 (27) best web awards 2015 (26) best web awards 2015 (25) best web awards 2015 (22) best web awards 2015 (21) best web awards 2015 (20) best web awards 2015 (19) best web awards 2015 (18) best web awards 2015 (17) best web awards 2015 (16) best web awards 2015 (15) best web awards 2015 (33) best web awards 2015 (34) best web awards 2015 (36) best web awards 2015 (35)best web awards 2015 (38) best web awards 2015 (41) best web awards 2015 (40) best web awards 2015 (39) best web awards 2015 (42) best web awards 2015 (43) best web awards 2015 (44) best web awards 2015 (45)