@

 
   
HOME
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 {p ~fp R{~p Rxy RyL

{p Yp[ R{~p tzYf{ {p rYSrr p[yx nYj Yf~f ~Yy (20) {p f ryY ~pY Rl {.
YMpz .. yrx xfl Rp Rywj YMx ~oY tYx-8f Rxl 14 [ct y˻Kpl uf YjhxK ﲻ[xM Yvz [jylp xfl {p 53 {p ~pYxf Rxl 14 {p cxt uf YjhxK rYSrr nYj ~v{p Rl {n ﲻ[xM }Np ~z{ xfl R 58 {p ~pYx S Yf~ RYvjx Yyp Sxf Rj.
rYSrr p[y ~v{f rp uf r~ Rl R t{l, ~Yy (20) {p f Y l~lxp{ {M[ ûzfM 45Yf ~v Y t{l xn vr pp cpyz ~yl p~Y vv yxf r{~x.
vv ~ܻx ~fp{z Yp[ ~fp vx { pxYxY {p Y pp YMpz Rpt vy vf { t{ n lv r{~x.
vv ~x {p f ryY vxK{z yl { ﲻ[xM yj tjhy xfl YMx ~oY tYx-2f Rxl YMxuyx R{~p vp r~{ Wx n r~r RyY}{f xnx.
K Rp{ pf rYSrr R{~p vxK yl{ Rll ﲻ[xM }Np ~z{ xfl {p 58 ~pYx, YMpz .. yrx xfl {p YMx ~oY tYx-8, YMpz |pl {pRyD xfl {p YMx ~oY tYx-4 xp ~pY lpx. K Rlp YMx~oY tYx-4 ~pYxl S p Ãrx Rll r~r RyY}{f xnvf xlx. ﲻ[xM Yvz [jylp xfl {p 53 ~pYx WY tzRxY rYSrr n~f xn{ .
ﲻ[xM r~pp n ~z{ xfl {p 55 ~pYx azx ~f v {y yx X~~ Sxf Avf xl Rly, ﲻ[xM ppnp Uh{ll xfl {p 59 {p ~pYx vzN {Hh{Yz ~f Sxf [vp vf xl{ .
K RlM vzN {y yx ûzfM 12Y y{Y X~~ ~z {~xpf xn { p{ xn vYl Yzrx ~f Y l~lxp zfM 122 Yzl{YY R{zp p lyY ~~ ry Wzz Yyppf x.
Rrf [p lp Rr Rp[p ܻxp{. ~z {~xpf xvf Rp {p Y rn|xfl Y Yzl{YY [p [~ ry Wzz Yyp{. ~z {~xp ~ Rr r ry Yvp {p{ xx ~fp K zoxY r{~x.
f ry rYSrr x xn vYl Yzrx ~z {~xp Rlyf Y pxYxp [ [v ~ Wv lp{zf ry v Rr~ x. ~z {~xp[ l Y [vf R{| ~ vN S vxK r~[x ~x l N[{l p{{n, p{ xn vYl Yzrxf ~z {~xp xvl ~v[ rYSrr Rzz [K vxK vv ~x {p f N[{l Yyppf xn vr pp cpyz ~yl p~Y ~pYr{ypf Urn~ .
r~[x ~x {ply 59 {p ~pYx ~xf xn vr{yx[ Urn~ vl [~ ~ 57 {p ~pYr KcM cpyz c[l hx~ Wv rn|x YMx uyxp R{~p vp r~{ xl 57 {p ~pYx S vxK ~q rj . 57 {p ~pYx v[p Rlrl Yy[l rn| ~~ Yyp Yzv tKt Rl R Rxo l[ rp ~x [l.
K {p f R{~p tz rn|xf ~v ~p Y pxYxp R{~p ~fp vy[p vyp ry vz{Y Wzz vf ~z~K Yyp t{ n ~Y rz Rl. K p{z Y Yp[ rjvY n ~{p t{f lyly z Rl. vv Bpv ryxYf vj vf uf r~ ~pK Yy Rl.
Yp[ R Rxo ryY tGf r{ v {y {z [h{z y { nvp t{ n l{y Rl.
rty{ 04 f vzN Rzz [vf Y Wzz Y ry vzNl xp ~fp Y ~tp[ zop[ Yrv ~ Yp[ vy[p vyp ry Rl ry z ~xzz p{l yvf x.
58 {p ~pYx uf r~ vv ~Yy (20) {p f RKrz{p rYYpx p[yx n nyj ~fpp r~{ v [l.
{M[ ûzfM 12Y ry R vv rn|xf rty{ 19 { {p f ry vf rfp [l 9 {p [vj, 6 [vj 10 rtz y˻Kpl uf r~ Yp[ Yq{y ~l u ~v[ vv rn|x Rlrl Yy [l.
r~[x ~ܻx 58 {p ~pYx ~[pyryK rn|x vn{ [vp r~{ Yp ~l { rop p[y lpY {|xp r{ܻx rYSrr tfy, rYhSrr p[py RKrz{p rYYpx xp p[y lp rvj.
rYSrr tfy rn|xf Yh {j 58 {p ~pYx 11 {p rtz, 10 [ct, 12 [vj, 7 {p ~ y˻Kpl v[p rYSrr tfy Yf~ tzx vv 19 ~{~ {p f ~KrMjxpv Rlrl Yy [l. vv ~fp{z 19 { px Y 17Y vyv{f rl { t{l Yzp px (18) Y 38Y vyv{f rl { t{l r{h {vy{zp l{y x.
rYSrr tfy rll Ry{p {p t Rly W [fv tYM x RyY}Y {zzY lp t. UrYv|z z~p RyN Uly rllp [ [l uf r~ Y RyY}Y {zz q nvp rYSrr tfy RKrz{prYYpx rn|x tzx v~ l{y Yy [l.
rYSrr tfy rn|x ryplp-vzN (A-35) rop vM[x ûzfM lpvyY uxY ry{f .
vv ~fp{z rty{ 19 {p f n{~ lyY ~fp{zp Yp[ v ~yy 42Y RyY}Y R| Rlf rl x. ~Yy (20) ry{yN rvjY Y v rY v x.
Rr ~vpxp n{~Yf Yp[ v nx t[p [ll. n{~Yf 25Y ly vy [pp{. f ry ûzfM ~x [jpY rn|xYf pxYl{x pp Y pxYxpf Rn {p f ûzfyxp ûzfyxf pxYl{x npp {z. up, rp, ~{MjK, Nz{p p ûzfyxp ûzfyxf pxYxp z~ rl Yy ܻxp{. 58 {p ~pYx n{~Yf R{v lyK ûzfyxY{l S~~yf xp{. A [vp p{l{pp Y K Rxp ~v Ul~xYv [pp{. xx ~fp K c}g zoxY r{~x.
v ry vN Y pxYxp nnpY {p rp Nz{p Yf R t{f vv 19 RyY}Y R|{zf lyly z.

Y [{p tKt{zf rMvp lY}jx

ﲻ[xM }Np ~z{ xfl {p 58 {p ~pYx uf r~ vv ~ܻx Y vxK{z Yp[ [{p rj Yn{yY n v x. W R nxY rvj [ Yp ~p lt t{f ~Y Yyp [{p xpxY [ lt x v x. Wpp r{ ~ Yy t vv [{p xpx ~fp vp S{l Yy[l p { lp [ xppf Rlx RyY}Y R| ~Y rz Yx. v Yp[ ry ~q x[l ~zp {M[x [{p xp{z ~ Yy[p R tKt n v x. vv tKt rn{p Rxy ~qp { cMvxf Rxl xn lY}Y rlY n v . vv rlp lY}jx Ry[p tKt rn{ R t{f [{p v zop l{y Yy[p .
v v { [{p xpN ~zz n v{ n| yfY lY}jx x[p [{p [l K Ryvp ~Y~ nxY t{f ~Y rz Y x. f ryl oMvryK zYrfyxY ~zzY v x. Wx WK.Rx. 24 zYrfyxY hxf ~Y~ Yy yn r{ xn{ .
vv ~ܻx vn{[l RKrz{prYYpx rn|x ~~ K xxp [~ ry x x xf ~YfM lpY, K UrYyj UrYyj |z l[xY v .
v { x xf xp ~YfM lpx pMN rn { A{ t{f l{y Rl. K{ ~x[l lp t l{l ˻K rG [jp{Y ~Yy {p f rY}{f zY vf xl{ . vv ~xzz azx v Y Yq{M ~f vv rn|xf [p R t{ x.
Y l~lxp x xp [~ {yxp{zf ry vf pN{zf YpnK tKt ~ vf R Yfxl ~q xxf xp ~YfM z [l t{ tn R| l{y Yy[p .
lpx pMN }rl vv UrYyj Yp Rlf rl {x Y~n xpp l{vl Ry~.
58 {p ~pYx v[p vn{[l ~[pnyryK [Kvpx Rl rn|{z l{l |z {|xp R Rxo UrYyj { nv x x. Sx YK{z |z {|xp K{ v x x.
YMpz .. yrx xfl {p YMx ~oY tYx-8f Rxl pp YMpz zzpl [v[ xfl 681 {p tz~p{f Rxl uf r~ rYSrr t Y pxY rYyp ~` ~ u[l {~Y ~x [l.
rYSrr nYj { Yp[ R RyY}Y YzrxY l R 40Y rvj r{ xff y lGf lpp ~vpl{ vx ~Y~ t.
vv Yq{y R{yjx {p r YK rf{z 14Y rvj x {pl YK {fY xn{ {Gfv tYM xn{ .
R nYY rvj ]pYv YpIJG lGf{Y {zxf xn{ Tf Up ~vp {~Y ~ rflf rpp ~ ~Y~ Yy Rl.
vv u[l {~ ~Mjxf {ly rr Yyp xpl r{ ~ Yy cpMfM v[p z tzx zt tj. rflf prpp ~ YvrzF pG r{ xn{ Up R{yjx Yy tj. Up t tzvf vYl prpp Rxp vx ~Y~ Yy tj. v tj r~YK Rp{ vx Y pxY ruYyp[ rYSrr u[l {~ ~Mjx t{f l{y {p{ xx ~fp K c}g zoxY r{~x.
vv rn|xf xvf t vM[x r{ YrG Yy vv {~ {f tzzp x Yh r{ ~Y~ Yy . Y pxYx[ { rjK ~q ~Y~ Y r~lz rjK { vY n W x.
681 {p tz~p{f Rxl KcM cpY rzztnn Rjp 14 [ct uf r~ ~p vv {~ ~Mjx ~x [ll Yp[ vv rn|x ry Ry tKt vy U[z S{l vp r~{x.
f ry YMx ~oY tYx-4 Rxl uf r~ vv rn|x Rlrl Yy [vf [x R{~mN Yp[ tKt vy U[z ~ ~tp Ãr npYfv l R x.
vv {~ ~Mjx Rlrl Yy [p Sxf Rj uf r~ rYSrr nYj ~N { Yp[ r~ tKv ~l RyY}Y {f Uv ~q vxK Ryw .
vv ~fp{z t~rp (19) px rvjY Y pp YMpz Rpt ~v[ 13Y vy nv ~ [jpY l{z Yyppf YMx ~oY tYx-8 Rxl uf r~ ~vl {.
vv ~pYxf Rxl pp YMpz ~u}j {zYz xfl { 682 tz~p{f Rxl 15 {p rtz 1 [vj uf r~ ppYhz YzrN tfy Yf~ { {l u y { Y tz rn|x tzx Tp rYSrr n~f [vp Yyp . ûzfM [jpY {l uxY r~ Yyp R~y vxvY yl { vv tz~pN uf r~ vxvf ~fp vf [x tz~pr pp YMpz ~u}j {zYz Yp[ SzYY { ryxp Jyj pz. X[ RyY}{f [x xxplf r yxz ~t cx{Mop A vl Wzz { Y { ryx pzf { r . X A {p f tz~pr{yxf fM 20Y rvj yp [vp Yyp ~x vv ryxf zY x.
K Rly TK xn S܃~x rv {l{f zfM 130 {M[x Yzl{YY R nYY ﲻ[xM Yvz [jylp xfl { 53 {p ~pYx pp YMpz Yzr ~{ Rjp 5 {p cxt y˻Kpl{ v[p rYSrr tfy Yf~ ~x [l.
YMx ~oY tYx-4 v[p v[p Sxf [x vv rn|x n{p RyY}Y {zzf xn{ tj vv y˻Kpl{x.
vv y˻KplN Yrlp tnY RlYyz xfl t az YjhxK ~p ~yxp UnxYvy Rl YjhxvY WY lpY [~ v [~ R t{ Y Wv [~ Rn YK [z xvl ~v[ R { ~Yx vl vx yppf rfp [p . W Rl [~ ~l { rN R RfY rvj xff yn tyz lh v x. l{yfl yn Yzl{YY Rx tyzx v x. vx y rzp{zp R{yjx Yy lYyv [~ xn{ .
~yxp UnxYvy, zp~ Yrz{yp {p l~lrx, Rl Yvy, ~t Rz[z Rl Yjhxv Wx [h [n vjhzY ~yxp Ryj |pl zp~ Yrz{yp {p yl cxYp ~v[ Tf fM 300Y rvj Rp r{ Slz [x lpY yn RpY Rx tyzx v x. vv tyz nYv R 12Y rvj r{ xff y ~`{ . pp YMpz Yzr ~{, KcM ~{ [j{Mop Rl zop n yܲx rp {ply uf r~ ~v[ W ~p vx [h [vf Yfxl Y.
Yrlp ~pn [j~ xfl { t{ YjhxK vjhzY ~yx cx~~, ~yxp {yp {p ~z{, z, ~vp Yvy Rl YjhxvY l{l lpY { nv t Yzl{YY R{z S Yf~ ~x [l. Wv uf r~ u[l Spop [th{Y n ~x [l.
-559 {M[x zfM 130 Yzl{YY R nY 6000031 260114 nyp Rp RY{zf Rxl A{ x. px }rnpx Y vv R Uly Yx{f zt p A{ t{ pf l{y Rl. Uly Yx{f p R Ypf ztj Y~n xpp r|pxY Rl.
SYl n~KtM 23 fzM xl{Y v[p vzN {zzvzz{xYYz {l R Rxo t[l t{ pf xn v RlRh[N r~{p R tvf [x vy[p vyp v Yp Yy . K Rp{ vv R nY n W~ Rp [p R t{f ~Y rz Rl.
f ry Yp ~l ty R{zp v ropv R {x zfM 152 Yzl{YY rv. A Rlp {YM v { R zB~x y Yp zt [l t{ .
58 ~pYx v[p vlY ~x [l zfM 120 vfM R r~lpx, Sypx ~[rry{f Rxl A{ t{ n l{y Rl.
K Rly {p R{~p ~fp RlM xrpx RMo nrx l ry xl v ~q { Yp[ l{l ~z~vY RyY}Y R| ~p vv ~ܻx {Mm Y. A ~q r ~ az~ Rpl tYx ~vYxp nnpY YrrN rn|x vy . Spr~ { lyly vl xrpx {~Y Y~~x rY xf YpIJG lGf{Y nv ~`{ lt Y r~ npYf rvj R{| x Ry, RK tl vx.
K RlM xrpx ~ayxY yl { xn vr{yx xrpx Rr KcM cpyz vpnY ~vy~ Rl zop v xrpx RyY}Y lll{x ~x tNx.

 

xn vN S lply {p~Y

xn vN S lply ÃrxY {p~K ztp ~ܻx ~f ~vf xlx.
p[py fr Rr xn v vjhzY ro KcM cpyz ||Y F~ {x~ R{y 55 ~ry vv 28 |v [vf xlx.
xn v rop Y}l S˻py lply t { KcM cpyz Wz.WK. ~vyy {x~ R{y 55 ~ry |v [vf xlx.
K Rp{ p{ xn v vjhzY ro {|xp xrpx Rr {|xp {~y lpY ~|} YMx uyxY Y KcM cpyz .A. ap~ rl Yy Rl.
xn zYK {|xp ~|} YMxuyxY Y KcM cpyz rz Rz~ xn vN rop Y}l S˻py lplyf rl Yy Rl. vxK{zp v [pp rn|{z KtKt S{l v, rzK lv Rl S˻py y˻KplN YMx uyxp ~xzzv rop Y}l S˻py xfl ~ N.
p{ xn zYK {|xp r~ rzp RoY}{ ~ ﲻ[xM ~l rv~ rl Yy Rl.
~~ yp rMy
tissa@rivira.lk