@

 
   
HOME
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 


tp[ n|x WnyN Yyp v[

tp {p~[ UlK lv`zf R u[zx ~mp ~xzz Q zY{ l r t{ Xrr {p vl r~{pY rܻxp rp xp Rx Rly R{Mxxpv vvl ~pp. vpn tp[ n|x ~x SpxN Rl rn|{z v~ [jp {pnpN xvf Rl f vnz pv n~Y ~ქ{lpf Wxp ~z~p ~l Rzx.
Y~ {ll Spx Ur vnrx l [lv tp t{ ~mpx rmv oMv n|p{ r{l{ ~mpx r{p r ~mpx Rl tno alxf R t ~mp rf R t{ rynlvY ~oY v[p l{y Yf [p p ~x{~Yfl RY YzxY [l ܻJ. rc {przp ~ oKvzYy xp r{~p r tno alx zY{f {hv{zppf pK {~y nn~ rp~xxY ry S܃~x ~KrMjxpv Yjrf ryppf ~ N. Wx Y pYYY pN. zYx rlz {~l{Y z~ vz t~ [p t vlx {p~ x. nxp ~p zYx v{ t{f r{ vlx n K {p f t yf U [~. ~ ~q vl r lt n|Y lyY [l x.
zYx vz t~ [l vlxY {p~ vf pK r[l ~oY R{|x. p{ vlx Srl Yypp r{p vlx {y t{ Xrr Yyp Rlyv lv[ vlx ~pm vf lMYpYz nlvY ~oY [p y Yx xlx. ~oyj ~Yxp XJtf vlx l{y Y xlx.
R~ Yh[p {fp{ xx xp Yzx n{pY Y ~{Y rtq Yl{Y vv Yh Yz R~ Rll. RpܻK ~{ x tj lz RllY vlf {fj {z [xY |JnxYfx. Ryp vv pvllY ~lp Rrr ~Y vy{ xx [v ry rly{. pvl R{~px ~lp ~p vy nv tj r`Y t{ Rp{yjx { ~nxY v Yh Yz cprx [{pz [xp xj. r~ YzY v x{ p YY~G pK Tx pxG{yx[ Yl{l Tf pn{x.
{przp xp A [hf {fppf x xl pl. Wl Up{p~ R{{ [pp { x xll n Up{p~v ~. lv ~lx Yy{v p ~xl Wx r{~vp xY p|xY ~ N pK pr{~ ~v ~~ t{ vYy Yr[ ~~ lyp[ Yl{p rz N. {przp xp n A t{ npp{f ~YxY pl. ~~ lyp vp p~f ~lx rp{vf Up{p~ Srl {pp A ~x.
{przp xp Srl Yyp vlx ~pm v Rpm vf Y~ rp lMY lMY R{| pl. v ~lp Rpnvf Up{p~f Sl r~{p Wx Xrr Y x. v ~lp Rpnvf Y xll vrvj.
1. {hpp tx Rx~ u{p Yyp yl u{xf rl v A t{ cpl{f r~Y Yyp r܃Mxx rv.
2. {~y nn~ rp~xYf ry ~ { t{ xp S܃~x v Yx vf lyK ~Y}v Rlp~vxY lvp ~l{ r{p t{ ~pm v ~q Rp {~y 2000, 1500, 1000, 500 lyK Rl Yz{z zYx o ~mp{z ~{ ~K {y{ ~ly Yf Xrr Yf rpv.
3. Rhv lyp rx 24Yf ry ~xK rn[zxY ~ ~mpx, Rpu{ Y Ryrp, Y { nx r{~v.
4. lv Sxf Wp Bpv RxY[ cY pKrl RYx, Urp px ~mpx, lx {n[l ~K { R{~m p {Y{p WY{yv {y{ r{~v.
5. r~[x ~x{~ Bpv n{~Y Bpv ~mpxY ~{ {y{ v. {~y nn~ rp~xY Rl Rlx np v tzxY R Up{p~f K{ Sl ~ n{z t{ v[ |{~xx. A ~ Rrvn{ lv vlx Xrr Yy rp{p cpl{f v[ x np z~ Up{p~f Ryop Yyv.
(r~{ zx.
{przp x, Xt{p~f pK ` ~ܻx vcp ~Krl zlxx vz pv {p YG rl RYx Wx Rz Yyp xlx[ pv, [v v {l y~p np{ W{p vp)
Y.. cxylp - Yh{z