@

 
   
HOME
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


ryfv xp yny yjy{
v {~ ryn{ Y tz ~

  • rYSrr yz Rlrl Yy [

{p ~fp ryvjf Rn {fp v {~ vn rYSrr Rj p[Y ~fp vv ~ܻxl nyj Rlf .
v {~ vn rn| {lyp r [xl Yy{fY {lM t~ [l ~tp ~ly SzYY ~x xp [fv ry nppf {.
Y l~lxp rYSrr [hp[z{zf tKt ~ Yy v{ Rl{lv rry{ ppf {.
vjf vj z ~fp{z yl { uf r~ ~x toY ryxp Yv Yvxp Sxf Rnppf {.
vlY òxlvY Y xn ~z~K {p~ Yy p{ YvNnxY xnvf xn v{ n rx{y [llx.
ux Rzzvf {h { YzxY WY lpY ~f { Y ~Z{Y vy nv Sxf xvf zpD nY{ { ~fp ~z~K Yy . pvl v{y p[Y ~fp{z l~lxp vy nvp ux lyK Rzz [vf yjx Yy Rl.
Yp ~l R{~p u Yf~l SYvp Rlrl Yy [vf vv ~z~v x.
K {p f R {M[ ûzfM 35Y uxp xn vYl Yzrx yj f l{l rop [hK y{f Rxl {pp {M[ ûzfM 20Y rvj Yf~. rYSrr p[py n~f [vp [pp uf r~{zf p[py v yxf xvf Rll ûzfM lp lyY { y rn|x.
vv ~ܻx nyj ~fpp r~{ rYSrr yz Rlrl Yy [vf {p ~fp yl ryY ~pY ~vl x.
{p Rr KcM cpyz c[l cx~x[ RY}jx xfl KcM cpyz Yvz [jylp xfl {p 53 {p ~pYx, ﲻ[xM }Np ~z{ xfl {p 58 {p ~pYx, YMpz .. yrx xfl {p YMx ~oY tYx-8 rYSrr R{~p ~fp yl ~x.
58 {p ~pYxf Rxl KcM ~zx Rvj[v Rjp 12 {p [ct uf r~ A-35 rop vM[xf Ulyp Sxf [vp Yyp yz r|x {l ` { Rly, 53 {p ~pYrܻ[ RY}jx xfl { YMx ~oY tYx-8 Rxl pp YMpz ~pl RM Rjp 1 {p [ct uf r~ yzf nYjp Rl x. nyj ~fp vn yz ux Rly v Y l~lxp t (11) ~{~ {p f v ry{zf vj x p{ r~ t~~. pp YMpz zzpl [v[ xfl { 681 {p tz~p{f Rxl uf r~ vv ~fp yl {.
53 {p ~pYxf YMx ~oY tYx-8 Rxl uf r~ ~ rYSrr p[py RyY}Y {zzf vv 09 Rxv ~f rx 12Y rvj YzxY Yp[ nyj ryxp Wzz x.
v Yp[ ~xxY rvj ~fp ryvjp S{l Yyppf yy uf r~ ~vl {. Yp[ v ~yy ~ rY rvj rn|x ry { x Y}jx x.
K Rly pp YMpz ~u}j {zYz xfl {p YMx ~oY tYx-8f Rxl 682 tz~p{ rYSrr p[pyf xvf t ropv toYx { {l u ~l rn|x {-yܲ nyj ~fp vn v [p rYSrr p[y ~v{f Rl {ppf x.
ny rxpG pp v ~tp Rly r~no { nrM|{xv {v [jpY R { rn|x n v Rlrl Yy [. {l Ywy xx ~v[ ny px z~ p{ vx Sxp Yp[ r~ tKvY {xp Wx q v Sl R~y x.
vv rn|{z R vM[ Uly xv ~ ~tpf [f ~Yfv vj nppf ~ x. v KcM ~{ GRyD Rjp 15 {p rtz, pp YMpz Rcpl F~Yy Rjp 1 {p [vj, pp YMpz xp~ rpp Rjp 18 {p [vj y˻Kpl ~fp yl {.
58 {p ~pYxf Rxl pp YMpz n|rx [j{Mop xfl { 581 tz~pN 20 {p [ct, 11 {p rtz l{p ~ uf r~ rYSrr Ulyp Yp[ tzYf lf Rl nyj ~fpY yl {. pp YMpz 냣z ~vyYp xfl {p r~{p ~pp ~ppno tYx xn f v[p rYSrr p[yx ~fp{zf ~x p.
KcM Yv r~ xfl {p 20 {p [ct uf r~ ~ RyY}Y {zz q vf r Yp[ tKt ry{ {p ymxY Wv tzRڻx az YjhxK zp~ Yrz r}r Yvy òxlvY Wzz Y RM.r.. ryxp v tYM rf fM ~xxY R~ppx rry{ vf x. Wv {px rryp { rvjx { ~v rn|xv nnyK Y{p {p ymx R [hY t{f rl . vv ~nx vMl 7 { rpny 4.45f ~ x. A ~v[ z {|xp R Yp[ ry lpY ~MmY{ vk r{l{ v{v l{l tKt ry { {pxY Sxf Rnn rry{ ppf n 20 {p [ct uf r~ ~vl {.
K Rly v {~ vn RyY}Y {zz lll{x Y}jx vf [x 11 {p rtz y˻Kpl Rjnp zo pp YMpz l~ AYpxY cz yY~ vn ~j RlvYf vj ppx.
RyY}Y {zz {l xly rxp [x Rjnp zox{ p{l Avf Ul~ Yyn vynrzRy{ Uly [zppf {xp fYfyxp Wv rn|x r~ Yy xvf ~pK Y. fYfyx Ry{ y nv tzppf [l Ul~x fYfyx ~k ryf ~ [~ [x Rly, W xy ~t rp l [z{ [llx. Spr~{ xl ~{~ 6.00 rvj {ply RyY}Y {zzfv ~ Rjnp zox S{l Yy[p xvf uf r~ Y Szzv ~ p{ll X [` n~f xvf p[f ~ vlp X ~ lpfv Y Yzl{YY UjhxY rl x. rn|x ~ Y XllYy{Y vv SzYYx zt pp x x.
p{ll fYfyxY nv xvf x tzK Wv fYfyx n ~h ryf ~ [xx. R{~px ~tp WY vynrzRy{ y Yw x yܲ 10.30f rvj Rj np zox S{l Yy[p [~ .
lll{x v~ x xrpx RyY}Y ~p Rr KcM cpyz vpnY ~vy~[ RY}jx vl ﲻ[xM r~pp n ~z{ xfl azx ~f rlvlzp n~f [vp Yyp 55 {p ~pYx uf r~{zf n v {~ Rn zv ~ [f ~Y R . vv rn|x l{YzY{ S Y rzK r{ [~[p [~ . Yvp toYx R{l Wv ~pYx uf r~ n vv 12 xl Sxf vxK òxlvY Yy .
55 {p ~pYx ry{zf zY{ SYl 7 l{z zn v Yp[ ryY R|x pxYxY {p Y pp YMpz ~zK {l Yzylp vv 11 { vyv{f rl { t{ x. Yzylp v Y pxYxp[ c}gl{ Rp{ r~{pp x.
f Rvly{ Y vnz R|x uyYy ~u ylpK ~z{lMx {l lzp rYSyrr R { ~fpY v Yzl{YY ryxp vyv{f rl .
rYSrr r~[x ~ܻx R { ~fp{z YY tYx pp YMpz vyp, KcM lzvyp, KcM vzM avz, Yrlp TzNzxp, Yrlp Yzx Yy{p, Yzx Tx{p xp Y pxYxp n vyv{f rl { t{ Y ~opx Nnpx Yy .
{p ~fp K ryY N[x {vl ~v[ v ry{zf vj x p{ Y pxYxp n lv UrYv {p~ Yy .
K Rp{ v zop [vp [pp {p, Yzl{YY vz tyz R ~mp[l Yy R ~mp {l [~ vy[p vyp ry xl v v {p{zf ry v ~q YjhxK {|xp v rzp rn|xf W{ Rlx .
Yp[ cY Xll ~{{ uy pxY ylpK v~fM xfl { lv~ pv pxYxY xfl YjhxK Rlf [ Rlx x.
vv ~ܻx ~[pyryK Yzl{YY ~mp[l Yy t lpYf Yh { zfM 122 {M[x Yzl{YY lpYf ~ Y n v{ Y Yjhxv.
Y ~opx vlY xn rycxp{zf zn lp |z}jx vf Yp[ ~ppno vxK AYYx (Military Operation Department) xn{ |z}jxY Yy R t{ n v tn R| l{y Yy Rl.
xn vr{yx[ ~l[l p xn ~z~K vv rycxpf vzY l{ t{ v vzY Yyjx z~ rp{ Rl. vzN Rzzvf r~[x ~ܻx rYSrr Rzzvf Y x v ~z~K {Mm {x n xn vr pp cpyz ~yl p~Y ~v~l ~fpv lv[ RY}jx xfl v ~x.
zyp~ ~{MjK lp~xxY rvj YjhxvY ~v[ rYSrr Ulyf [ [ll A-35 (ryplp-vzN) vM[x tzx r~r~p ry Rzz 58 ~pYxf R ~rxK p{l{ up, rp nnp xfl rlvlzp n~p ry Wzz Yy 58 {p ~pYx Yf Yy rYSrr x Rzz [vfx. R{~px Yp[ Y Y ~vYxp Rl c}g ~vYxp ~v[ 240Y rvj vy nv S܃~x rv {yf Yp[ R Rxo Y rp [h[~ppf vv ~ܻx {x xn vr{yx ~v~l ~fp lv xflf [vl ~v[x. (vv ~fp v {pv zrxY r N)
vv ~fp ~{MjK pv ~ppno Y pxYx vyv{f rl { t{l, zyp~ l{z zn t{fl lyly z . vv ~ܻx yܲ Yzx Y pxYxY[ R{v`zY y y~ ~ Yyj t{ tn R|{zf lyly z . K R{~m{f YYzp Rl pxYxp r t{f n lyly tj n vyv{f rl {x Y{ypn xpp p{.
Y ~opxf xn rycxp RlYy p xn v pxYl{x z [vf Y Ul~ [ll n K ~{. ~N{p TK xnoxf ryv xn vr{yx ]lpx vf Ul~ Yl K ~x.
xn vr{yx pf ul Yyp RyY}Y UrYv ~ Xf vf p {{l Y l~lxp l{vl v pxYl{x z [vf o YyvpK xnp ~p t{ tn R| rp{ n.
Ypf vv ~fp cx [vf p { l{l l{Y z~ ~x[l Rll vN vz tyz (MBRL) Rx. vz tyz Rxp ry np f Y pxYxp uxf rl {p t{ rz R Yp[p n Rl. vv R{zf ry vf Y YjhxK W{ Rll A{ WY lpY yq{ pltp ~ Wv SzYY [v Rr~ Rl.
K Rxp Rll ~f ry xl vf Rvly{ nYj ry xl vf zrll n~p ~~Y rvj Y Y YjhxvY W{ R t{ n tn R| {l lyly z .
rYSrr tfy rn|x Y l~lxp ~`{ lt [{p xp p|Y ~K ~xz 13Y ~ Yr ~v[ y~xY n rY}j ~q Rp RK YGfz 16Y UrYyj ~Y pp YMpz Rlz Rxylp xfl { 621 tz~p{ v[p ~x[p tj n vMl 06 {x.
r{ xf R lyY rvj xff { v YpGpM lyY ~x[l vv tz~p{ xfl {p pp YMpz rxpl cx{Mop Rjp Rf{p ~ y˻KplN uf r~ ~p vv UrYyj ~x [l.
K RlM tKt ~Y~ vf [pp nl hfpfM 76,000Y n x. rz~Y tf lf ~yY}l{ t K{ ~`{ . [~ vj R{yj 22Y, n|Yxp v {y [vf x [pp ytM ry 175Y, ~[l UrYyj, YMxz UrYyj n K Rly x. v}p l{YY 32Yf R{| Rlv RoyY zfM 40 {M[x rnxp òxlvY Yyp R{z Ujh 40Y n K Rly x.
v ~x [l [{p xp p|Y ~K {M[x ~xz ~ Yr 13Y v[p [{p v S܃~x Y Rp p| Yyj xp, A{f ry p px ryx Wzz Y ~ly ~qp Yy . vv[p S܃~x ~zvz ~x [vf [{p v{f R{~m{Y z .
vv ~xz Yr {y rY}j ~q [{p v[p [{p v rY}jxYf [p l . pf K{ YKtcx YvyF ~opxp zt [l t{f zn lyly Wv R{z RpYY RY Rp{ Ypf ~xz p yf ~Ktpo{ ~x tzvf [{p v rY}jxY Ry .
f Rvly{ pp YMpz M [j~v xfl { 622 tz~pN uf r~ ~p UhxypYGfYzK p[pp .Wp.. {M[x rryp { ûz 800Y ~l tyz nYY, vfM tKt l[xY Rl UrYyj ~x[p .
K RlM 58 {p ~pYxf Rxl 18 {p [ct uf r~ ~p Y [{p R|x ~l ry}fxY [{p xp ~q x [pp fxy, [{p xp Wpp Yf~ zcp zrp, Rl UrYyj ~Y rYSrr UlM Yz{Y { nv x ~x [l.
[{p v S܃~x rv{yf [{p v tz]p{zf cpr {Mj zt v r~[x 7 p{yx [{p v Yq{M cpr vpn ycrY} vl Rp ~ x.
1976 Q zY [{p v{f {~y 25Y ~ryj vll YfpxY [{p v Yq{yf Rpyory rx~y rj r~zf 2001 l cpr {Mj zvp r~{ tz]p{zf zt p rv R{~m{ vx x.
K Rp{ [{p vN YM xp ~l 10 {p tz]px, WK.Rx. 24 ryY zYrfM ~l p{{p tz]px, ru{yp r{px Yyp ly{p zYrfM tz]px, [{p v rtz y˻Kpl{ r{p [{p xp ~l n{ tz]pxf v{y cpr {Mj z. cpr{yx[p y˻Kpl{Yf zt[l Sv ~Kvpx n vx x.
vpv Q zY pY vN W܃~Y R{~m{Y rw Yyp 45 {p tq{ [K ~y xK rrx cpr vpn ycrY} vl[ ropl{xp r{l. cpr rl x}l ycrY} n vp ~y xp Ur pp{yp Rly ~v |}l{x x. ~ppxY rx[p z R~rl rl {l rpv Y R{~m{ Sl Mzu R{~m{Y x. vv rgvzN nY}lv SzYYYyf ~mpx, nY}lv IJhYx ~v Rpv nY}lv vo zoxf ~Kvpx n cpr{yx Rp vo zo x}l ycrY}f rp. X[ IJh Y~zl{p l Yy[p vv rnYYK{zf ~~YK zt .
K Rly Y pxY ruYyp[ xx { n{yY t{f ~Y rz { lyxY ~v[ Ypl{p r~Y [p Spx{f rz xvf Ul~ Y tGf{Y pY v{ v[p rylh{ v yx r~[x 24 Rzz[p .
vv r~ [l tGf{ Rzz[l vl x Yz~ r{zY vx t{ lyj. K Rx rzq[p ~ RK yp Ruyj Rp{ K Rx [p ~Y rz {y rY}j ~q xrpxf [p R{ xx pY zoxY r{~x.
vv lyx Y pxY ru[ q v{[ hy{f ~vp {xp n{yY t{f ~Y rz {{l r~{ Rx {pl lyxY t{ l{y x.
K Rly r~[x ~ܻx Y [jxp tGf{p ajYzK rn|xf r 55 {p ~pYxf uy { ~z {~xp 265 np [l tGf{zf Y W{ W{ { lt Ãr npYv vy nv tGf r{ [z{ Rlx x.
vv r~ RlM r lyvyYj ・z zr R|M{np ~~xpnM Yy tj Y [jx ~ rp~xxY rvj rz Avf {yf R vl Y { lt t{l, tGf{z p[ rz R Rxf W{ W{ { lt t{lx. lvp ~v[ r WY tGf{Y r~Y { { v {fj t{l lv tGfN R rlYf n { {j t{l v Yx.
K Rxp Y [jx ~fp r{z tzlYyxp yq{ ~p t{ n rz xp Rxf { ltp t{ n v{p Yy .
~~ yp rMy
tissa@rivira.lk