@

 
   
HOME
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


RKryp rfp [l Y [` ~ty[v{v k{p [

f v~ ÃrxYf ryl{ Yly[v ~ayxY tGf ~{xY xnp (x[x ly} RKv[ UYz ), x[x vp}Y, [z{[l Yzj rl

vp}Y zY ~ ly} lvy xxp {N cz Yq l [z [x ly}[ RKv[ R~ rprfvx. Rx lv ~N rl WY Rlp Rzz[p Xy Yq Wzjl lv ~` xxl ~v[ x [zp RYYf UnN vf xY pztj W~ Yypf [x pK [hf [l lv rlf n Rl{p Syjv {fj ~ x Y.

Rl R{ynn [[x SYl t~rp y R{yf Rj v RKry ~{v ~ ~xM [z{.
A RKry [p[zz {N Xy rppf [x ~` xxl lyj v{l vz SzpxY ~ X{pf ~xf [x lyjxY n Rl ~N npY[ l [p[zz {N x rl l [z [x r{ll ~v[.
v y R{yf xn RKry R~ yl r [p{ A ~ ~~K r~ rp {n ~ty[vN Rx[h lzx [v lv [x Y [`Y tj A | Syjvf vj p ny r{z Rx[h lzrѻxp RKryf p[K [x Rx { ~x.
r~ x {p f A Ryx lzx [v rvjY p{ R{f [K{zf n ry [x Y[ Y{ypn xpp t npY p p~ ~x.
Rz[l h{{z Rp{ ryYh{fl lzxfl [x Rr {n WK.Wz. cx~v vl[ {~f [h {x ~pm Yy[l lyly YY n ~v[x. A lzѻx zpl Yvy rx~p[ {~x.
vv Cn{aYxp zpl Yvy vl[ n xx ly} lvy rx~p x[ lx [p[zz {N x Yq l [z [x Rly ly}[ zY RKv vp}Y zYl R[ rlxY {p zj y}pl ~v[ X{p[ UnN{f [x [p[zz lyjxYl {N x Yq Rly lv l r Yy x.
zpl Yvy rx~p vll ~xy ~vpl Yvy rx~pl lv r{z{z Rxl ~v[ RKry [p[zzf [x R{y {hN ~lf p [vpv W {~p lv vv YpY[ [nyf xp p [vpY z~.
Rxx zpl r~z [y{yx. Rplp x [x vp}Y zY X[ qx. A nrf ny{p pl. Wl A nr l tj Uly xp ny ~p~ ~ lv tz ~xy[ r ny{p lv ny{p z~p ylz Y rvjY p{ tq{ lv lyz lt Y [ll { v{f {ջxp Uly xp Rnyxpx.
lv ~xy[ ny{p ~v[ {h{Y zn vfv pn [vp xp vv nr v RKry [vpf vzz[ r{z ~vn WYl Yy [ll ry z~pvx.
lvp[v {p xp h {p 15 { p xvx RKryf ` {x v[lf Rppf nppf ztj r r to{p [jp p[.
r~ RKry [p[zz [K R{y ~ tzp Rlyv [p[zz {N l{zz lvp p[p ~k xYq Rly ly[ {p Xy YqYf [h{ppf X{p[ ~l R [x yx~x.
zpll ql vvl Xy rppf Yvx. X{pf [`l vnl WY~x. {N x Yq ~ nx. lv vzz[ ny{pl ~v[ pxY f tGf ~{ [~ ry Wv nr vzz[ r rlp ~v[ {N y{vY xppf xtf R.
Wl zpl[ ~` xx Wxf to Yx. Rxfl Rxxjx ~v[ Xy rppf tj R~{ ~ Xy{f p[ppf k {fjx.
xwf [x Xy{ Rr~ y{[p l zpl[ ql r xxl p{ [llx.
zpl S ny nnp n ~v[ [hv S .
Xy{ lyvY Rlf xn ~k y r ~v[ ly[ {pf Rr~YvY p. XyN ~ Rxf lyvY xY pn n [~vl ~v[ Yztzx lyvY S [xx. p~l z~p Xy{ ~k cz Yq vn ry [xx.
vp}Y zY ~ ly} lvy xxp {N cz Yq l [z [x ly}[ RKv[ R~ rprfvx. Rx lv ~N rl WY Rlp Rzz[p Xy Yq Wzjl lv ~` xxl ~v[ x [zp RYYf UnN vf xY pztj W~ Yypf [x pK [hf [l lv rlf n Rl{p Syjv {fj ~ x Y.
X{p ~v[ [x Yzj [xpl X{p[ lyYl A ~v[v {N rl pr [xx.
x [x ~N np[p ܻnpY Rx[h lzѻx WYv r{z{z Rxx.
~Yy {plyl x [x Rx[ ~yy Rx[h [pl pt. Rplp [z{[l Yzj [xpl ~ v{ {~f rj ~xl YKrpxp r~ {{x. Rxf Rply [p ~{Y vf ~ Yzrp{Y pl. ~ Wp vfv R[ n xx Szz k {zrx.
R~Y Yzjf {[Y pll Rll YKrpx.
v lzx [vv k Yㅋp lv p[ nxl [vf [p Wply v[ tz ~.
Rl R{y p[K [x X{p [vf Wpp l{l [K [jp{Y k{.
(lyly zt [ppf UrY { R|f ~lx.)
~fp bxyr :
oMvrx zxpRyD