@

 
   
HOME
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 


Yz{p z{v v~rl Y vrz[v rz~y v

rz~y xp[ MvjxY {p ryv oKv Dx r{p ~v t rvx, v{zf rj np R`z lh, Ur~Kr{ zvf ~pK{, n[yp, py ~v[, c. RM. cx{Mop ~ RM. rv~ cpr{yp ~v[, Y~l ~v[

Rvy {vnv

A WYn~ p{~x RpN R{ynn n{~. W{Yf v ~vc ~~YY AYtnol Rvl|x zYK{yxx. vfl, ryn RoY} cpyz WK.WD. ~~v yc S˻py ~~mN ~vpY [vj ~z{ Rvl|x zYK Y.W~. [j~Yyfl cpr yj~ rv~ vl[p RvlvY z. Rr Yq{ cpr{yx x ~ѻx xfv l{l R{ynnY [l {n vz[z t rvx Yp Yy ~z yc Yz r{ z~fv ~Y~ Y xl t{x. Wx Wlv x ~ѻx lp ~ R{oyjlvY ~{yx.
ryn RoY} cpyz WK.WD. ~~v [vj ~z{ nr A ~mpx { yܲ ~{x Yyp Yz ÃrxYf U ~ [~ tj fp rpYfl {h tp xl rvx X~{ lx. Wx WYf rGf Y pvl K pftp ~{yrxp R rvx yc n{~ rnnp r~Yy Yypp Y~ x Yzrp Y x. A ~q q vM |zrxY R{| Y Rly Rr WYly ~{p {p~ pvY t vf [xv. Up {p~[ nr pvn Szz ~ѻx Bpv nxY, vnzY nppK Rrf R{z n{~f ryl{ rvx {h R{~p Yy np xfx. Up{p~, v n|Y ÃrxY ~~v Gf{p R~y Yyp |}g YzYy{. ~p~j Up{p~ x ~ѻx v tno rlxY, r~Yy Yypp vf vnz R{| p. [vp r~YK ~ p{lp r~YK ~rx npp x x. A rl xf Rr r~YK ~Y~ p Rly zYN Sl U~ rvxY {p vz[z t rvx {G rz tq {h Yfxl RyKu Y.
Up{p~ Un xf rvj z px { rzxf [h{p Rly n{z 11.30 {n p{ll rzǻxp vf t~x. A p{ll px {qppf x. xl r~{y WY rvj {n [ RNN YYyp rzxf [h {p Up{p~ ~{~ 6l r~{p ly WY [f {h Yyx. p{lprf xp Up{p~ p r~ [zpr~ YrrxY {qp ~Y.
pvl t np ĻN n{~v h{f rl{ ~p Up{p~ p{lpf [~ yܲxf Ry Rpu{ Yyp t{x. pvl Rr ~ayY t[z{ uy rn[zxl ~{Yxl Slv Upp{p A v~ [jpv Up{p~[ òx Yzrx [p ~zzp ~x. n{z pxp r~ r~{ z px {qp lY Up{p~ [pp [zpr~ YrrxY rvj. K uY}p {p~ Y{yY{l p{ v[z t rvx yc n{~ r{ xf r~Yy Y vrz[v rz~y vy{p x.
1925 vMl v~x 03 [ Yyzx vrz[v [p{ll[ F~ xf Urpp x. A p[h lpDǻ[ zz{ [p{ll[ ~xn~ x{[ {vz ny{ xf x. [[zY yx vtf{p ~jlly zY vy{p F~ ny{f Rlrl ltN x. X[ rxl RYy ~~lyx [p p ~ѻx x. r~zf rp~zf xppfl Yzxpv [ny v pv}f|lYx Rx rlf U[p{ t. {x~ R{y rY ~rylv Rzzr {G r r~zf ny{ Rl Y x.
l{l {~y rY ly [xf r~ [jppn vy{p[ cpl S[~ nzxf X Rll Y. K Yzx rp~z pxY vy{p Rr{l { Rly Up{p~[ [jp~vyjxf r{ rl vjhrx nppf uy {x [K YzYy{pf x. Wx Slv RzYy{l { Rly Wxf RlUnN nppf F~ ny{fl Sh r~YK zt. W rpYvf r ylvzp pxY vy{p [K ny{Y Szz ~ѻxl r Yy[ppfx. A Rp{ F~[ pv xcp { Rly nvrxp n Yv {xp 1939 cz 14 ylvzpf rjppf ~ x. rp~z Rll vxp[ Yjhxv WYl{ rlrl rhK v {nYv Rx Xx Yzx S[vf zt. Rpyoryx y{pvz v ~x ahvYx rzqK Ul~{xfl xppf F~ ny{f R{~m{ U {x K Yzxv x. A [vp l zY {p~Y Yyppf ~vl {{ Ļ{l {y x. vYn A Yz |zr f f lf vYYn RvllY pj ~ x.
Yv {ll 1940 R[~l 26 vj rYv x tj Rly W rfp vrz[v rz~y pK x. 1946 Ur~Kr Ul~{xl r{ܻx x. t f rhK {h{zfl {h {ջxp rz~y xp Upp {x Yz{f x. l Rv, vM pv Up{p~f {ջxp rx x. K Yzxv {[ n{~Y R[z{ll ryc r{p rl vjhrx lv Up{p~f r{yj Rly rl vjhrx rvjY p{ oMv|z{l pYyjx Yyppf Up{p~ xcp Y ~Y. Wx Slvl vp~Ypl Rxp v{ t. W r ~.hJ.hJ. Yppp[y Rorp Rvlv ĻN r vy{p{ q YzxlpxYf x{pp Bp. x x. lvp[ nY}l{ [p Up{p~v ĻN v{pp.
p v K Yz {h Yypp Y[p{l S[p [p p{x. A rtq{ vf ~v [y{yxY p. lz l v{[p X Yyp{. xK nxY f{v xK nxY t{v v[ l A rtq{ rv RYM}jxY R {p{. A Rp{ xvY Yyp{. xK nxY Yypp [xv Rvlv nxY Yypp lyvf l |Yx R {p{. vfv l[pp t AY Wpp Yvn xz.
Yz u{p r{ Yz v[zxf ~{uY { x ~ {Mj ulxp Y MvjxY f .r. vzz~Yy vl zY vy{p[ R{~y R{ {H Rorp Rxlpxf S[vf [p [x x. l{l YzY r{ l rnM|pxY Up{p~ ry ~KrxpYz{ R lxY rܻ}r x. W lf oMxx [l Up{p~ K ~mpxv ry ~KrxpYz lxY p{ rnM|pxYv r{l{p{ xx ~l [ll x. ~l{ {[v cY Yz ryvj pp ~opxY n Ryx. ry l rfrl Y K r~f zYr YMl .. oprz vl q rayxY n zt t.
Ypn{ll yx {hYfxl n rz~y xpfv r{yj Rly ~KrxY Mvj rtq{ W{Yf q pvY p [ppf Up{p~f x{ ztj ~Y. tY Yz{, [YY, tyz Yxp Y Mvjl p{ p ~Y. 2500 tno cxpܻx Y K ~y~z{zp n~ n~ Rvllp vl x.
rz~y xp [p [fv Yz Mvj{zf xY {p{f zY vy{p { YvllY Y{x pl. pvl Spx{fl [~ pylv[ ~x[xl Yz{f zt [ppf lyK rz~y x Wly {.
Spx{, y~x{, crpx, Yx{, Slzx, RvY{, W[zplx R yf{zl Up{p~ r~no x. A A yf{z Yz Mvj vfl rz~y xpf Ryop zt. pvl K Yzx t np rz~y xpf n}yrj Yyppf n x. pvl t yf{z tno rv v {x rz~y xp R.
K Rly ~v rv{ r~Yy Y n Up{p~ x. Q zY cpyc zbpx n Up{p~[ Mvjx. Wx rxY rvj YzxY Mvjx Y WY. tjhypxY ~Kvplj |z{ Srf R{Yp Rpy{ n Up{p~ rvZ r~ Ul~x. nnx Srf ~v[z rv{ l{ WY. Rppn nzx tno rv{, yv n Unpx Srf rv{ ~xzz Up{p~[ Urn~ vl S x. y~xN zp[ y{l xGpvx p[ y{l Mvjx Yy p Rly A{ Rnfl A yf{z YlY[y{z nYpf zJ.
Up {p~[ Yz lx [p Yl Y n Tfl {h rz v{yY |~Y Ru{nx {p{p n Up{p~ Sf Y ~Y. Q zY tno v ~KKzpx RyKuY zYK{yxl Rr{l{p lYv ~ur{yxl {x x. A X~~ ~vcxx |~Y ~{{p ~Yv Sf Yyppf Up{p~ ~vl { ~Y. ylvzp ryv oKv Dx rNjr oyxf rl { r~ W xj{ {p{p n |z ~{{Y Sf Y x. W~v W r{l{p {n ~xp n Up{p~[ Rn~. Q zY tno rz |{nzx rzY ~uN ~vYl{x nyp W Ru{nxf n Up{p~ Yfxl Y. Spx vt ~v[K zYK{yx {|xp n R~xp tno ~v ~KKzpx Q zY cY vo~mpx ~ur {|xp n zY tno Ullly lm[l Rp[Yxp[ ~KKzpx ~v vzYK {|xp n zY tno ~] ~KKzpx vzYK (S[~ R|x) {|xp n rn ~Y t{. vrz[v rz~y ~~YY vo~mpx r}grpx Y crp cY pv.
Yzp vz{f rz {p Mzu [jx x{yxY xf vrz[v rz~y ~{p {p~ px x. Up{p~ n~ n~ oMv l v{Ml |~Y ~{xl, n|x Yz ~Krx Y [Kl ~|} v{yY yl {. K ~q [ r t npY[ n}yrj Wzz { pv t np[ ~x[x n Up{p~f zt. Up{p~f ztj lply M pv n t x.
[zp { Up{p~ ~[rryN n rYy zt Rly Rply{ cx{Mopry yzp n rYy zt. Yx {{ n z nv ~pm Yyp Up{p~ 2000 XYltM 29 p Rr{l {. ~l aY{M Yz~ RaMx vrz[v rz~y rjp Rr{l {{ n Up{p~[ ~{x l{l t Yz ~lry} npp[ vlYx qp Rl.
~Y~ Y
p} vlyRyD