@

 
   
HOME
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


Yv [x [ny tpf

ly rYyf ~v p ~q p[p p
y p Yf z ly vz rrp p
ly xp pw ~p~ vY p
y ny Y lp ~l l {[Y p

Wvf ty{ Y vkzv ~~zx
~nf n{f vz rrz ~y~x
Yvf ~~y K Y [ pKx
~vf ~l lz pw [~ Rl{x

pwx Uz ~q ly{f px
pwx ~z z rxvp ~px
pwx ~z [y p~z Uppx
pwx rp fw v[ N{x

v[ ry{f v ~qrp
YxY {[ pw ~l ` ~xp
~ pl plf Yㅥz ty U~zp
rl {p ~{ Rl{p
[hUh |x Yvy~ rz[j

***

ly

~rp z{Y ~~y{
~tq pw{ nply
r rlY vzY pL
tj n{l ~y

~xz ~yy Nxp Y
rykz rl ~v x
tz{ {n xp
R~zY ~{Y px

l ~l{K y { ly
n~ Rl rp [xx
r~ lyY z~p ~l
pw v[ lxf ~x

RlxY vlY vY
v{f ~ v[Y Nn?
xp vp ~tq Sp
pw vf [ylvY Nx

v{l rj Sp x
pw v[ Y ~r R~x
~tq Wf pp pL
v n{l vf rp x
~yp RJ{Mop, yj ~y~x

***

R{~px

vpyx Y{{p
W t{l pY
n pw ~tq
zYxY ~ xv...

~l ~lf { p
Yx n rp{ lp
n~p pl rp{
xY ~px z~p...

{fYyp ~~~
{zqp yc tcp
v{j ~y`p z{x
pw npp pp...

Al; y{l nr
lt [z ty vl
Wp vp tzppf
zYxY xm-lx...

~ny vrxp lyp
WûpY tj ~px
|l{zp yrxz{zp
Yjpp p{..

[ rrlYp
p pp [z ~y{
UlK [jnK n r
~p ~pp R
Rr z{ Rn npl Sx
Rrf Rr{l R Yyp...

Y{yY
pv rp
R[ox
rv
v[vx
cxY
WY~l{
pv xv...
yl yj~
ffp Unpx, Yw 7

***

pw ~ pw

ypf twy pw {xl
} lh[p y pv
{yY ypf pw pvjl
pry ~ vYzl {
Y~K Rly Y~vx pw
p~ rvf l
pw p~{ R Yy
vlYx{l |} p{
~l lYh {{l l{v
R{~y ppK pw f
pw {ry rv Y{yn...
{p {M ]y ~r n
rp{ l y twyj
twy pp N p{
pwf Yr{, pwf RYr
pw rv rx ~zpp v
szY {l n ryv ~
Rppl{l p cxYf
hJ. |z zY Yv rynx |{nzx

***

Urox

y Wtp U~ ly vp
~ ny r r
n rl Uy tp
rmv y yj ~
rl ~zz
y{p ~x y|
~~yx ~ xp [t
Yyp Ypr{zf
Rl n{~Y y
ry~l vYypn prrp
vz ~vpz p{zf
~v l WYYf
~
X r Wp
rl Rly lz [x
rDa vz rllYf
{| { pl Rp
Y{ rl Rnny
y xpp Y np
l plx yp
nYz ~xpxp
YKrl z{ {lf
[p x np
rl Rly ry{j
hty v[ pl
T. A. h~p r

***

Yfl r rl pz

rl pzp rlp t ~yj
~yl tq[l ljy{p tzj
U[l p[l ~v[ Y{yj
ycl ql WY z~x Yj

Wnl ~p ryvjf Rj
nl ~] [j pvn lp ~yj
rl {lyp p{p nyj
cxl ztp cxl Yj

R~l ry}x Rln t nK
rl Y Rx rl R RyK
xfl Yypf rz n{ YyK
rl pzf pn tz vK

~l ~l ܻtp vl vz~
r{l R vl nv rp ~
l{l tvl npp Rl ~ ~
vl t tj yp ~x rj ~
YfM cxYp- rxpnz

***

RrrD

Rz Y Sz
rpnp
Ywyf [xf
{ Yhf
v n{~v lK
RrrD...

v `Y Rp
y [xp
{ {z yn
~y[z Ry[p
WppK
p{ tz tz
RrrD....

{~f p[p
r Rzp
yc {jv
Rr rzf Rl
~ rn xpp
{p {[
RrrD.....
y}p Wy[ x[
Yw |{nzx

***

[` [z t~

rj rk [p
Yp Y
[ {
x ~
p` U
lz r
S{y ry
p[p ~~z
x r

` ~yp z x lz vl
~rr Y~vp ~{q ~zp
rz{ ~p~p{ pl rpp
~z x z lz vl
R~ zr vn~Yy

***

nM|p

t rl ~p kf
n{l ~~y { pxY
~l vfl
t x
Xt ` n~p {hpp
Wl {f
{ Nz p[~v
~~z ~lf
Raz r{l
t y t{...
~l vlYf
n{ll ~p
t rlY t{
}pz [Kzl

***

rlv

vnnp [ rp
RN Y~fY Yy
Yy[{ [x ~yyp
r{ q nx pp
pw Yy vl ~pp
rr Yp j{ {[
n{l rlzp [zp
x np ~y{l{
f px K K Yh
zz [~ p[p Rl
tpoz ~~y Yvy h[Kvp
ycx YMvpl|z{
Ypp{

***

nYz{

v R~ Xt r{ ~ n{~
plY t N{K v rK r{~
v ~l vz Yf zt[p y~ r~
y [x ~p {zvl Rn n{~

~ Wn{~ y~ Y v{p
r{ ~p v vyfl { {p
~l `K p{ {xn ` qp
{j Rx rpq [ Yyp

z{f yp Rr ~l vl tp rv
~lf pp y~ rp ~Kvlx Sv
~ l{z nx n n{p lyv
np ~pY{l pln vv?
ru vo, vnny[v

***

~~y rvx

~~y {pnpN
v p{lpYv
v[ ~l pwf
rK Yypp

pw ~y n{l
pK ~{ ppf
n~n~ {yxY
v ~p npp

~l ry ~{ [pp
Xx ry pl
tz[p Rnyx
xpp

K p{lprl
A ry z~pv
pw pvf ry rypp
~yl Yvy ~vyy
RfYzprpp

***

~q Wx

~q Wx
Xt p{p ~
Rv{Y R~
~ rx vv SppK...

l R
~v[p xp pY
Xt Spp ~p Yl `
WYv WY {Y [pp...

A lz {p
v[ n{l lvpp
vf l yp vz{hv {z
Rl px v `v Spp.
c[l apnp RY, rz[{z

***

Yh R[[z

Ry pl rxp lp~ rx p{
{y ~l [p v{ YpYf t{
y Y{yf Wply ~xl [{
Sy ~{x {~ ry Y rp p{

r ~ Yvz {q R{~y [p [vf
r{p rp [fp pvq{ plf
v [ nw p rzv t~p f
vly zxY R[[z ppx vvf

lf xp Y WYfv xp p[
r lf ~l [`z [[zp p[
~ ~r ~np z Yj ~np p[
~r fl {pf p{K n p[
Urz y~, ~ܲY YKYy YMxzx
p{yWx

zZp YzN Urp rpYK R Xt {p{pv {p { rf{ Ryjzzx. [n, rn, ~Yzrp vpv Ryjzz rtq{ XJ Rn~ n Rr {l zx W{pp.
~~YyY, Ryjzz,
y S ~[x, RY 742, vyp ry, Yw-10