@

 
   
HOME
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


[ YpnY { [zhp [ rry
lprlYy{ ~N npYl YKrpxp rr{ r x [p

K yG S܃~x WlY vlY {Ml {j R {plv vnz {aN rsz K vl {p f zYx cp ~vcxf Slvl lp pp r{. K vz {aN rszxY z~ K {p f Q zYN vz ~v[K rnoxv vYy Yff z{ppf Xpp vpp x r{p t{ r{~{f {ynY pl. Wlp pp{ v vl tY rnoxn R|u[ y[xY ~ RYMvj lll{xf rl {ppf Sh ܻJ. K ~x nf r~v ~Y~j r~[x {~y R{~p {ppf Xpp vpp x y` Y{j [zhp Ē ~n vxl ~v[x.
A px t npYf RvlY {ppf ~v l{Y pl. xfv {l K ~K r y` nY{ppf Yyx yx ypp 2008 {~M n~KtM v~ 20 { x. [zhp YG YH ~v[K ~{j t{ xp R {pl vnz {a{Y ~Ktpoxp W rop oxY zo Y{p rMy vl RlRh[{f rl {pp Wpx. ~l {|xpv v~ [jpY ~~ [ [ tj [zhp Ē YG YH ~v[K Ruply RMtnx [ YpnY vp rry xppf rfp [ll K R{~mN x.
vzY rY}j{zp nyN {x [zhp ~v[K ~ Rlx xp vnz {a{ yrxz zxp 26Y t{ x. vx t npY[ zv ქ [p{p r{lY x. ~l {|xp v ~ Rll Wxf {h Rh vnz {a{Y t{f n o vl K ~v[ [hp[. Y~ {{l R{~px K rtq z ~Z zZpx Srl Y xc ~z~fM cpyz ~yl cxvpp vlx. X RYyjxf Srl Y {Ml Rp{ [zhp YG YH ~v[K ~ Rlx xp vnz {a{ yrxz zxp 15l 20l Rly WY.
K v rvj vnz {aN lyv x xll ~rY}{x. nM|pxY {|xp Y l~l{nx ryn{ppf {pl xnoxY xl {p K yG RyY}Y xnv yrxz zxp 16. A Rp{ vlp {a{Y ~ ܻJ pK Wx K yG RyY}Y xnvfl {h { WY. vlY K yG ~ R {plv vz {a{ vx t{f vl Srl {pp vpp K lll{x ~x. Rll {|xpv ~Y yj~ f K [zhp Ē vnz Ypny{ ~v[ Rz[ xppfl tx.
`f t np vl Y r|px {pp Rll {|xp v v ~ { vnz {a vp{n xppx. A{ l{vl r{pp rY}j vGfKx. W~ {{l K {p f RYyjx vN [zhp YG YH ~v[K ~ { oYyx Yyj Rp{yjx ܻJ. A{xp rop Yyj Wp WY r [~{ppf Rr Yzrp Yv.
rY}j{zp pf R ropv Yyj {pp [zhp ~v[K vz rY|p ~ [jp {Ml ~xK RxY ~p Slvlv z~ {p~ K{zf zY Yf ܻtp t{x. K {yn ~ v vl ~v[K nx S ~f rf ~p ~x npv pv[ [x t{ r{~{l {y pl. Yѻxp {l [zhp YG YH ~v[K vz {Ml rx Yf tj vx zux ~v[vY z~f `{p rx. pvl ~l {|xpv [zhp YG YH ~v[v r~[x Yz ~v{ vzzv ztN Sl |z RzuxY t{ rY}j r{l{p YjhxK ~p RYyjxf pK ܻJ.
K rtq{ qv nM|px Urf Yx YY [zhp Ē YG YH ~v[K 2007 {~M vz {Ml{z. A{f Rp{ Wv {~M R ~v[v Urx R zux yrxz zxp 20Y {x. pvl pf rY}j{zp Rp{yjx R Yyj{zf Rp{ Wv {~M t{fv [zhp Ē YG YH ~v[v zt R rh{ yrxz zxp 7. yrxz zxp 7Y RzuxY, yrxz zxp 20Y zuxY z~ Yv vz ~ [jK Y}lx ~ Y W܃~Y vGfK {ynY t{ K rtq Rn~ nY{p |ynxp[ vlxx.
Wvpv ~v[v ~p ~ Yyp zn ~Y ~l t{ xp vnz [pnp y|xY rtq lyly n K {p f rY}j YjhxK Rp{yjx Yy[p Rl.
[zhp Ē YG YH ~v[v ~v[ ~v ~KtpoxY p rn[zxYf yrxz zxp 78Y [vY ~v[v ~p ~ Y xx K {p f RYyjx vN Yyj Srl Rl. yrxz zxp 33Y vnzY o Rxlp{zf zt v ~q vpF apn cxzl pv RxYf zt Rlx RYyjxf ~rx R {Ml{z YN. K vnz{zp yrxz zxp 15Y vnzY ~zp tYN K rn[zx[ tY [jvY lprl Yf ܻtp t{ RYyjx Rp{yjx x. K ~v[v v{ vnz RYYl ~Y rtq{ Wv ~v[K rop oxY zo Y{p rMy vlf anp p[ ܻJ. K ~x vnz [zhp lprlYy{p ~p ~x rMj |{~x ~l{ Wv ~v[K lprl Y vnzx.
~lx Yl Yl K lprlYy{p[p ~|x tlyx fphM, v[ {pl ~zzK{zp vnz Urx [l ly vy p{p t{ A rtq rY}j YjhxK r{~. vxp R tlyxY l Yzx vzzv Y Y Yyny vn Kt Yy[l ~x vnz lprl Yf Rll K ~v[Kx. Rlvp lprl Yf Rll ~x RMm~oY Ryvnzx. l{l ~vyp[ lprl{ {pp Slvl Rr~{p S Yy[l opxx. n~ [jpY[ l Rpl rrlxf { ܻJ. vxp [h Wp v[Y pp Wv r~ Y}rl{ ~.
K ~v ~{j R{~mN vxf ray nY{p ycxl, Q zY v tY{l rY| Yy ~ѻx [zhp YG YH ~v[v v tYN zxr p ~v[vY t{x. vxp {Y{ X{p rY| Y vlx {pp ycxf v tY{f v {[v [ppf r{pYvY p t{. vMl 22 { y S ~[xf Rn~ Y{ vnz Rvl yl ~xwzrx vl r{~N n Wxf ~vp vlx. Wl RYyjx K ~Ktpoxp zt np yjx òxlvY v ~q R{| Urv ~x zt vf ycxl, vnz Rvl|xl òx Yyp t{ Rvl ~xwzrx vl W r{~Nx.
vxf R RYyj yjxY r~[x 24 { rY|xf rl x. A |}gYyjx v[. R[~y ~yl Wp. ~z{ vl rop ܲ rn[z ~y vkzzY ~p r~[x R`y{ R{oyjx Y Q zY v tY{f K lprlYy{p rtq {[Ļvp nppf Ylv r{pYvY p t{x. lvp ~l nr {lYK ۻvp Rp~l vp, n| yf{z r{p [jK {~ vp [pnp vp {p z~ |}gYyjx [zhp ~v[vf W RoY}{ypf ~ ~zpY Yp~zHfH ~v[vf Rly lpK x[xY zt ppx.
A Rp{ vv |}gYyjx ~c{v K lprlYy{p f ~oyjx Sf vf Q zY v tY{ vl x xlx xp vlx rY| Yx.
RYyj yjxl ~v[ Un[l{ R p{ lll{x rtq{ v~v ~q vnz Rvl|x Sv r rY|YxY Rr SYl t~rp ~{~ ~Ktpo Yy [v. W X rY| Y l{vl RYyj pN rfrlY vnz Rvl|x {l z p t{l, Wx ztj ~p K lprlYy{pf ~p ~z~v ~q [l òxvM[x YvYx Q zY v tYN rrl ~KrnYxp ~p ~YDb{f zY Yyp R t{x. A Rp{ Wv ~px ~z~p Yvx YvYx vlY Q zY v tY{ ~p yjx Yy pl.
K Rly [zhp Ē lprlYy{p {p{p xlx ܻnpY SYl ~x vz pf vpH tpop[y[l{ ~p [zhp Ē ~v[K rop oxY zo Y{p rMy vl v {. Wlp Y{p rMy vl X{pf r{~ Rll K vnz K yf l v r{p t{x. ~v lprlYy{Yfv lvp lprl Y ~lxY py Rr~ [x t{l, Wl lvf A ~q ~zpY ~v {ryx ~ur zzl Ylz{z vl[ ~x R{| t{l Y{p rMy vl r{~N xx Wxf ~u[ { WY xl{xY yf Yx. Wvpv K ~YDbN n Y{p rMy vl l{l {n[l YyjY r{~ ܻJ. WpK ~xzz ~ vf ry lvp rflf rx xl t{x.
Y~ {{l K {p f Q zY v tY{l y~ rz~xl {p {pv zzl Ylz{z vl[l, ~~z Ylz{z vlx[l ~ [zhp rop[ n| {lYK rtq rY} Yyx. X~Gzx{, ~[rrM{, vz~x{, lxzplx, W[zplx, htx, Yph{ ~ Spx{ xp yf{z ~zpY ~v {ryxf Rptno {ry ~ {lYK ܻtp t{ RYyjxf Yyj Srl ܻJ. K{f [zhp Ē vnz rKr ܻJ n xpp X{p v~vf zY Yyp rop Yyj. r~[x y~ rz~x vz~xN ~zpY pp r{p [jvY R R |z vnz Ypny{Y rtq{ Yyj Rp{yjx Yy[p t.
K ~K vx v~ r [~n RpY r~p l{l nyj Cn{aYxYf vj vf lprlYy{pf ~ Rlx Wv lprlYy{p[ ~[vx ~urx {p Rp} WvMG vlx ~qp Yx. Rx x ~ѻx pf X{pf z ܻtp lyly{zf Rp{ [zhp vnz lprl Y lprlYy{p[p ~N npY K YKrpx ~ f[l nxto ~~ y[ lll{xp l{p lY}xf rl R t{x. Rx r{~p Wv lyly ~lxY pK vx Sl tyK{ ~l tzx xl Yyjx.
[zhp Ē YG YH ~v[K lll{x v~ {n l{l vz ~v[vY lprlYy{pf r~[x t~ppf ~ x. A W.RpH ~v[K lprlYy{px. n{x ~ynvYf vp Wx n ~zpY ~v {ryxf Rxl vz ~v[v. [zhp Ē RMtnx rnpK Yy [p v lprl Y ~x vnz S{l Yy [vf v t [pnpYy{p r [~n X{pf Rr~ [{ppf vnz p{ W RpH ~v[v R~yj x. v [pnpYy{p r{~p Rpnvf r~[x cp{ v~x ~f ~x lprl ~q ~ rz [vY v vnz lprlYy{pf ~ Yf pl. v [pnpYy{p |z r~Y r~[x t Yw yvn Unpx R~zf ~ { Rly X{p WY x ~ѻx R vz ~v[v rtq{ X{p[ ~v |{~xY p t{x. W RpH ~v[v { R K R~yj tp [h[ppf Q zY vMapG tY{ W RpH ~v[v ~v[ [~vYf W Rly, Wv ~v[v rMj r~opxYf zY Yyp t{ vMapG tYN ~ur cpY ylpxY vl voxpf r~nx x ~ѻxx. W RpH ~v[v ~x lprlYy{pf RyY}l {|xp ShK zt vf rx{y [l Rly, Wx n ~~lv r[l p òx{Y t{ lprlYy{ r{~. Y~ {ll K vl {p fl W RpH ~v[v Rll R{z czxYx. W lprlYy{p l n Rll ~x vnz rtq{ R|l t{.
K lll{x vl Q zYN vz ~v[K S܃~x vj p Slvl nyjv RMtnxf vj ܻtp t{ r{~{f {ynY pl. vx Rp[lx l{l { {p RYyxY ~ ~vp {p RYyxY pf rpppf plx K [p vl nY{p t np[ r Rn~ ܻJ. K RMtnxf ~K ~K vz rx{y YvYx p t np l vl ܻtp ~Yxx. W~ {{l t RMY |z}Yxp r{~pp SYvp [zhp Ē lprlYy{p[ vnz Rr~ [v ~q YvNnxY ~Y~v Slv {n[l YYzp rx{yY t{x. tY rnox ~ vz Y}lx [p cpl{[ |{~x x ~mrpx v ~q [l {hl rx[Yv vpv {pv yjx {pp n Wxx. W~ p{p lY Yz K |{~x q {v ~Yz r{p R Rly, A ~v[ ~~ vz ~v[K{zf n ry Syjv v Rl {pl vz rrlxYf vyf Yh {v n p{Yx {p Rl.
y~Y cxY
rasika@rivira.lk