@

 
   
HOME
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 xn vYl Yzrxf RlK vxK Rywx

Rr vv vp~{z Spp. SYvpf KY S{yxY Yyv. xx cpr vpn ycrY} vl Rl R{ynn llp yjy{p ~x zpDxf [x W܃~Y ~ayx zop ~tp v { vl R{~p ~fpf S`xY ppx. A Rrz 16 {x.
Y ~opx {{vp{f clply rc{ ~v Rpv Y v [vf tzrK Yynl R{~p l~l{x nY{ ~fp vx{ Yp[ rj Rrx yq{[p ~p ~z {~xp v [pp vp}x vxv l{yfl pp{l{ Yy[p xp t{ cpr{yx ~ppxYx {|xp v ~x npf All [px. cpr{yxY zpDǻx ~ayx Y rv R{~m{ n vx x.
Rrz 16 { zpDxf xvf R{| t{ cpr{yx xn vr pp cpyz ~yl p~Yf Y pK v vl vv ~ayx ~pK Y.
cpr{yx Rl R{ynn llp xn v yzf [~ ~fp K l{z zn yjy{p f R{y l[ rpv ~tp[ ~{Y v~vp r~{ zpD xvf R{| t{ vr{yxf np{ .
~fp K yy yjy{p lv ry{f lt Y Yrv Y tz [vp r~{ cpr{yx lv[ ~ yjx xn vr{yxf px.
A Rp{ xn vr{yx {v RyY}Y ~z~K xNx. cpr{yx[ ~ayx y~Y ~ lt [l xn vr{yx ru{yxY[ ~ ~ayxY ~q zpDǻx ~x Yfxl ~pK Yyppf ~pYr{ypf Urn~ ppx. rx ~ xYf Yzp Y pK vf Rp{ xn vr{yx[ rv RrY} Yyp ~x Yfxl ~pK Y. vv ~ayxf cpr{yx rjp t{ RyY}Y rop p [ll Rrz 15 {x. K t{ p ~ѻx ~pYr{yp nnp ~ xc ~pr{yp rvj.
Rrz 15 { r~{yN cpr RyY}Y ~pN ro ﲻ[xM c[l Rz~ n zpDxf rj W ~f RyY}Y rop ~v[ R{| ~z~K xNx. vv ~ayxf RyY}{ ~rx v 57 {p ~pYxf r{ .
Rrz 16 { U~p {p f v zpDxv RyY}l YzrxY t{f rl Y. Wp (16) U~pv cpr{yx Rl ru{yp [l ru ym Wp WY v vz~mp IJh rx {l rjppf x. K {p fl [{p v zYrfM ÃrxYv W ~pp . {v zYrfM v[p {Nx{f [x ru{yp Wlp rfp xl |}l RyY}{Y xfl zpDx tz [p xp z. {NxN ~f vv [vpf {p Rr KcM cpyz c[l cx~x n WYYy[p .

ru{yxY r[vf zpDǻx Y{yj

t~rp (16) U~p 9.05 {p f zpD vo v nzx IJh[jxf zYrfM xpx [h t~~{p zx. Rl R{ynnf ~tp[ ~rY ~x tz ~tp ~v[ Yzx [l v ~q r RyY}Y vjhzY ro WxM ȇ vM}z hpzH rMy, xn vr pp cpyz ~yl p~Y, pY vr {x~ Rnyz {~pl Yypp[h, [{p vr WxM vM}z y}p [jzY, rz~r cxpl Yvylp, ~z RyY}Y tY RoY} cpyz xM Rnyz ~yl y~Yy, rz~ |} YMx tY ~p oxY xc rz~r Wz.WK. ~ylap xp RyY}Y ro샨 v {.
` zYrfM xpx U~p 9.10f zpDxf [h t~~p z. cpr zYK zzl yl[, RyY}Y zYK [gux ycrY} Rl ro샨 Sp t~ [l.
U~p 9.30 {p f cpr{yx [l tz 412 {M[x ru zYrfM xp{ zpD Y yz r|x Srf [ht~{p zx.

cpr t~rp U~p zpDxf r ltx

W xn vr{yxl, 57 {p ~pYr KcM cpyz c[l cx~, 58 {p ~pYr ﲻ[xM }Np ~z{ Rl zop ~p r[p zt. 17 {p [ct y˻Kpl{p ~Kvp vyxY n r{l{ cpr{yx yz r|x ~Y~ Yyp zn n|p |z{f Yq{[p xp z.
v KcM cpyz c[l hx~ ~p {NxN ~f vxK Rywp lKrp, rxlKrp, vh,rxvh, lpYYx, vzz, zpD ~f K nY{ 57 {p ~pYx zt [l cx[j rj ~ ru{yp {l ~ly Yx. Rply{ ﲻ[xM }Np ~z{ ~p vppyK ~f xo {{, ~z tp, {lzN, rpp, ryplp, zpD, rYSrr ~f K nY{ { 58 {p ~pYx vxK [p rj ~ r~ p{l Yyp z.

cpr R{y Yv K~x {l Yyx

Rply{ Rl R{y Yv K~x {l v ~q rzlz rp nz{p zx. v cpr{yx ~p [p Wp zt R{y l[ ~YllvY{ zt v n ~ . ~pY nYv uf r~ xcpx Yyp Rf{p rtz Rjnp zo pp YMpz Tr}l ~pxY, p{{p [vj Rjnp zo pp YMpz zz ap~ YjhxK uy zop nnpYf n ~~ zxpf n vv R{y l[ rpj.
Rply{ 57 {p ~pYx xc ~pYr YMpz vpn y~x, 58 {p ~pYx xc ~pYr YMpz ~yF tp~Mcx tz~pr{ypf cpr{yx ~p ~t rlp z.
zpD yz [hp[zz l 57 {p ~pYrܻ[ RY}jxp YMpz y{p [jzY (Col-AQ) ~p Q zY ~~Yx t{p r ~z alpYz{ Rl R{y Yv K~x ~Y~ Yy . Rlzrl vl pK Y lt n|x Ry {{zp ~Y~ Y Yv K~x {l r cpr{yx Rr vfM RDa{p nr Y~ WYY Yv xx RpY r~f xcp Yx.
v ~xv np {l {l { Yv K~x zop ~~ zxp ~v[ Rn~ {vy Yy [p ~fp K lyly v~zppf cpr{yx RyY}Y zYK{yx n rx{y [l. RyY}Y zYK{yx zop ~tp[p ~fp K lyly v~ ~ѻxx. v tn R|{z ~vYxp ~v[ n lyly {vy Yy [llx.
Spr~ WMZ ym{zp cpr{yx Rl ru{yp zpD p[yxf [p xp zx. cpr{yx p[[l ~ppno ymx xn vr{yx n [vp Yx.
ycx xnp zpD p[yx S Y {ly fx Y l~lxp rry{ y R Rxy Y tz [vf cpr{yx Rl ru{ypf v x. Spr~ zpD p[yx l [vp Y cpr{yx xrpx-p{y (A-9) vM[x lp lp r [vp r{ [vp Yx.
Yw Spp{fl {h ~z{p cpr{yx zpDǻx Rp {[ l[ ~x tNx.

Yp[ {~, YMxz Y tz [

Rply{ Y pxYxp[ {~, Y ~v v zYK YMxzx Rl Y}jx Yyp 58 {p ~pY vz~mp {l [~ W lv ~ayx R{~p Yyppf ~x np Yfxl Y.
{p ~fp Rzz[l Yp[ Yzl{YY, xn fx Rl ty R r{ vv ~ayx ~x ru{ypf Y [ppf x. Wp U~p 11.05f rvj cpr{yx ~x ~ayx v Yy ~x npf ~t rlp zpDǻxp Yv [xx.
zpDǻx ~f ûzfM 34Y Wxp R{~p ~fp Rz xn cpr{yx rvZ ru{yp zpDǻx Y ~ayx W܃~Y WYY x. f ry ~ cpr{yxY v{ ~ayxY ly p.

cpr rۻvp ~t ~lff rl{

vv ru{yp[ rv lvpf zn R{y l[[Y {|xp W ~ ~tpf All [x rvjY p{, ~tp[ ll oMxx n S pvf vv ~ayx l x.
U { Rl R{ynn llp Rrz 13, 14 np l rylvY xn vxK p{l{ Y [jx ~p ~z {~xp v [vfl, Y l~lxpf R v lt uy vfl R{~m{Y zt vf cpr{yx Yfxl Yx.
Wl f ry ~v ~YDb, ~fp yv r{l{ Tf v{ lv ~ppno òx{z yl { [~pv Y l~lxp v{y n lv RyY}Y {{z |Yx ly Yyppfl, ` vxK ~q ~pK {ppfl x.
vv p nY l Y l~lxp {l ~ ryxY Wzz pYyppf v uf r~ {[ tz [ll n 58 {p ~pY uf r~ {l Yp[ ry Wzz x. x{p [vj y˻KplN ~tp nnpYf Yp[ SzYY { ry Wzz { Rly, 10 {p rtz uf r~ {l fKt Ryz tKt ry RfY rvj Wzz x.
W~ xl lp r|x Yp {p{p xl ~fp yv Szzppf x. p nYY ~fp yvx Y [jx ~p ~z {~xpf ycx rzp rn|xf rvj{l p{ t{ rp{ np x ~fp yv Szz . Y ~opx ~vYxp[ vy r{z{z r~ ~z {~xp[ tlyxY N. W~ {{n X{p n rj RrYy{p ~ lt[p ~ Y l~lxp p nYYf {h ~fp yvxY pp n Yypp lv tz rn|x {f RyY}Y { lv rvj.
lp r|x yc xlxp f ry Yp {p{p wz Y Rxp xl Ypf R{hppf rfp [p Rl.
r~[x p{z xyr yf{z ~p Y l{ nv cYxp v vxK p{l{p z~ Szz rop r ~K rr n r{l{ . {px R{~p tzYf{l v [jxf [p Y l~l{nx lyp Yl xyr yf{z n|rzp Y{yj vl ~p vv hxp{ tyl rp zY{f rf{z Yyp t{ Wv yf{z Y l{ n. X{pf vyG Y Tv r{p ly xyr yf{z ~x ~ Yp[ TK ~pxf vnz zt nppf n Yfxl Yy .
xyr yf{z ~p Y l{p[ TK ~px n tq Yy Y YzxY l S rn|x n v [K R{~p vxvf yy uf r~ l rl[xp ~pK{ ~x.
ycx v xn vYl Yzrx R~ppxf ` ~z {~xp v [vf ~z~K Yyn Y l~lxp ~p rlvlzp, {zxMvhK, RKrz{prYYpx xp xn vYl Yzrx rn|{z ~p ~z {~xp{ v {y rllf [p [~ R t{ l{y Rl. ycx v rYSrr ~f Yzr{ n~p ` {p ~ v~ vn n~f ~z {~xp [p [~ .
ztp vx 15 {ply Y~ ~z {~xpf xvf p ~fp Rzz[p ~ppx Y pxYxp Y}g pxYxp Y ~vYxp p{l Yy Rlx RyY}Y R| Yy[p Rl. ztp 16 {p Spx v{yjx rsz Yl {p vl lzph{p ~xl zt[p vv vxK p{lvf Spx tzrvY Wzz v Yp[ Ryvj ܻJ.

vN S [vp {Yvf vyY U[z

K RlM vN S [vp rvn v ~q z zx K tKt, c tGfp, (rn[z p|Y tKt) zfM 81 {M[x vfM tKt xn vYl Yzrx np t{l, A{ v{ Wp v[ Rlyp t{l x.
~z {~xp rz Av p{lv Ryvj Yy[p vv tKt Rvf rfp [p Rlx ܻJ.
vN S [vp p{lvf Yp[ tKt Ry RyY}Y t nYY n R{y ~ܻx q nvppf KcM cpyz Yvz [jylp xfl { 53 {p ~pYxf Rxl uf r~ ~vl {.
YMpz zY [zrz xfl { [{p ~YY tz~p{f Rxl pp YMpz yp rzx[h Rjp r~{p [vj pp YMpz Rcpl F~x Rjp rv {p [vj y˻Kpl{ vv vxvf WYYy [.
ppYhz YzrN ~f A-35 (ryplp-vzN) rop vM[x y ûzfyxY yf S Y r~tKv q[p Sxf xvf vv uf r~{zf zn Rux[x x. rYSrr v [vp r~{ A-35 vM[x [ ûzfM nYvyY rvj v [v 53 {p ~pYxf YMx ~oY tYx-8f r{.
vv rn|x v[p A-35 vM[x [ xn vYl Yzrxf uf r~ Rl { [~ xn vYl Yzrx Yf~ nYYf {px x. Y pxYxp ~p {zzvzz{xYYz rn|x ~z {~xp yq{[p ~p rlvlzp rn|xf ~rxK ztp vM[x vv vxvp Rh x x.
vv [vp p{lvf SY Yp[ rv RyY}Y {zz {l u rn|xY Sx R RfY rvj U~f S Yy . Wx Sx R 10Y rvj [wyf Yp Yr .

Rrz 12 Yp[ r~ tKv Rzz [

Yp[ r~ tKv lYyv tKt Rly t WYY. vx F YK tpG Yvxf tj. Sx { [wy { {fjl vyp{. n{zf K rn|x vM|px vf p ~ yܲ vxK v[p vx Rzz [vf ~z~K Y. 53 ~pYxf pxG YrzG (yܲ vxK K x{) t ~ Rr R{~p ~z~v x{ xx ~fp K roxY Yx.
K Rp{ Rrz 11 { yܲ 12.00 {p f rv {p r~{p [vj uf r~ Yp[ r~ tKv R~ppxf ` {. RxK Yzx Ryl ~v[ vxK vf ~z~v {{l Yp[ tKt Rf{ vy U[z rry xvp v uf r~ vxvYf rj Rlx Ypf p [l x.
A ~v[ nrM|{x Rly nyj { {vy{Y R . p{{p Yzl{YY tYx ly {p ~pp ~ppno tYx v[p Yzl{YY xn f{z ~x n rtz uf r~ {l pvq{ z. Yp[ vy U[z tKt vnn rtz uf r~ Rrz 12 {, U~p 8.00 {n Yp[ r~tKv Rzz [l.

RyY}Y {zz WY vM[xY tKt 1400 {zz

xn vYl Yzrx ~f Yp[ Yzl{YY vfM ry [p [fv Wzz { Rly Wp ~{~ {plyv [fK r{. Rzz[l Y RyY}Y {zz WY vM[xY ~~ K W rvjY Y {v tKt 1400Y v x.
vv ~fp Nz{p pv Y pxYx vx{p r~ tKv Rlxl xvf lpY p. Rlpp Wr. xx [p [fv Y [~ .
vv ~fp Y 39Y vyv{f rl { t{l |z [jpY l{z zt [p xvf p{ t t{l x.
vv ~fp [{p v{p n |z ~xY uf r~ {l zt vn R[x Y xlx.
vv r~tKv Rzz [vp r~{ Rrz 13, 14 np xn vxK p{l{ ~ ~tpf NYxY z. vv RyY}Y {zz ~f fM 300Y Sxp Yp[ n{ RyY}Y {zzY S Yy xn R[z r{ Yr .
~fp p{lj p nY ry S RyY}Y {zz vM|px Y uf r~ xl 15 { Rxv ` RyY}Y {zz q vf ~pK {p . W~ x p nYY ~fp yvx rxcpxf [p x ~pK { Y l~lxp Rrz 15 { Rxv 3.30f R { r~tKv x Rzz [K ryxY Wzz Y.
K {p f v ~tp n Yp[ ` r~tKv RzzK vxvf ~pK{ ~ ~ Yp[ vv RprY}l ryxf ~MmY{ vj ppx. nyj ~fp vn Yp[ ryx {Mm Y uf r~ ~x toY q nvp Yp[ n{ RyY}Y {zz n q v.
Wz...T.x Rrf [pp Rzz Up[ tj Rl tKvl Upf p {j. Rr ~t ll oMxp Wv rn| Rzz[p l{l fM lp~xxY Rrz 16 { {p f Sxf [x. {p ~fp vlyK vy U[z, tKt x r~tKvY v tj p. AYl Rr cx [ll. xx ~fp K zoxY ~qp Yx.
vv ~fp RlM YMpz yrx xfl {p YMx ~oY tYx-8f Rxl pp YMpz ~u}j {zYz Rjp 682 tz~p{f Rxl 18 {p [vj uf r~ ppYhz Yzr{ Rxp [ tzx l{y Yyp 53 {p ~pY uf r~ ~v[ Sxf Rj.
pp YMpz xp~ rpp Rjp 18 {p [vj y˻Kpl{f vv rn| Rlrl Yy[p Sxf Rnn Yp[ nyj ry Wzz {{l A{ vk[p Sxf [~ . K {p f Y pxYxp r{z{z ~vYxp ~p {zzvzz{xYYz rn|x R{yjx {p r ppYhz Yzr{ {f z~ r{y tp YMpz ~u}j {zYz xfl {p 682 tz~p{ Sxf Rnp Y pxYxp r{z{z ~vYxp ~p vv rn|xf Wv uf r~{z rv p{lvf Y Urv Ul~ Y x.
K Rly 53 {p ~pYxf Rxl 5 {p [vj y˻Kpl{p [{p xp p| vf [pl RyY}l{ { v ~K {M[x ~xz lyY ~x [llx. rzp y R{yj v[p rfp ~ nxY pxp r ~z Yy K{ { nv . vMl 23 vv rn|x t r~ tKvY uf r~ ~p Rzz [l Rly W [fvf ry ryt{ 16 { K{ { nv Rlx rY}j{z l{y x. Spr~{ zfM 130 Yzl{YY RxY r~r~ Yf~Y n {nv x v x. ~K ~xz lyl Rl rfv { nv x v { rv R{~m{ vx x.
ﲻ[xM }Np ~z{ xfl {p 58 {p ~pYxf Rxl 10 {p rtz uf r~ xn vYl Yzrxf fM 100Y rvj R~ppxfv [~ xn vYl Yzrx R{yjx {p r S Yy R Yp[ r~ tKv ~l RyY}Y {zz ~ Y l~lxp WûpY vy nvppf x.
vv tzRڻx uf r~ X{p ~v[ ~p xlz{ r[j {YYy{p[ r~z rj{ zl SzYY {YYy{p WY Rrz 12 {p rvjY Y 26Y vy nv . Yzp px n Y 17Yf {[ xppf SzYY {YYy{p ~vl {.
K Rxp xn vYl Yzrx R~ppxfv [~ ~p 58 {p ~pYx 53 {p ~pYx uf r~ xn vYl Yzrx Y [jx ~y ~p ~z {~xp v [K R{~p vxv ~z~K Yy[p .
{px R{~p ~fp Rywn xn v{ ~l r~ tzx l{yfl { vf xn vr{yx rx{y [p . K Rp{ xn v{ ~l ropv ryY tz~p{ {p |} tY tz~p{f l{l Rp tzRxY WY Y.
r~{p |} tYx z~p KcM ||Y Tx[v xfl vv tzRx Ry. KcM l}y vzYK ly{p |} tYx uy{ Rjnp zo z~p n, KcM apvz r~ |} tY vo~mp ~poxY {|xp n rl Yy Rl. YMpz Rlz Yrrz |} tY tz~pr z~ vv uf r~{zf pxYl{x nx.
~~ yp rMy
tissa@rivira.lk