@

 
   
HOME
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


y YMlf Wzz Y vy ryx rY}j{z ll Rll
y YMlf Wzz Y vy ryxf {~yx
rz~xf ~x[l {x r YzzY rvjx

cp{ 23 { xp y r{lrl Rxlpxf rvjY p{ zYN cpvo }lxfv Ry px. CncpY RlvY WY Y px. y S ~[x rop YMl Urz lppYp vlf ~~Y vy ryxY Wzz {x 2009 {~M cp{ 23 { x. p A Cnx ~vf {~yY [l Rl.
l{vl ry p Rx zz x. rz~ rY}j{zp n l{vl R{~p rszxY z pl. K vl {p fl Rryo rY}j nrMlKpl{ Urz lppYp vl[ ~nx [p rY}j r{l{x. l{vl ~nx ~Ktpoxp ~v RxY RlRh[{f [p pl. K ~v Urz lppYp vl l{vl ~pp n|[l{x.
Urz lppYp vlf K ~p vy ryx Wzz {x Swz[h X[ {~ R~ppx vx. {~ rf R Yh RlyrM ~f X[ vfM ymx Swz[h x[h ryf nvp fv xlyr nYp r vyx ly npY lppYp vlf Uz ~ ~ r{zp ry p. X[ q {p oKY lppYp vlx, lppYp vl ~ rllf rp X[ ~yy R{yjx Yy[p X Jy p[ppf Wv ryxp lppYp vl[ lxf RplyY {ppf qfv Sh t. Y~ {{n Wv ryx ~ lppYp vl[ vjf tzzf ~ Rl{zf l{z ~ . X[ vj ~ R`z{z R~ UvY ~ tj t{ Yw cY yz {n{y ~pm Y.
K ryx rtq{ rz~ YjhxK ÃrxY xn{ rY}j r{l{p t{ W{Yf rz~r{yx {|xp Yfxl Y cxpl Yvylp vl r{~N x. cpr vpn ycrY} vl n rz~xf x[ Y vxf {[{ xl Rx SYvp RlRh[{f [p x v{f rvj{p z~x. l{vl rz~ zo p f y Rxlpxf W. n|[l{ ~p Urz lppYp vlf yYmpxp Rvl. o r|p K, rY| ~fp Yy [v ~ Yy. pvl K ~Ktpoxp r|p Y xl r~ {pp Xx nrM|{xv p{x. Yp[f{f Yyj pK Wx rz~xf p{fvx.
K ryxp Rply{ lppYp vl[ Swz[h r {~f [x WYly rz~ zoxY {~ vYx[p v~ tj ppx vllxx Rly r|p tjn? { ~[l r|px. v{ n ~ Rrf p[ppf ~{pp Urz lppYp vlf Wzz { ~p vy ryx rtq rY}j ~ v[Y xpp n xp r|pxx. A ~Ktpoxp Rrf ~lfxY rlyY nppf r{pYvY pl.
lppYp vlf ry vf ul Y xx ~Y Yyp r YtzzY yppf {pl ~ nxY ~x [ppf n rz~xf r{pYvY ztj pl. xK xK Rx f ~Y} Rp{ ryx Wzz Y vy YjhxK ~vYxY[ vjf ~vp lxY rz~x ~p cpvo X~~ rayx Yyp z. pvl A lxp n ry p Rx rtq ~v h{{Y ~x [ppf {x pl.
~ n|rzp rY}xYf [YK pY, ~x r{lrl v[p ~{Yfl R~oyjxY pY Urz lppYp vl { ~{p RrY}r r{lrl YMl{yxYfl Wzz { vv ryx |}f ~Krpp ~vcxY {l{p ~{Yfl Rpvl Y YYY pN.
RpY rllp K ~nx ~Ktpoxp rz~x rY}j r{l { RYyx rtq{ n [f y|xY vl{x. Rryo rY}j nrMlKpl{ ~p v rY}j RyKu Yyppf Yzp, rz~ YjhxK ÃrxY K [p rY}j Yy[p [x t{ Rr nv. pvl vyxp ~p rD Y r YtzzYf W [x nxY ~x [ppf rz~xf p {x Rx?
K ~nx ~{Yfl ~Yf lx RpnK WYY p{x. R{Mxxpv K ryx Wzz Yyppf r r~ Ryvj {ppf Rll lppYp vl ]lpx vx. vY~n W~ ppK X{pf ~ ~ r {zp lppYp vlf ryxY Wzz Yyppf {{vp{Y p x. pvl YvY Rn|vp tzN[xY rfp Xf K vyY ryxp ~x lx [z{ [ppf Sh zt. Wv ~ cY r{lrlY rop YMl{yxY ]lpx vf ll vY z~ yppf K ryxf x {pl RMm yrjxY pl.
RpY Rlf vx vo n~f vpv cpl{[ lyly p [K Rxxf n Wzz Yyp zn vypY ryx. Urz lppYp vl n|Y lpYf RY YzxY r{lrl YzN x ~ Yl~l rl YzNx. ry n~ {~Yf R~pp YzxY X {xp r{lrl n YMll{x t{x x. y r{lrl Rxlpx RyKu Yyzvz n xv{ {|xp Yfxl Y Urz lppYp vlx. y r{lrl Rxlpx  {x X[ {~ vp~x rszxY xfx. A ~v vv rnh vy ryx y r{lrl Rxlpx Y pyxfv Wzz Y ryxY n {pp x.
rY}j YjhxK [jp{Yv K rtq{ vM|pxp ~ Yl lppYp vlf Wzz { ry [p ~ h{{Y l{vl z pl. [f{ Rll Wlpx. ~xYy{ rY}j ~ Yyj pK {~yY xplyv {y lylyY ~x[ppf rY}j YjhxK{zf p {x Rxx xpp tyrl r|pMmx. Urz lppYp vlf Wzz { ~~Y vy ryxf {~yY ~ryp K vl Rrf Yp[f{p {{l Yl Yyppf ~{p ll Rll vxx.
y~Y cxY