@

 
   
HOME
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 


R{lM
zYx {v vnzY Srx lrfx {p zYj!

vlY z{H ryxp  { lrf Rlp {v RxvY ztp, {Ml rf {Ml rf{p rnM|px {p lrfxY z~ R{lM lrfx p{p zJ. r~[x n~KtM (2009) 23 { ~f Wx v z{ ry (Yw ztM) Rl R ~r ~pvz{z rnM|px {pp Yzp rnM|px Yyp zn ~xv z{H lrf lt {Ml ~xzz q p t{ Ry vM[ ~qp Yyx. R{lM rnM|pxf lt p 17 Y Rll zt R v Rxv hzM zxpxY pl r{K zxp (Rr vnzp r{vY yrxz 188) 625 .
pf z{Hryxp }rnpx R R {pl lrf lyp R{lM WYY t{ xp zJ. R{lM }rnp vfl rayx vfl, {x Yy R v vnz hzM zxp 400 Yf {x. R{lM lrfx z{ ry t p ztp f{pxpl ~pa Y~ ~v[K xlxY lrfx [p v~ xx. vx rzpx Yy [vf t th YDxY {[x. A lyK N[xp Wx o{px {p{. ~vpxp lrf pyvf pxp Rxl R{lM [p Rz Wx pyvf yjx Yyz ܻtp{...
R{lM zrl ~pvYy{Y {p FK~ Yvyp[ Mvjx. FK~ Yvyp ~pvYy{Y z~ y~Yxp[ Rnyxfl, Yltfl zY {x fxfY pv lrfx Mvjx vp r~{x. fxfY RxK {Ml rf{p rnM|px { lrfxY rvjY p{ X~YM ~Kvp 11 Y p[l lrfxY n x.
nlvY rtpoxY r~K Yy[p Mvjx Yy R R{lM ܲvj RYyxp rn{p zn {plv lrfx. rphy pv [zYxY {l{p ~pf lyvY ~vp p r~Y r~K Yy[p Mvjx Yy R R{lM Yl{ FK~ Yvyp ~p zv rfp [pp znn vxf {~y r{Yf rvj Sl x. v Wp t nM|p Mvjx v ~q lvpf r[jYx Urx[ Yy [vf ~ { t{ FK~ Yvyp ~qp Yyx. R{lM lrfx Wp rphy [zYx ~pp Rvlv {M[x ~p YGg~x. X{p p{p ztpp p xp p. X{p R nxY rvj U~x. [ vjY R X{ z rp xYlx. X{pf [ {z[xY n ܻJ. {p ZcxY ~v ~q rx ~p ~p rphy{ RYvjx vf ~pK {x. Wxf rmv X{p Rtl pY ~tY rphy [ zYx {l x{x. W vv ~tf p[lxf Rxl YzzY vj[~. vv v{p r~ X{ rK{lp t{f rlN.
Rnulxl, ~vxl, l~xl r~K Yy[p Mvjx Yy R R{lM ~vy c{Y y[l Yy Rll {~ {pply{zx. R{lM |z vnzY Rxcpx Yyp R{y lyYf {h { YzxY ~~ Mvjx Yyp zn lrfx. rnM|pxf ltp zn v ~pvzYv R{lM l{vl {Ml ltp rnM|px {p r{x. FK~ Yvyp ~p Mvjx Yyp zn fxfY lrfx K {p f zt R v Rxv hzM zxp 1.8 . r{K{zp zxp 1.1 .
pf ~p[p r ~pvz n~ tzp f R{lM fxfY lrfxf {h n~ [jxp RxvY ztp Rlx Ry vM[ ~qp Yyx. A pf ztp Ry Rp{ R{lM lrfx z{H ryxp vlY }rnpx { {v RxvY zt rmv lrfx x t{ n Wv Ry {yfl l{y Yyx.
R{lM K p{z Yw ztM ~pvz rnM|px Yyp ztp Rly zYN n Wxf Svl ray Rl. ztMє ~pvz rnM|pxf ltp zn S[~ lrf Rlp K{p f {v RxvY ztp rnM|px {p lrfxY z~ n R{lM p{p zJ.
RlM x. Rvy~p