www.rivira.lk - online Sinhala Newspaper

 

දෛනික විනිමය අනුපාත 17.04.2014 » ඩොලර් (එක්සත් ජනපදය) ගැනුම් මිල (රු) 129.1400 විකුණුම් මිල (රු) 132.0200 ♦♦♦ පවුම (එක්සත් රාජධානිය) ගැනුම් මිල (රු) 216.6700 විකුණුම් මිල (රු) 222.8700 ♦♦♦ යුරෝ (යුරෝපය) ගැනුම් මිල (රු) 177.7000 විකුණුම් මිල (රු) 183.5100 ♦♦♦ ස්විස් ප්‍රෑන්ක් (ස්විට්සර්ලන්තය) ගැනුම් මිල (රු) 145.6800 විකුණුම් මිල (රු) 151.0400 ♦♦♦ ඩොලර් (කැනඩාව) ගැනුම් මිල (රු) 116.7200 විකුණුම් මිල (රු) 120.6700 ♦♦♦ ඩොලරය (ඕස්ට්‍රේලියාව) ගැනුම් මිල (රු) 120.1400 විකුණුම් මිල (රු) 124.6700 ♦♦♦ ඩොලර් (සිංග්ගප්පුරැ) ගැනුම් මිල (රු) 102.7600 විකුණුම් මිල (රු) 106.1300 ♦♦♦ යෙන් (ජපානය) ගැනුම් මිල (රු) 1.2613 විකුණුම් මිල (රු) 1.3018

lªp‰{¥ë ~‹z‰ r»nŠ Yh£ Xƒ¨ R¥q xf »[£y{p{£

yƒ»vy ð R¥` pz‹xp
lªp‰{¥ë ~‹z‰ r»nl‰ Yhp
ñ뻃Yª [¥p ~‹nŠéxY‰x
t¨l‰lz r¥l‰»l‰ ~‹ã{§j

[K r…£»l x¨n`p£»{
~¥t¦v »l£ylªy¥ »[p£»{
»[{z‰ »nYY ~‹nŠéxY‰x
Rƒp Rƒp Rx ƒŒp£»{

Rz‰zr§ »[nyf x»pp£
WY »[nyY r‹ùñ »Yp£
pyY R¥~¨yYf Y£»zY
rfp‰ r§y¥ã þ ~‹Ñp£

n{~Y‰ nƒ{z Y£»z
»ƒ£qfv ðvl‰ t£»z‰
Ry »[nyf [ŒƒŒ¹ ÑYY‰
~¥p~¨Ú lƒpK R£»z‰

r~¨{ ù¹[z£ R¥q xf
R¥zþ»[p y£ vl r‹f
ƒŒÑxl‰ ÑY »{z£{Ãp‰
l´p‰ ëp‰n »[£~ˆ ñëƒf
»[£y{ »[£y{ ë´xp{£
»[ny ñëƒ »[f Wp{£
R¥q xf »[£y{p ñ냣
Y{§y¥p‰áx‹ ýv~p{£

ðz£ vf {¥Õ{§j£
r£y ÑYY‰ {¥yãj£
{¥y´ Rnƒ~‹p‰ »p£R£{
[vpY‰ t{ Ãx¥{§j£

ñëƒ Rlf R~¨{§»j‰x
{§j Y£y»j {¥fƒ¨»j‰x
t¨l‰lz »r£z‹~‹»xˆ »r£»l‰
r¥ñÚz‰zY‰ z‹x¥{§»j‰x

»r£z‹~‹x »K Rx »[p‰p£
´x x¨lª Ur»n~ ãp‰p£
òf r~ˆ»~ {¥y´ Y»…£l‰
Yyp »nxl‰ r{~p‰p£

Sp‰r~¨ »ƒ£y [vp‰ p¥»l‰
ëxv ïùq …`Œp‰ »{»l‰
»r£z‹~ˆ Ur»n~‹p‰ r~ˆ»~ˆ
ƒù r£»yv [vp‰ x»l‰

Ëpà~ [ªy¥~‹¹ƒ - t¨l‰lz

 

Copyrights protected: All the content on this website is copyright protected and can be reproduced only by giving the due courtesy to www.rivira.lk' Copyright © 2012 Rivira Media Corporation Ltd., 742, Maradana Road,Colombo 10, Sri Lanka. Web Solution By Mithila Kumara | All rights reserved.