@

 
   
HOME
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


Rr ~vp ~~ p Rrf Rppf Rlrpp {z

Ylz{zf tzrK Yy lprl zt npp [zhp lprlYy{ ycxp Szz

Sl {~ lv nx vp~xp v l Yzx l Kt Yy[l vnz{zp lv lx S Yzx Yf{l Rl pr [l K Ryvp vnz lprl Y vv r~[ tzryll ~xzzv Rn q { Rl. zY} 30 Yf Rh{p lprl Yy R Wv r~ Rlp r npY pfvl K ~nx ~ R { ~l l{z lYf[p f[l nxtoxp ~ lY}xf n rl{ Rl.

rn[zxp 9054 npY[p yrxz zxp 26 Y lprl {|xp WYl Yy[p Yy R vz {a{ rtq{ y~ rz~x ~ z~ rY}j r{l{ pv t{ lprlYy{p {p{p r ~p ex RYyjxf rz Y.
W{ lll{xY l [zhp YG ~v[v v[p Yyp zn vz {a{f [y { Rxf X{p[ lprl x zt [vf p t{ ex r{~.
vnz lprl Y 9054 np[p ~xxf ll rY WpK 6823 Yf {ջxp lprl Yy Rll WY RxY zY} 30 Yf Rh rvjx.
vnz ~q R YnyYv ~ vv r~ vnz lprl vp vh òx{Yf [y { t{f Rn~ Yy K ~nx z~xp p~zY ~x pY.
Sl {~ lv nx vp~xp v l Yzx l Kt Yy[l vnz{zp lv lx S Yzx Yf{l Rl pr [l K Ryvp vnz lprl Y vv r~[ tzryll ~xzzv Rn q { Rl. zY} 30 Yf Rh{p lprl Yy R Wv r~ Rlp r npY pfvl K ~nx ~ R { ~l l{z lYf[p f[l nxtoxp ~ lY}xf n rl{ Rl.
r~[x 11 { p [z~~ v~ll RYyjx M} ~l[ v~ll{yx vN [zhp YG YH ~v[vf R ~nx vz {a{ rtq ~YYy{p r ~ R{~mN v RYyj |z{l R{f uxl lprlYy{p[p Rly ~y p{ r S [x x.
lvp[ lprl vnz zt [K Svl tzryll R{ r ~x npfv z~ YKrpxY R {x pf vpHuyx r~{p ropv ~YYy {p zzl Ylz{z vl[ prv x.
Ylz{z vlf RYyjxf rvf p lyK ~Z lll{x r R t{ ~qp {n {Ml{Y Srl Y n r {p{p r~ xc ~z~fM cpyz ~yl cxvpp vl Tf Rux[ Y x. lprlYy{p {p{p r~ ex n Tf WY` {.
Wv {n {Ml{ rtq ~vYf rl p{ xp RYyj {n zox[ {Ml{Y Yqvf v~ll{yx x[ Y x. pf n|[l{ ~p Ylz{z vl[ q {p ~~z Ylz{z vlxf RYyjx vN r ~p z~ np{ {ypl Yl Yy tj n Rx n RYyjxf rڻx pl.
Rx n {n {Ml{Y exp v[p Srl Y n cxvpp vl Rl lprlYy{p {p{p r ~ exp Tf Rux[ Yp R[ {ypl{ xl RYyjxp Yl Yy.
Ylz{z vlf Rr zt [vf X {p{p r ~ fr r cpr e ~. RM. n ~z{ ~ e x. RM. n ~z{ vl x ~ѻx vv RMtnx ~vf WYv rn[zx Ylz{z vl t{ x. Wxp A ~q Xf Rr xv Yyp z~ X{ RYyjxp Szz ~x.
Xf Rr vf lv lyx yno t{ K R{~mN x ~ xc ~z~fM cpyz{yx, Ylz{z vlf Rr Szz Yw vYyjxf [p Y rl~vf R r{yxf p~ Yl Yy R t{ px.
vYyjx vN ~zY tzvf xl Rr Szzv rtq v~ll RYyjxf yjxY [vf p tp Rr v rtq Szzv vYyjxp ~qp Rlx xc ~z~fM cpyz{yx v~ll{yxf px.
Rply{ xc ~z~fM cpyz{yx [zhp YG YH ~v[K vnz lprl Y Rxf Wx zt vf r nrMlKpl{ [l Ul~xf Ylz{z vl[p ~ ~xY pztj t{ x.
K ~nx r~[x {M}x n~KtM v~xfl ry f[l t{ n Ylz{z vlf vv Ry{z ~x t{ Rn~ Y lv X vpH uyxf rl vf RYyjxp Szz p~ t{ xc ~z~fM cpyz{yx RYyjxf rz Y x.
lprlYy{p[ lprl zt vf ~nu{xp Ylz{z vl òx pYyp t{ lv ~qp Y x.
lprlYy{p {p{p r ~ exY {p ~v {[ vl RYyjxf Yyj nY{p x ~ѻx Ylz{z vlf rvjY vx ~vf t{ X {p{p r ~p exp Y rY|x r [pp t{ n Wl Ylz{z vl K yG vx ~p rvjxY n|{zf x{ Wv vnz v[p zphpx r{l{p 2012 {M}x XzKrY [Kvpxp ShK zf [p ܻtp t{ n| voxp {Ml Yy ܻtp t{ ~qp Y x.
ry rx 2 Yf {ջxp [z~~ v~ll RYyjx vN r{ Ylz{z vl ~ RpYl ~YYy{p[ exp lprl Yy{p[ exp ~ r {p{p r ~ xc ~z~fM cpyz{yx[ Yyj Srl vp r~ v~ll{yx ~xv ~YYy{p xl vpH uyxf rl Y x.
vMl 18 { p xl r nrMlKplN ~x rM|{xp[ e{yp ~ lprlYy{p[ lprl zt vf YvxY ~Y~ Yy [vf xv Yf vMl 26 { p xl RYyjx v{f ~xv rM|{xpf rjp z~ px. lprlYy{ lv lprl vnz zt [vf ycx vl Yy [K Ul~xY n yl { ~.
zzl Ylz{z vlf Rxl X[ n| lprl vnz vyff [p{ [vp ly{ vv R{z ~x p t{ X{p[ |{~x t{ X{p ~YDb K rz x.
[zhp YG YH ~v[K ~ur zzl Ylz{z vl Yy t |{~x n X [p n|Y rxY l vo v[p ~ yG tzxf rl { Rjh ~p Xf rpv pKtpv ~ [ytvp ~ X Yy yG r{ ryrx rxcpxf [p Yyp zn vv {a{ yG r{z [jp{Yf vpv yG RMYxf n tp tzrp t{ X{ r{~.
r~[x rty{ v~x 24 { p lprlYy{p[ ~[vx cpr vpn ycrY} vlf zrxY v[p vx ~vf vl {p z~ SzzvY Yf Rl.
Ylz{z[ vv {ryx ~ Tf [y ~p ~vp r{z{zf zt R Y[f rtq |ax lll{xp l {l{p X{pf ~vY zt[l YY ycx vlvp Ylz{zf Yyp tzrK v[p rvjY t{ cpr{yxf r{~p lprlYy{ lprlYy{p[p ~xxf llrYv K yG ~vp r{z{z Unx t{ ~qp Yy.
~fpz ~vy~