@

 
   
HOME
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 


K n~p Bpv n{lY ~~z Yy{p RpnK WYY {p{f ~Y pl. K ~pp Rz ~qy{p x. Yly t ~ rpp vpx v K r rl[ RKv ~p X Y [`f ~ Yyp z. Wl Yly t ~[ Rp~p Y [` x{yf X[ rj pz ~y[l {x pl. ~Yvp vp x p[z X[ [z. Wl K zxp vl r{ X ~pp Slv R~o lll{x x. l{vl X[ lx rtq {n{ypf ~YxY nppf r{pYvY pl. K Yw FN RMx v yz ~lYy AYYx X lxl, vyjxl ~v[ ~fp Yyp RYyx y Yvy R~ ~fp { RYyxx.
bxyrx : aly W~. YYy