@

 
   
HOME
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


n{x ~ynv

ヨz ~ S{lz Rh RM
~l~y pnxp nr ~zp
py vp Rh{p ~p vvj
Y~l R|... ~p Yv
vp tp lyj rlK ~q yjx
vp vpy Å K] {zN
[lx n{ R[v u}
rlrl ~ K~x vl
lY}jx xj{
[p rl [t l
r{p ~zx vl yY~
x pWp x{p xf...
WD. ppxYYy
Q zY Rxcp vjhzx

***

U{ {zz~~ (p{) ~fp

{YYh Yhz ll
rfN Y [~ [p
c[ YG xf lz r Rx Rx Yztz
[~ R{ r}G vz
p npp Rxl pK
Wv {pp Shnp t
tYMGG p rzxp
xo p k lzp
xYh Yqp v ~Kt
~xY ry v yY n
llryxp [z ~p
[ [pp y yp
r W{p n n
vl x[ l{ ~yxY
(Up ~yp } {prl p~ppf Yll
Uzz v{l {xp f)
vY [xY rn nY
[ n~pxY

***

~y Ry

z{p{ ~q{ly
~p ~l{K Rpn
ry l{v
K v ]p Ry

z~p ly Rly
k t{ Y [~j
vxvf ly {j
K v ]p Ry...

~vp ~l n{p
[xYf rK tp
YxYv Y zxp
K v ]p Ry...
~q ~v ~zzx
~px
~yx
}Y pycp cx~x

***

vov rr{

k[ xpp z{f
{r c
rz tl {p {[
pp~p Mxxf
R[xY ztp {[
ryl{Y Y{y
UlK { ~p~vY Rlx
~z xyY {[ ~txY
RlmzvlpN R{~px!
tzppf ~l
x x
v [ nwx v rfr~...
K nrx{y r~Y
l{l Wv ~fpY
v~lYx nppf
v v rx{y lt Wp
~llYx p ~YY
v~lYx lyjxf
~x Rr ~plYx
vov rr{f
Rp[l v AYvY{
RlmzvlpN Y{y
p[ppv
Rn WY{
lx
lx...
avzY {p
zt[v

***

{p{ppf Rlxp...

{~[ Y{{ n
ppppf vlY ~{q...
{y Y pl n `
vpyK { {fjv
~nppf pl Y...

ny [zp Y [`
r{ppf n ~~K...

Yv vz rrp vxv
Rv{Y pll R~f
Ry Rl n Ryjf...
nf R ~q ~~z~
R~ Yyp ~nf...

tq{ [x
vz ~p Y Yf
n vvjp Y [xf
lp{ {xppf l{v
~tq Sp vf R{~yx...
~vpY F~

***

Wx

YKvy p{z
p[ [~~f
W {
{y {l {p
n{l Wx tzpp
~p ~{z
v n z{
Wx nppf
rp~z v {l R vl
fN
{p n{lY {
~~yp Wly {ppf
vz rnp v n z{
A Wxx
WD.WK. Yrz cxzz yl
Yzxrx

***

{~pl rlv

~ rnY r
~~K rYy U
p p {
nx r lz
nppf Yx
Wv...
yty~x vz

Un xp p[
{hr {l z
Rnp y{lܻx
{yz~ vl {
YY [xl
pn...
v npf Yzp
yty~x vz...
y.v. yj~
rz[{z

***

rMx~x!

[fY rz nY Unxv pz
Rw nw {y py rz{z Rz
Yzr Rl p~ nyY tqz
rz yrr{ [vfv YryY z

v r x{pf YvY {p
p tY vf ~jY ~ v{p
{~`f rp lyjn np~zn np
rzyrr{ x ~l ~lf np

py rp p ly ~y{f z
vp ~zpl ~l ~{rl Yyz
Rp h~M K ly v z
x vY YMY| t{ Rl v{z

Yz p[~p pxY r Yj Rl vz
rMa~ Rp{ pY rvp {p z
tj rzYfl {f Yf {f tqz
{ ~ p~xp Rl l{ y~ {z

Rlf rpp ~ ~ly h vz
S[~xp r{y{ Sf p[z
x[x {p~ t{v Rn R~ Ryz
rzyrr{ Rl {p ryx {z
ppn~ n ~z{
[lf

***

Yf Y~n R{ph{

r- n{l Jt r~p Xpp
f vv Wp{ Xt v{pp
v[ ny rx v {l npp
ppK {x ph{f rjpp

[- vv ~pK ny{{ npp
Wpvl Xt l{ WYY Yypp
y~ [j vN Wz~v ztp
v~vY nz vf rp{pp

r- ny ~p~ R|{Y p
WYv lllY vf rp{pp
Wpf r{p vf WY lp
v[ ny rx Xtfv npp

[- YK~{ ~p~ prlp qY
rf RlpK vf rp{pp
Wpf r{p vf WY lp
v[ rx ~x Xtx xpp
~yl Yvy ~vyy
RfYzprpp

zZp YzN Urp rpYK R Xt {p{pv {p { rf{ Ryjzzx.
[n, rn, ~Yzrp vpv Ryjzz rtq{ XJ Rn~ n Rr {l zx W{pp.
~~YyY, Ryjzz,
y S ~[x, RY 742, vyp ry, Yw-10