@

 
   
HOME
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


K {Yxpf l{yfl Sh pnv

~~ vpv r~~ n v Rpj Ypf p ~v [ppf n p x. pvl l{vl Upf {z[x {pppf x{ ܻJ. K RYyxf {pp {z[x nrpn [~ [l Y pYfp zY ~z nv Rl R{y U{f Xpp vpp x x pMN yG X~z p{y r Q zY lpr YMxzxf ryxY Wzz Y.
l{vl pMN rz~xf Wv ryx Wzz Y{p ~{Y Rzz [ppf pl. A Rp{ tzp Yz pMN rz~x n Rr rz~xf n{ pl.
clply Y czx Yhxp pMN Q zY lpr YMxzxf ry YKv Rr~ [x pl. Up Y Wv ryx Wzz Yyp RYyx ջx [l Yy RplMczx v[p {v z{ ry rayx Yyppf Yfxl v x. ryx Wzz Y Y{ypx Wv ջx nM|p{z vpp ~fp{ ܻJ. pvl A ~{Yl p [ppf pMN rz~xf pl. pMN rz~x Yy{N lyv Wxpv rz {x.
Wyf Q zY lpr YMxzx rf ܻtpp R RyY}l YzrxY r [hp[zzY r~{ vz x. Tf rp ܻtp n{ vz Wyf Y~Y~lp lpr YMxzx n rf ܻJ. WrvjY pN. l{l YMxz r|xp [jp{Y n R [hp[zz l rf Rl. K KzDb ryx Wzz {x W{p ~MjxY r YMxzxYf x. ~ fYl Wx nYz ryvY p{pp n W~ x.
pMN ycx r~[x {Y{p{ vzzv Y Q zYN Uly - p[py RMtnxf v { nrM|{x {p{p r~YK ~z~pp[ uY{ y` Yv x. ~tpv Tf v{ X{p Y Y l~l{nxf rvjY r~YK ~z~v x. l{l z~p xpp pK {aY RlyvxY[ uY{f rj rv x. A Rp{ X{p Y Rv RvNv Y l~l{pf YH xv x.
pMN Q zY lpr YMxzxf zz [~ ry nppf lyK c{xY Y pYfpf ztj pMN yG K Y l{nx ~x. K ~nx y pMN ~v xlxp[ Yy{N lyv X{p[ ynn rzzp Jyppf rfp[p ܻJ. K ~xzz Wp WY v~ tzp f Rr vN T`f [ ypp YzYf ry y` Y{j pMN ~fp yv Y}Yxp[ yYh ~nM|pxp x. A lyvfv X{ Rr{ Rpn{p R rvjf Ypf YH [x. l{vl MzFl{ Yypp n A Yv x. Sp Rr l{yfl vpf {fvn?
lvp[ yf l r n| lpr YMxzxp ~yY}l K {[v pMN yff rvjY p{ z{ Rp ~xv yf{zf n WY ~vp{ r{ Rl. Wv {[v p~zY y n| lpr YMxzxYf RplyY ~ { f |Y rY| Yl vp rY Rll pl.
K RYyxfv pMN Y pYfp Wyf R[vl YMxzxf ryxY Wzz Y pK pMN ycxf K RYyxp |Y rY| Yl vp rvjY ~vf rl x x R~ppf Rr Yvllv. ryx Wzz vp r~{ Q zY lpr YMxzxf pMN rz~x Y{yjx ~rx R t{ n Wyf ycx xx. pMN Rjh{ A Yy Rll R|{xf rp xppf Sh S~lzx {~ v x.
vv ~nxf ryl{ X~z Y pYfp Y W {p [vp[vpxf r{ to Wzz Yyp WyG R[vl YMxzx {fz Un]}jx vx. T`f X{ Wyf R[v{yx[ z {~x n {fz Un]}jxY yl {. K òxvxp ~xzz y t{ r{~ X~z rz~x Tf Wy{ ~ rx{yY [ll pl. pMN rz~xp Wt ~xY ztn Y l{p Q zY lpr YMxzxf ryxY Wzz vp rvjY p{lj pK Wx rvxpl rvx.
K ~xzz |z}jx Yy tzp f rppp X~z p{y Y l{pf K ryx ~q pMN ycx n RxK ~x[xY vp v rMj Rp[x n z R t{ x. Q zYN Y l~l{nx vyj~pp{ rj Rn pMN ycx Y l{pf Uh[ np Upf { {x{ rppf [pp Ul~xf l~l{nxf Wy z{ ~x v yf{z yox Wzz x xl v x. zY l~l{nx vppf pK rclpl{nxf v{ Ypf R{hp tf K ry{ [l {Yxpf Wy{ n prv{ òx Y xl Yzx Ww ܻJ.
n|Y lpYf R~pp YzxY ~~ Q zYN R~Y {~xp[, yy yjy{p[ l ~x n~ [jpY z [p K yfp YzzY Yh {p Yy [ppf Rrl {~Y [l ruYyp pK { KzDb v~ {n nj [~v S{~ {yppf p lyvf pMN yf ~zl R t{ X{p[ ~vp R~ rprfv Xrr ܻJ.
K {[K yl ~vp l{yfl pMN ycxf n~ x p x. lpr YMxzxf Wzz { ryx rtq{ X{p R`{p {c Yj~~zz r[ppf Rr ~pK x xl pl. A Rr Yjhx t ppp p{p ~ x. vl{Y YzYf Y l~l{nx {p{p r~YK ~z~ pMN ycx {c ll{x l{yfl Q zY{f R{~ N xx Rr p ~lv. A pnpp ~lyf {h npp ly[p Jv r~ ~ x. Wtp pMN uY{ rtq{ Q zY ycx K vl{l rz ~c p{Y [l xl v t{ Rr ~x {[{ xllp {l v~ x xl R{oyjx Yy ~v.