@

 
   
HOME
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


Y[l pl{z Y ryj lypnڻx Y~v{ RKv[ vyjx

Y~v{ r{ ~ {~, Y~v{ vlx, apzl

lypnx, Wykxx, v[p r{ ~ fr~ Y~v{ YyrrRyD RKv r~[x 12 U~pv [np rfl {x Yhrf xppf l[px. Wl { Nz{Y xppf vllp Rr~ r Rx p{ll ~xp ~y~j ~~vyvx ~vYf xvf R t{ ~xf r{~. l{l r~Y ~vf xp t{l th {[xY zt np Yl{Yl Ry xx n Rx x ~ѻx [vpf ~pK {p Rlyly x. yfM rM Uj ry `f t~ ymxY n rjp t{ Rx Y ~pK [np rf{ [x Rpv [vpf xx Rx{l p~l{x.
rv R t~ ymxl r Rly Y~v{ RKvl, Tf [h{{ x. Y~v{ RKv Rl r~ [l t~ ymx [vpplx {x ~~vyvx r{ ~yl p~Y vlf Roy zt vf r{ ~vx. t~ ymx yYx - ypp vM[x lpp RYYy l rn~f ~p x.
A R{~mN R { ~nx ppnp ~{Mop vl v~ ~ly Y x.
A {n t~ ymx Rl ~p[ lY ly x. Rrf [K Sqz {yY xpp ztj p. lpp rn|x xly rxp lpnpY R{. zvG rzq[p ѻxl p. Tf S~~y {z {p WYYl [x. vfM ~xYzx ~ RxY WY ryfv { {y~{Y xpp rfp [ll. A {zN l{z zt Rx ypp yzf [p [x.
l{zYy{p ypp yzf [p [x Rly R~o lll{xp r~ { Y~v{ RKv l[zz yzfl, Wlp vly yzfl rfl Yy xx. vly yz ~ |zYMvxY ~ Y n Y~v{ RKv l{yfl {l{ppf {yK zt pt.
~x {p Y. . vp ~v[ Rx r{ ~ѻx [hzp tq Yryy pY l ~ fYyp ~z Y Yh {~Y x. 1964 { { K x{f ny{p r~ np. rlp nnp { YYjy r{ ~p Rly WY xxY r{ ~pp ~x{{ rn|x x. Rl xxp nnpv v [nyf R~ppx r{ ~x. Y~v{ Sqf Yz {hYf xvp xY Urx[l pv ~xf Yz {hY Yy [vf{l {y p {x R~r lll{x ~ x. ~vn ~poyx n X{pf ztj Rly [{ll v xvY {[ Yy [p X{ Rvly RxvY n Urx [l.
RKvx, lllx {pv [nyY Spp. vv vllxl WYY rǻ{z Spp Rzzr [ny. RKv ~vYf xp t{ xz 12 { Un 9.30 f ly [np rfl{j. vp rY}x ~vY n xz RKv nppl p. Rr nppl p.
W n{z 12.30 f ly c[l vllx [nyf Rl N{ RKv ~vf [x t~ WYf { xz, RKvfl { {z xz xx Y. A. apzl (39) vlx r{~{ x.
Rr W Sqzv ycrY} vllypf {h Yypp. v[ tjf y~~{ ppl cprlv. Rr r{zv {h Yypp cprllv Rr rrl. tv Rvy{p {l {pp. vvx, xx {pv [nyY Spp. 12 Un q lypnx Yhrf [x. Y Nz{p v Rr [ny R{. vv R{ vYn xz, ~vYf xpp Wppx xz YGxY Yl Y. th np t{Yl N{. vv xp{, yfM rM Uj ry `f ~vf xp t~ WY Wp{x xzl N{. Wv xz q [np 9.30 f ly rfl {j. vyf ly WYYpY Rl N{ t~ WYf lpp { xz. qf { {z S~rlzf [p [x xz. KY Yv ~no {j n xz vf pK l [ppl t. qf { {z pܻ{z p v l {j.
Y~v{ vlx[ ~x {p Y. . vp vlvx (10) W~ r{~x.
Y~v{ vl{[ tj {p T. A. ~z (47) vl v~ ĻNx.
x[~ ~pp v[ ppnKv. vv {y ~~mN l[zz {y {yx {h Yypp. cprlv {y Rv oyx nyp Yz 2004 vMl v~ 21 vf y~~{ pp. Rr r{z W Sqzv cprlv {p{p {h Yypp. ppnKv K ~vf WYY [x Yvn xz [ny YNy{l npp p. th np{ xz WYYy[p [x t{Y p[pp ܻxp{. KY vp {hY n xz npp p.
Yyj Yyj Yx {{ n Rn Y~v{ RKv {lp Rly pl. Rx x Wpp n pl. r~[x 14 vly YYpy p[ x r Rx[ rl[ {~ R{v`z r{l .
ny{p r~ npY {h X{p U~ vl Yy R{ { Yy vp n r~ Y~v{ RKv [lpY tlY Yy [p ~x ~v[ {l {x YyYw{Yf{l {ynY pYy. Wl Rx[ Syjv zx tj ~~Y { ryYf [y {ppfx. Wwp cpr{yjx rv pyzz {xl Y~v{ RKv x. p{l{ pp{l{ ~vYf ~u[ {ppf [x Y~v{ RKvf R{~px ~ {x Yy n|rzpx [yY {ppf x.
p} vlyRyD
np[v oKY yjy