@

 
   
HOME
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


v ry{zf tx Y 40Y R Rxo ~ z RK nv rp x

  • y ~tY Yp vnf rp Yzv tKtxY rry{ [p rnx

xn v{f Rp n{ ryY ~pYxY WYl Yyp {px R{~p ~fp N[{l vf xn vr pp cpyz ~yl p~Y Yfxl Yx.
K Rp{ YMx ~oY tYx-8 pp vv ~pYx WY Y. vv ~pYxf vppyv rn| uy rox {|xp ~ YMpz .. yrx rl Y. 57 {p ~pYx RyKuY tz~pr z~p zpDx nY{v ~fp vx { YMpz yrx 59 {p ~pYx YMx ~oY tYx-4 Rlp r~[x ~ܻx nyj [fK R { rn|xf xnx.
v 57 {p ~pYx {p ~fp Ryw RyKuY tzRxY { 4 {p ~ y˻Kpl{f Rjp pp YMpz ~u}j {zYz 632 tz~pN ~f vv ~pYx tz~pr{yxY z~ rl Yy Rl. v RpY tz~p{f Yvph tYx zoxY { pp YMpz zzpl [v[ rl Y.
K ~v[ Yp[ rYSrr rzp rn|x t xn vYl RyY}l Yzrx z~ pK Y ûzfM 30Y Yzrx vv ~ܻx {p~ Yyp z.
A {p{f vzN p[yxf Ulp { rvlzp {zzvzz{xYYz rn| R~{p Rxp {Hh{Yz ~f ûzfM 12 nY{ {y yx p{ xn vYl Yzrx z~ pK Yy .
Y [jx ~ ~z {~xp ~x npfv R rn|xf {v xppx pK . clply yl Yy~ xlxpf n Wv rn|xf xppx Urn~ .
Yzp t xn vYl Yzrx ~f Y pxYxp ~fp vxv vpv Yzl{YY ry Wzz v n ~ Yx.
vv rn|x ~y ~p ~z {~xp ycx rzp rn|{zf Wvfl, Ypf Yzl{YY R xn vYl Yzr{zf [p Av {Yvfl Yfxl Yyppx clply yl Yy~ ~opx vyf rox {l r~[x ~ܻx RyY}Y vjhzY ro WxM ȇ vM}z hpzH rMy np{ .
lv ~opx Wv YMxxp ~q t pv t{ clply yl Yy~ rox rp{ p vl Yp[ l{YY S{l Yyppf xxY pv vv ~opx Yp {p{p r ~p{ x RyY}Y vjhzY rox r|p Yy .
clply yl Yy~ ~opx v{ n r{l [pl, ~opx rrl{zf yno Yp {p{p k p[vl [p Sx clply yl Yy~ ~opx zY vz~mpxf rz vf RyY}Y rop R{opx xv Yy .
Rp {p Y xn vYl Yzrx {l Rnp ~p ~z {~xp{ Y l~lxp ~p rY} Yyp [pp t{ l{y Rl.
K {p f Y pxYxp[ r{z{z ~vYxp Y pxYxp n vzN p[yxf Ulp { vzN {y yxf Rl Rlx n x. pf Y [jx Rll ûzfM 21Y {y yxY rv.
W Ulp r azx ~f ﲻ[xM r~pp n ~z{ xfl {p 55 {p ~pYx nYjf [vp Yyp Rly ﲻ[xM ppnp Uh{ll xfl {p 59 {p ~pYx vzN p[yx ~f {y yx X~~ Sf n [vp Yyp Rl.
K Rly ﲻ[xM }Np ~z{ xfl { 58 {p ~pYx rYSrr tfy ~f p[pyf n rYSrr UlM ~f nYjf n [vp Y.
ﲻ[xM yj tjhy xfl {p YMx ~oY tYx Tf rp rYSrr n~f n [vp Ryw. YMpz |pl {pRyD xfl { YMx ~oY tYx 4 59 {p ~pYx Rp Ryw YMx ~oY tYx-8 ~v[p rYSrr nYjp Sf [vp vf rfp [p .
xn vr{yx[ ~c RY}jx xfl { vv ~fpf {p Rr KcM cpyz cxl cx~x[ RY}jx xfl ~ x.
K Rly r~[x ~Yy (06) [{p vN ryY cG xp v[p rYSrr t ~ppno Y pxYxY {p ~{MjK[ {~f Wzz Y ryxp r~{ {px c}g Y pxYxY[ R{v`zY y~[l z~ r{lj t{ tn R| Yy [llx.
vv ryxp ~~x vyv{f rl { t{f vzp x{j n r~{ ~~x r{h {vy xpl y Yl Yy .
vv ryx Wzz { vl tY xpl x y [h[l v ~yy 17 Rly pxYxp ~ t{f K Rp{ l{y x. tY xpl x ynl n{ {yf [{p ry Wzz {{l Y p{ll Wv [hp[zz ~ptp y .
ﲻ[xM }Np ~z{ xfl {p 58 {p ~pYx v[p vv ~ܻx rYSrr tfy Yf~ { rop Y Yq{y, ty R Rl R Rxo ~Y ~x[p .
pp YMpz n|rx [j{Mop xfl {p 581 tz~p{ rYSrr Uly n~pl nYjfl pp YMpz ~cx {[~ xfl {p 582 tz~p{ rYSrr tfy n~pl Sxf [vp Yyp Rly, 583 tz~p{ X{p ~v[ RyY}{ ~rxp Sxf Rnp Rl.
58 {p ~pYx ~xv rtz tzR WY{p{ Sxf Rnp vv ~ܻx Ypf Slvlv {n[l { ~[pnyryK p[yx Rzz [l. [l { ~ܻx p nYY ry vv rn|x Rzz [vf nyj ~fpY yl { rtz uf r~ tfy ~f p[pyfl, UlM ~f nYjfl [vp Yy vv rn|x ~KrMjxpv Rzz [l.
v Yp[ v 20Y rvj ~x [l Rly r~{ Y ~~{z lz [th, vfM tKt }rnp[y ~v[ Yp[ rop vjzx n Rzz [l. 581 tz~p{f Rxl pp YMpz l~ zxp[ xfl {p 7 {p ~ y˻Kpl{ lz [ht Rl {p ~x [l.
pp YMpz zz ap~[ Rjv xfl { 9 {p [vj y˻Kpl{ zfM 120 Yzl{YY R rY, zfM 81 vfM R nYY, WK.r.WK.. R nYY, zfM 60 vfM R nYY, Yzv 25Y Rl{ [~ Yy rzp{z Xl ~`{ lt R Rxo ~Y vv ~ܻx ~x [l.
pp YMpz Yvz rpp{z Rjp x{p [vj y˻Kpl{ n r~[x ~ܻx v{v R Rxo l[xY ~x [p .
vfM Ujh }rnp[yx zfM 81 {M[x vfM Yzv tKt lp .
Yp[ vjzx l { xpl pMN ycxf ~Ktpo { yc p{p ~opxp zt p WYY t{ l{y x.
v Y l~lxp 2009 {~yf vjx Y TK hx TK YzphM tj. Tpnp pv rllyx n~KtM Yzrxl v vjx Yy tj. vx Y ~vYxp {px vjx Y R{~p TK YzphM hx l[x t{f rl Yyppf 58 {p ~pYx ~tp ~vl {{. xx c}g zoxY r{~x.
vv vxK RlM hy {M[x v Yp rn { R 40Y rvj tGf nYY n v x. l{n rY} pY YpGpM r{ v x.
58 {p ~pYx uf r~ ryplp - vzN (A-35) rop vM[xl Tf Sp { Yf~l R{yjx Yyp rYSrr {l Sxf Rnp Rl. v pp YMpz 냣z ~vyYp xfl {p 5 {p ~pp ~ppno tYx n R{~p ~fpf xn f v[p Urv ~xY zt np .
vv ~ܻx rvjY ry vox ~z {~xp 28,000Y rvj ~fp vox rj 58 {p ~pYx {l uy x. r~[x ~ (09) px v~ uy vf r ~z {~xp RlM ~ vy[p vyp Y YlY tKtxY rry{ [llx. lvp[ Yv Nz r{ {pxp Wp ~z {~xpf rnp Y [jxp Wp ~z {~xpf ry{f lt ~x { xn v zop Rl{ vN ~ npY rNx. l{l ~z {~xp Rf npY vyv{f rl 64 npY l{z zn.
~z {~xp[ rv {Yvl, A RlM rj RyY}Y R| SzYY vl Yp[ SzYYx .
K Rly {p ~fp K v ry{zf vj x p{ vv t (11) ~fp K ~ Y 40Y R Rxo Y z RK lt rp[~ . f Rvly{ vy[p vyp ry ~q [p R tKt RK YGfz nYY n vx.
ﲻ[xM yj tjhy xfl {p YMx ~oY tYx-2f Rxl pp YMpz Rlz Rxylp xfl {p 621 tz~p{ 58 {p ~pYxf rp rYSrr n~f [vp Yyp .
574 tz~p{ v[p rYSrr{zf { R{~p toYx Rlrl Yyvp r~{ 621 tz~p{f vv rn|xp Sxf xvf Urn~ z.
vv tz~p{ xfl pp YMpz apnp Yv~ Rjp Rf{p [ct, KcM rul Yl{YY Rjp 6 {p cxt, KcM oKY zYylp Rjp 7 {p ~, KcM zY~ rMy Rjp 18 {p cxt, y˻Kpl A-35 vM[xf nYp rYSrr tfy ~f p[pyf [vp Yyp .
pp YMpz M [j~v xfl {p 622 tz~p{f Rxl 8 {p ~ 16 [ct y˻Kpl YMx ~oY tYx-4 WY{ Sxf Rnp .
~xY rvj YzxY l Y ll{Y rvj vv rn|{z R { ~fp{z vyv{f rl { t{f l{y x.
621 tz ~pN tzR vv 12 {p f l{l ûzfyxY rvj rYSrr n~f [vp Yy .
vv ~x Rll Yp[ tKt }rnp[y, R Rxo [th Rl{ Yq{y ~Y 621 tz~pN uf r~ {zf v x. vfM tKt, Rl tKt, Ryz tKt Rl rryp { K{ l }rnpx Yy .
vv R`y{ (10) rYSrr ~f UhxMYGfYzK n~f rz R ~z {~xpf Y l~l{p ry nn vv tz~p{f Rxl uf r~ ~p Ypf ry Wzz Yy ~z {~xp vn{ [l.
v Y ~p { lt ~z {~xp 19Y vy nv 75Yf l{z ~ Y. Wl Y ry plY r ~z {~xp 1265Y RyY}Y R| {l v uy {. S RyY}Y {zz ~tp[ Yv Nz r{ v r ~z {~xpf zt vf lyK v ~tp YyY x.
Yp[p rjn Rlyv[ ny r~xY Y nv Ypl{Yf n SYvp {n r~YK zt vf RyY}Y R| {[ tz [llx.
57 {p ~pYr KcM cpyz c[l hx~{ 59 {p ~pYx, YMx ~oY tYx, ly 53 {p ~pYx ~KtpYyjx vf 59 ~pYxf x{ tjp 57 ~pYxf W xc ~pYr YMpz Ryj {pRyD pxYl{x ppx.
UhxMYGfYzK {{f Sp t {l ux x [p vN S [vpf to Y Yp[ ropv toYx cx [vf 574 tz~p{f Rxl uf r~ ~vl x.
rYSrr{zf xvf p z~ x t Yp[ rop vpv R{~p toYx {x n vx x.
pp YMpz ~pY F~x xfl {p 574 {p tz~p{f Rxl pp YMpz Tr}l ~pxY Rjp Rf{p rtz y˻Kpl{ Rux[x uy[p rx 48Y l Wx cx[p ûzfM WYvyY rvj Sxf Rj.
ûzfyxY rvj rn|xY tYM xn R[z x S Yy t vv RyY}Y {f q vf rty{ 09 vxv Ryw Rf{p rtz y˻Kpl{ Wp U~p 6.15 ~f yܲx {ply RZjh{ ~fp Y.
fM lp~xxY rvj {l uxY ~l vv rn|x Sxf Avf p Y l~lxp Urv { tzx x{ n v uf r~{z [vp p{lvf p x.
r~p (10) xn f{z ~x n R{ rtz uf r~ ~KrMj rn|xv Rzz [p Sxf Rj. rv px Y 17Y vyv{f rl { t{ r~{ l{y x.
v vz ~f ~fp ryvj [x Rf{p rtz y˻KplN hzf YjhxK Yrz Fylp, ~yxp lplyfl, zp~ Yrz ~pxY Yrz lplyfl ~fp Kv U~~ vf tz~pr{yx Yfxl Yx.
ﲻ[xM ppnp Uh{ll xfl { 59 {p ~pYx uf r~ K {p f rYSrr p[py n~p vzN n~p Sxf vxK òxlvY Yyp ~x.
r~[x 31 Wzz { ryxp UrYv|z{ ûzfM lpY r~r~f [l RyY}Y {zz xl Sxf [vf yy uf r~ ~vl {.
W ~fp {v rܻyoxY Wzz {x pp YMpz apn v{ xfl { 7 {p [vj y˻Kpl{fx. vv tzRڻx yy zop ~tp R{~p vl nY{ v ~fp Y.
KcM Yvz ppxYYy Rl ~tp 33Y ~fp r. ~fp nyj{f xn l{z zn lv YjhxK uy zop ~tp r~r~f [ppx x hzf YjhxK Yrz r}rYvy Yp Wp v[f Yzv tKt [p [~ Yp ~v[v rry{ [llx.
~Mz l{z Rxl WYY r~~f [pp. vv v{ vy[p vyp{. xx x Yzv tKt ~v[ Sxf [~ lv rn Yyp rry{ [ppf vv y{ Yfxl Y t{ ~fp K ~ RpY ~[xp Yx. ~zY [ Yzylp y{ RzvYh Y y òx{ vp y òx{p Y v{ ~tp vv ~fp K Rppl{l x.
Yp[ vy[p vyp tKt {p ryY YjhxK xn{ v RyY}Y {zz XHh~hp nY{ r~r~f lz vf Ul~ [n W x{ |} tY tz]px KcM Y~z FYp lv ~t vx{p p pxYl{x n Yp[ S [vp Rr~ y{ppf l x. R{~p ~t nY{ ry{f lt ~fp Yyv xx x lv tz]px vx { Y~z FYp p pxYl{x Wv ~fp RY}jxf x{ KcM cpyz c[l hx~ X[ r{h {vy xplxf Yl Yy R[x Yx.
K Rly vv rn|xf { p{p lh ~l fY ymxp rYSrr-XHh~hp vM[xp rj v RyY}Y {zz lf Yh {vf Y [l llY n {Mm x. v rv {p cxt y˻Kpl ~tp Wzz Y RM.r.. ryxp xn f x Wzz Y ryxp Y 25Y vy nv fY ymx R Rxo ~x [vf n x.
~~ yp rMy
tissa@rivira.lk