@

 
   
HOME
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


 
{Nx tpop[yx R{z Yyp Y ll {y
  • Y Rl c[v yYmp

lM pY rox pY vr {x~ Rnyz ~vzY ~pxY Rly v{, Spx pY v rop xM Rnyz cxpl rMy vj [~.

~G~Mzplx { p{y Y c[l vp{ YK Y{p~zx 18 { ~~{yx ztp 12 Rywp Rly W Q zY{f Wy{ vp{ YK anp p[ppf Y l~l{p [l Ul~x R~MmY Rl.
[p [fv vp{ YK YhK [p Q zY ycxf Wy{ anp [p Yyp ~p Y clply czx v{y ly[p tj {Nx{ tpop[yx l ~ Y l~l{ Yjhxvx.
tpop[yx l YzzY Mvjx Yy Wx vk r{lvf tpop[yx ~xf xn v{ rz~x Yq{ f Wv ~v ~{ clply vo X~~ rayx v Yp[ SzYYx . Yp xppf ~ѻx tpop[y{z ~p lv ~vYxpf tpop[yx l ry np t{x. A t{ vp{ rz {pp nv r{lrl vx {Ml Y RYyx. vx ~yYy{pf Wzz { ryxY z~ nv r{lrl{z r x.
{Nx{ tpop[yx rrzpx R t Rhrh tpop[yx uy {[{ xl zop Wv Rhrh ~Y~ v Yzv ~ tpop[yx tzx Y l~lxp[ [jxf rl{p lll{xY r~[x Yz{z .
r~[x ~ {Nx tpop[yx R { [fvl f ry R { ~Kn ~zĻK Y l~lxpf vv tpop[yx l n~ Bpv nxY vf n~ v K lll{xf vzY l{ Rlx tn R| Rp{yjx Yy[p ܻJ.
tpop[y xvY{yp ܻnpY W {ly vfyx òx Yypp r~[x ~ {Nx y[ny ~p l~l{ yYy{p[ ryvYf zY x. vv ryxp R~o lll{xf rl { tpop[y xvY{yxY {ly vfM òxYy ~ Rply AYYxf Rlzl Y. {ly r|pxY vz Yy[p vv ~nx R { t{ rp{ tpop[y zopf Y ryv ~oyxYyjx vf Ul~ nyp t{Y K {p f rz Rl.
vv ryx vx{ tj v Y tYx fr pxYxY {p |} pvll ~. vxf ~M{t{p, Nzrrz xp Y c}gxpn WY{ t{n p ܻJ. vv ryx ~q {Nx{ y[ny r lGfN ~p Y ~yYy{p lY rvj r~Y vv |} pv ~yYy{ ~v[ WY R t{n v ܻJ.
nyj l~l òx ~Ktpo{ RlRh[N r~{p |} Rl Y Yjhxv f ry {opyF pv tpop[y xvYxYfn ry ܻJ. f Rvly{ vv YjhxK vxyp pv l~l{x Rl Yjhxv {Nx{ ~y[x lv tn R|xf lyly p t{ xp YG pv RxY{ nyj z~ Yr nv . v YrK l{z{zf vK ~xY nvppf ~x.
vv Y òxYyYK{zf Wy{ òxlvY { {NxN rop FzM{ ~ ~vpl n~pxY vl{ vy Yyp z~ Szz Y l~lxp Y Ur{~xf xp W{Yf ~ tpop[y RY{yx vv {~M cp{ 15 rfp X{ {zYhf vy Yy xx. vv rop FzM{yx ~ l~l{pf ~y[x l R{| r Yfxl Yyppf ShY pvl S zopf Yvv{zp r{ Y~ zt [vf ShY p{ tp vv vy v ~{ t{ tpop[yxv Ry vM[ r{~x.
vv rop FzM{yx vy Y rfp {Nx{ tpop[yx ~p Yp[ òxYyYK {{ppf rfp [p Rlx tn R| {Ml Srl Yx. W rrzpx Rh v [p Yzyj Ur rop FzM{yx { M} oMvzY ~{x Rly nv n|[l x.
vv tpop[yx rrzpx YlY q {fjn xl Y l~lxp Rly c[v yYmp ~xxYf R~pp rvjxY ul {p t{n x. v tn R| tpop[y ropf zt p {Ml{z Ypf c[v yYmp Rlf [pl nppf yrxz rp~xx t[p zt[l xvYy{p ܻnpY Rl l{l }l òx{z yl YjhxvY [pn Yy ܻJ.
v tyrl Yyjx {pp Y l~l{pf vv ~yv l ~p c[v yYmp v[p clply czx ~v[ ~tqYK r{lvf vx. vv c[v yYmp y[ny [hp[z{z l y ~`{ ltp t{n p ܻJ.
SYl ~ { ~K YzY z~ ~yj Y l~lxp tpop[y xvY{ypf ryvp r~{ W [th Yvy Yh YMxz{zf [z [~ R t{n xN.
vv tpop[yx r lGfN Y l~l{p Rl{ lY rvj yq{ Rl. vv r~ Rly ~p Yppp, |} Rl nxY rvj r~Y YzY z~ ~yp t{n {Ml rp{ nx.
vv lll{x l vv Yjhxv WYf plt {pl tpop[y{zf vy Yy x{ppf x{ xl tpop[y S zop ~{Y pv ~ vv lll{x l{l U[ ܻJ. yfry tpop[y ~[jpY x vv r~ vy pYy vlY Yz tz ~v ~ Sx v R [th{ Yh[p xvf {{n Sh Rlx W RlK zo x. vv tpop[yx Yp[ ~ W~v [p y S ~[xp f ry {l{l ÃrxYv Rply `{ t.
vv tpop[yx Ypf pxYl{x np |} pv Y l~lx {yY Rpyoryxf vy Y f RpY Y Yv {Mcpx Y. vxf x{ Rpyoryx fr RY{yxY xl Wv Yx{ {Nx{f [pl vf rx{y [llx.
K Rxp ~c yj [l p zop Y ~yYy{p[ {{vp{f rop FzM{yx vy Y rvjY p{ ~yYy{pf Yv lp r{ zt .
pfvl vv YzYp rzpx vf {NxN ~p tpop[y zop 53 np[p tlyx Yvllp ~xn X{pf ~ pxYl{xY pvYv [p X{ Yz ~.
Y~ {ll p{ tpop[y Yv~~ cpyz z~ rl{ r.x. Yrrz vl K ~Ktpo |} R{opxY xv Yy vv RMtnx p{lvf rx{y [pp t{ R{oyjx Yx.
SYl ~ R { ~vp r~{ {NxN tpop[y zop {~y [jp{Yf r~{ ~{xp S{l RyY}Y Y{zf rvjY ~v ~x.
Y~ {ll zop[ S{~z{pl u{x ~ Y clply czx SzYYx { zop z{ ~yYy{pf ryvf [l Ul~x {Mm x.
K Rly Yp[ apz ջx rfxf rly {|xp Q zY ycx Srl Y ջxrfx vv ~ܻx WY~l cp[ ~op vz~mpx r~[x 06 rnM|px Y.
WY~l cp[ ~opx Q zY l xl rzl Yp, xc l xl KcM cpyz }Np ~z{ vv R{~m{f WY{ Rly W clply rc{f vo{zf ջxrfx pyvf R{~m{ z.

Uly {y yxf p{ pY Yq{y

lll{x v~ x Sp-Q zY pY v Rly AYtno vjhzY ~YDb{Y Yw pY v vz~mpx vv 07 ~f RyKu x.
nyG pY v{ Rly ~tql { xj Yy [K tzryll{p Ry vv ~YDbN rY ~v ~px A R{f v rn|x Yyp y vl{ c{yK, Rxo ~ c{yK vk r{lvf [l òxvM[ [p n ~YDb x.
f Rvly{ rjK vxK Yfxl [pn ~YDb Yyj Rly Spx pY v n| ~tql R|x uy{ Yfxl Yyp vjhzY rox {p xM Rnyz r. vy[}p Rl x npY[ YjhxvY WY {. Q zY pY v{ {p{p pY v vxK RoY} cpyz xM Rnyz cxpl rMy[ pxYl{x xfl pY zop n~ npY[ YjhxvY vv ~YDb{f WY{.
f Rvly{ lM pY vN ~vzxp v YzzYy{pf Wy{ pY vxK xl Yyp ztp AYtno YMx tY Rjnp zox { xM Rnyz ~pl Wyl[z pY v vz~mpxf rj pY vr {x~ Rnyz ~vzY ~pxY pY vxK RoY} cpyz xM Rnyz cxpl rMy vj [~jx. Yw {yxf ~p { lM pY v{f Rxl TCG GEMLIK pv pYN n~x ll WYY YMx vjhzxY ~ Rly X{p ~n ~ayxY ~q vyff rj .
K Rly Y [jxp vn{ [l rn|{z {y yx ~x y òx{p {Yv ~q pY v Yq{y ~mrl Yyppf pY v{ rx{y [p . K xfl vzzYzK {y n pY Yq{yY Svf rx{y [p .

 

rz~r ~p vx ~v ~Yyv x {lx - rz~r

vcpl{f rz~xp ~{p R~oyjYK x òxlvY pv ~Ktpo{ rz vf rz~ vz~mpx l rz~r ~p vx ~v ~Yy{Yv xl ry rv {l{ ltp t{ rz~r Wp.Y. Sz[Yp vl y Y v~vY r{~x.
K ~q {pvv xc rz~r{yp nnpY rl Yy R Rly ~v R{~m{Yv Wxf rz~r{yx n ~u[ {ppx. x òxlvY Yyp rz~ ~mpr{ypf yno{ ~p vx rz Yy Wv zop Rr~l{f rl Yyppf ~oplvY YjhxK f ry n Ul~ Yy .
Sx W{ n p{ppf {[ tz [pp t{l x òxlvY vf t ~p t{l rz~r{yx ~qp Yyx.

~~ yp rMy
tissa@rivira.lk

***

rK{x jx typ vn{pp zY} rpY YrrvY [l lyjxY

z{l, vz, lh{{ rn|x Yr {rYxY ry[p [~ yrxz zY} rpY YrrvY [p v ~nxYf ~Ktpo{ Yr {rYxY[v rlxY Rl YjhxvY y~ rz~x v[p Y vxvY Yf Yy[l x.
rz~ zop z~p {~ {[p rz~ z Rvp [~ vv {rYx{ ry [K ~nx {x SYl 22 x. vl pv vv {rYx vl~ {v vl~xp Rrpxpx Yyp Yr {rYx.
lv q[ R~rxYf tl Ryp vf z{lf [~ Ryz{ xl Rx{ [p Avf Wp Rly v[ vv {rYx[ vfM ymxf Rl nv p{l{ppx rz~ z RK Rq[l nnpY ~ Y.
Wxf R{pl vfM ymx p{l{nv Sj { r~lzxY rp{ lvpf YfUllyxY [vf R{| t{ Wv nnp pK p. rz~ zop rzp zvG rzq z RK n Rq[l nnp[ Rjf R{pl { {rYx vv nnp vfM ymx nv[p Sxf [xx.
lvp YfUllyxY vf ~x rz~xf xp t{l, ~{Yf{l A t{ pxp z~l {rYx lv qf c[v yYmpxp Rvl ĻNx. A rz~ {~[l nnp[ vf Rp{x.
ûzfM nRfY rvj Yw n~f [vpYy Rlyv[ vfM ymx p{l{ vM[x R~z { {p ymxYf ~ y rxp [f [~ v{ nv [llx.
xl v{p[ vf Rp{ lv vfM ymx vM[x R~z p{l xp t{l, W xly fxyxY Uh lt xp t{l pK ppx. ~ tq [p [x {rYx{ `f {~Y lf [p [~ yq{ l.
YfUllyxY [vf x [pl yܲx ry yq{ lt vv {rYxf lvp{ ~oplvY YjhxvY ry[l t{ `j r~ px.
Uw{ n~ Yypp Bp pK yrxz YxY Rrf rp. ppK Uw{ vyp{. UL p WYpv Yl Yyz [ny Rxf ~zz Ry[p Wpp xrp. xx ry[l YjhxK pxYx lMcplvY{ x ~ѻxx.
lvf YxY vf p t{ xp t[rl { {rYx R{~px YrrK vnz yrxz zY} rp nY{ Rh Yy[llx.
K Rp{ {~f pK qf zY} rpY vnzY [p cRzf Wp z~ {rYx pK ppx. v ~v yYmp RvlvYv {rYx[ yYmpxp rvjY [vf YrrK Yzzx {[tz [l.
cRzf lv ~xyY ~v[ yrxz zY} rpY vnz [p R {rYx[ q Wv vnz YrrKYy{p {l zt lv ~x{ Jy [llx.
lxf lMcpxY Wzz N xx ~l ~x{ Jy [pp lY rz~xf pK pvf n vv {rYx[ q {[tz [llx.
vv ~nxp ~xY [l { r~ R[~l 31 { y~ rz~x {l r {rYx K ~Ktpo{ rz Yx.
y~ rz~x uy xc rz~r cxpl YzzY vl[ x[ vl W RoY} v} rMy[ RY}jx xfl rz~ RY p[vzz, ~Yy rz~ RY ~pY Yvy~ xp zop[ vxvp Ypl rz~ rY}Y nx [v[, Ur rz~ rY}Y{yp {p vpl[, y~, ~yxp rvzY, Y~lrz Yvy xp YjhxvY z{lf [~ rY}j RywNx.
v y~ rz~x Yyp zn rY}jx YrrKYy{p ~p {rYx{ ry[p [~ yq{ l [v{, p[{z rM Yf{rѻx { {~ ~x [. vv {~ Yy pf [v{ tpop[yx tpop[y[l{ ~p t{ x.
vv {~ Yy[ xxY ~v[ Rny ~tqYvY R Yy[p ~p [vN Yr {rYxY[ rlxY rhK vf R{| t{ x xx vM[xp vv {~ xly zt[p Rll vv ~nxf p nYYf Yzp t{ rY}j{z l{y x. {~ Yy[ xx Slzx ~p t{l Rxf yYmp RvlvY R[ v{[p {~ xly zt[p R t{l x.
K Rp{ {~ xly zt[l Yr {rYx[ rl RlRh[{f [l y~ rz~ Yjhxv r|p Yyn ~KrMj ~nx {vyppf x.
vv r|p K{zf Rp{ vv YrrK ~nx v vYy{ [v{ {rYx[ ~ n rlx x. X vv Yrrv [p Rll Slzxf xvf lv rK{x zY} nYf {pprrN {rYxYf UY~ Y Shv Jy [vfx.
YrrK vnz zt[l {rYx [p Xll tzv Y lh{{ rn|x r l r~z ~~{. vv {rYx{ ry[vf {rY rlx ~v[v [x ~YYy ~v {x~ WY. vv {rYx q{ {~ tz[l rn[zx l~ r~ rn[zx.
r|p K vN ~YYy{p WûpY RlRh[{f [l Rly YrrK vnzp S { yrxz zY} 37Y vnz, Wxp z [l yp Ruyj, yr{ RzvxY n v x.
vv Yzzxf ~YYy{p r~npY RlRh[{f [l Rly Sp ܻnpY rop ~YYy[ lyp x. l~ r~ rn[zx rx[ lyYvf {~f R xyY x.
v zY} ܃Y vnz yrxz lzY} ~rpn~ t[p ly np t [p R Rly S zY}xY vnz Xll t r~z ~~{f tjx.
vv YrrK vnz [l vl YrrK Yzzxf pxYl{x p {rY rlx lv Yzzxf x Rll YrrK {|xp zY} ܃Y rvjY zn t{x. S zY} ~~ [[p zY} ܃Y vnz rvjY r~ Rly t [llx.
vv r~f yp [[l zY} ~~p lv rK{x[ UY~ Y Shv ~q { vnz rzx n ~v[ [{ tjx.
RpY ~YYy{p lvp ~l vnz lv R{|l ~q xnK vf ~pK {n RlRh[{f [.
~YYy{p[p r|p K YrrK [v ~q x [l Yzxf [l {p ymxl, xlyrxl, ~zzK r~lzxY rz~ z RK n ~x [.
~~ yp rMy

***

t~xp v{l Y l}y vy n

vz[{ll Y l}y {l t~xp v{l [ l}y pvll vv 07 [pHr~ v{ll rz~ RlRh[{f [vf [x vl ~{ { {vy{Y vyjxf rl x.
Yw Uly YGg~ }j vMnp R|x ~mpr rz~ rY}Y |pl cxzl vl Rl YjhxvYf 56 [ RxY Rz vf v{llf rjp lylyY z ~YYy RlRh[{f [vf xK vv { {vy{ ~{ t{ rz~x ~qp Yyppx.
v ~YYy ~plYx r~lzxY 56 [ RxY v{ t{n rz~x ~qp Yyx.
[ l}y (39) {l Y l}y xn v |} tYx rj{ zt {~y nYvyY ~{x Y rn[zx. {~f yp v{f [~ {~y nYvyYf r~{ x rjn v{ vyjxf rl{ ~nx p [vf pv ~ YKrpxf zY{ Rl. Wxp r~{ |} ~v{Y vl v{p S{l Y~z{ll {l Rl. v xn v{f WYvf Yzp nK r~z RaMx{yxY z~ n ~{x Yy Rl. U~~ r n }xp lpY ~vl{ ~ v rlz z{f r}f Rll ~x rx[ YKvzf lv Sxv ry p rlz rtzxY vyppfx.
rlz rtzxY {p rGtz y}p[ xY {p {~p ~p lv rx[ YKvzf [~ ~nxf r[vf {z{yxp {~pf { lt vy nv . Wxp r~{ vpH uyxf rl 1993 x n~ rj {~ ~f o x{z yl {{. ~[rry{p Spx{p z ujh [p{ Yj R v r~{ t~xp v{l {q~z nYY {ry Yfxl Ryw Rl.
Wv {ry Yfxl vf ry 2004f ryl{ t~xp v{l YrrK [K ~np ÃrxYfn Y l}yf anp Wzz x.
|lYz v tlz |l Y {ly tlz t~ ym{zf ~rx {rYxY { v rz~ tn R|{z XllYy{Y z~ n Yfxl Yy Rl. vv rn|x y òx l~l{ òxYyYK [p n Xll R|{zf lyly ~rxppY z~ n v YfxlYy Rl.
rzxf vnz ~rxppY z~ n Yfxl Yy R Y l}y ~{x x ~KKzpx Yw t~xp v{l ~ur z~ n Yfxl Yy ܻJ.
~qy{p rzp