@

 
   
HOME
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 azx {fjl XYYv S{yx
~~x[ r{h {vy{p N
  • ru[ RyY}{ uy yo y˻Kpl vz~mpx v{ Rl

55 { ~pYr ﲻ[xM r~pp n ~z{ azx vxv ~q xc ~pYr ﲻ[xM ||Y yj{pf YMpz Yrz Unrzf Urn~ np

azx S RyY}Y {zz vxvf ~y~p yjy{

azx Y tYM r Y}jx Yyp 55{ tz~pN yjy{

{p ~fpf xnx R{~p lyKr{ n xnppf rycxp xy {fj Y l~lx K ~ܻx rx{y [l. A R{~p ~fpf r}f {. K {p f v ~pY rYSrr azx {l ` {p . Y l~lxp n {M[ ûzfM 96Yf K {p f Yf .
Syjvh {{, Yzvh {{ rry{ y v p|xY Yyppf [l ~z~K ~xzz {Mm { lp R{~p lyKr{ z~p vy[p vyp tKtYy{p tKt ry{ {p xn{ vN S [vp p{l{ppf n ~z~K Y.
rty{ 04 vzN xl Rzz[p TK Yx X~{ppf x Yp[ v ~z~v n R{~p vl xy [x azx v Y tzYf{Y n R Yy. Y pxYxp[ ~z~v {x XHh~hp nY{ v{ r~ t~{ A-34 (vpYzK-vzN rop vM[x) vM[x tzx n Yp Rlf [vx. A ~v[ vzN uf r~ nYz Yy vzN tzx Rzzv ~z~v x.
{p Y [jx ~p ~z {~xpf ycx rzp rn|{zf rv ~q ycxp zt p rx 48Y Yz ~v{ R{~p {x n cp{ 31 {x. vv rx 48Y Yzx l v{ S vxK l{YzY{ p{l .
K {p fl v ~pY ryplp-vzN (A-35) vM[x R~ppxfv [~ . ~z {~xpf rvf p Yzx {~xYf [l Y l~lx r lpp ry Wzz vf v ~z~vY xNx.
cp{ 31 ~{~ 2.00f rvj 59 {p ~pYr{yxf RyY}Y {zz R h~Y ry{ppx xn vr{yx px. Wv rn|x vh ~l {xp RyY}Y {zz l R { h~ rxcpxf [p rty{ 1 ppYhz Yzr{ tfy rllp tGf x ry nppf v Y pxY ~~x rx{y [llx.
r lpp ry Wzz Yyp xl Y ryx Rywx vzzx{z n~p R 59 {p ~pYx ~tp r{px Yyp t~ ymxYf RM.r.. ry Wzz Yy.
Y l~lxp A-34 vM[xf vzzx{z n~p Wp vM[ R{y Yyp ryx Wzz Y. {Gfrrzx Yz n~p n Y l~lx WY{yv Rlf [ [l.
vv ~fp xp RlM ﲻ[xM r~pp n ~z{ xfl {p 55 {p ~pYx ~t v Yp[ R{~p tzYf{ { azx nY{ vxK Ryw.
v[ XN ܻxpp K ~fp pvx. azx {fjl XYYv S{yx. xx ~~x RpY pxYxp ~v[ r{h {vy y xp R~.
A RlM y cxK pv Y pxYx xfl YjhxvY Rlf [ ry nppf x. K ~v[p l{p [vj y˻Kpl ufx ry{f lt ~fp Yy Yp[ vzY RxM ~z~v {Mm Yyppf {. 15 {p rtz 9 {p ~ y˻Kpl{zf n |z rܻyoxYf vj nppf ~x. Y l~lxp tKt rf{ z, {p v[p vy[p vyp ry n Wzz Yyppf x.
59 {p ~pYx ~pYr ﲻ[xM ppnp Uh{ll[ ~xf {v 57 {p ~pYr KcM cpyz c[l hx~ 53 {p ~pYr ﲻ[xM Yvz [jylp n rfl Yy xvf xn vr pp cpyz ~yl p~Y rx{y [llx.
[{p ~YY tz~p{l, |} tYx tz]p nYY Yvph tYx RG YjhxK 13Y Rl{ rtz tzR xn{ Yp[ S ~z~K {Mm Yyppf x.
up, ~{MjK, ~~x, cxK ~fp vx{{n rtz tzR{zp Yzl{YY, vztyz ry{zp Ypf |z [p nppf x.
593 tz~p{f Rxl l{p [vj y˻Kpl{ vzN cx[jx Yy [vp r~{ 31 {p f rYSrr tfy Yf~p Sxf xvf l{p [vj y˻Kpl{f r{. Wv y˻KplN uf YjhxK {l vv ryxf vj nppf {x rYSrr ~fpf [x rv px v x.
Y~ {ll R{~px vN S RyY}Y {zz UrYv|z z~ ûzfM lpY r~r~f [p |Yvl n{ RyY}Y {zzY xnx. rv {p cxt, x{p [ct tzR, |} tYx Yvph tYx ~v[ vv RyY}Y {zz tzx l{y vf xn.
|} tY Yvph ~t Wlp ~f Sxf l~lxpf W{ W{ ry np Sxf Rj. [{p vN ryY cG xp zYrfM { ptz ~fp vf R[p ~xY ppx.
vv ~fp RlM {p lyY rryp { xn{ RyY}Y {zz q nvppf Ul~ Y rty{ 3 {x.
Y l~lx vxK vz~mpxfl, R [th{fl zYrfM xp [h t~~{p ~mpxf n [p [fv Yzl{YY ry Wzz Y. ~pYr{yp ܻnp ~ vxK vo~mpxf n Yzl{YY ry Wzz Yy S vxK Rh Yyppf Y Ul~ Y.
K vl ~v~l vxv lv Rlf [l xn vr{yx Wlp rfp [p [fv uf r~ Sxf vxv RܻMY uf YjhxK xnvf ~z~K Yx. rty{ 4 Rxv 2.30 {ply v vz~mpx ~p vxK{zf Rjvf xn vr{yx Yfxl Yx.
xn vr{yx[ ~c Rjv xfl vx { ry v[p ~ly ry p{l{ |Yvl RyY}Y {zzY xn{ Sxf tzx l{y Yyppf x. K Rxp Yp[ R{~p ~z~v xy Yy n~ p Y ~px rycx Yyppf x.
ﲻ[xM r~pp n ~z{ xfl {p 55 ~pYxf azx n~f xvf xn vr{yx[p K {p f Urn~ z .
cp{ 31 {p ~{~ pzzlplh{x { Y SzYYxf [{p v YM ryY xp v[p ryvl ~v[ ryxf R{| {frf{ ~Y~ Yy[p .
YMpz Yrz Unrz xfl { 552 tz~p{f Rxl Rf{p cxt y˻Kpl{ v[p xrpx ~ܲYY ~vN R{~p Yf~ Rlrl Yy [vl ~v[ Wlp rfp ~f azx nY{ vxK xl v YMpz vpn y~x xfl {p 553 tz~p{f r{.
552 tz~p{f Rxl KcM Urz ~pyl xfl { ly{p [vj y˻Kpl{ cp{ 31 yܲx Yp[ tKt Rf{ K y X~~ Rl rv {p RyY}Y {zzf ` {. fM 800Y rvj { rv RyY}Y {zz rty{ 01 U~pv q nvppf . Wlp rfp Sxf [vp Rywx 583 tz~p{f Rxl pp YMpz rz r~~zz Rjp l{p cxt KcM vpn xKrl Rjp x{p rtz y˻Kpl ufxp Wlp fM l~xxY Sxf { l{l RyY}Y {zzY q v. Wv RyY}Y {zz Tp Sxf Rj uf r~{zf rty{ 02 ~{~ 4.30f rvj rflf prpp ~ Yz yn{z ~l{ ~Y~ Yp[ ly{p RyY}Y {zzl vx. Wx lp{ RyY}Y {zzf ûzfM 2.7Y Sxp vx. vv RyY}Y {zz vM|px Yy rty{ 3 U~p 7.30f rvj nyj ryxY Wzz Yyp uf r~ Sxf Rj.
UrYv|z z~p ry np Sxf Rj Wv uf r~ l{l ûzfM WYvyY Sxp { lp{ Y RyY}Y {zzfl ` {. Xll tzp xv{p yl xp{Y (UAV) [{pf X~{ Y}jx K v Y l~lxp f npY rvj ~p t{ l{y x. xn UrYv {p~ Yy l{p cxt y˻KplN Yrlp Ry[zz[ Rz Yjhxvl, Yrlp r~pp[ az Yjhxvl Y RyY}Y {zzf Yh {j.
x{p rtz y˻Kpl{ vn n~p vv ~tpf r ~x ppx. vv ~fp v Yp[ xl lyp n ry Wzz x. xn v Yzl{YY, vz tyz ry vN Y ry p{. rtz uf r~ rryrG pv rn|x { lp{ Y RyY}Y {zz q v ~fp Y 24Y vyv{f rl 35Y l{z zn t{l l{y x. vv ~fp ~xY YjhxK r{ rj ~ Rly, Sp 30Y rvj Rlynp { t{ tn R|{zf lyly z.
55 {p ~pYr ﲻ[xM r~pp n ~z{, W xc ~pYr ﲻ[xM ||Y yj{p, YMpz vpn y~x WY{ ~fp vxx. KcM ò|pl [jylp xfl {p rv {p Yvph y˻KplN hzf WY YjhxK{z ~x n rtz ufr~{zf zt .
cp{ 01 ~f ûzfM rvyY Sxf R uf r~ K {p f Yp[ RyY}Y { lyY q nv . ~N{p Y RyY}Y {zz q v ~fp Y 23Y vyv{f rl { t{ tn R| l{y Yy [llx. Y v ~yy lpY rvj R Rxo n v v .
KY }Yy uxY {{l Rh l xp Rrf ~fp cx [pp {j. Yp[ v vM[xp { c{yK{zf K ux llppY {{.Y p~l Rxyp xn UrYv xn{ K ~fp cx [ll. xx ~fp K zoxY r{~x.
Yp[ ~N{p RyY}Y {zz ~f rty{ 04 Sxf Rp l{p cxt x{p rtz, rv{p Yvph Yh YjhxK ~v[p n{z 12.30 ~f ~{~ 2.00 rvj {ply ~fp Y. vv ~fp v Y tYx lp{x Rl Y pxYxp ~N npY vy nvppf 55 ~pYx uf r~ ~vl {.
rtz uf r~ Wzz Y ryxp Y pp YMpz ~ppYppp (~op RYx 0205) ~v[ Y lnpY vy nv RM.r.. RxY, v}p l{YY nYY -56 RnYY ~x [.
Spr~{ Wp (04) ~{~ 2.00f rvj R { [fvY v Y tYx lp{x { px[K (~op RYx 0025) vyv{f rl x. Y ~opx RyKuY pxYxY {p vllx[ rn[zY RyY}Yx {|xp ~ px[Kf 1995 xrpx ~fpY R~Y n R x. 2004 pMN ycx Ypf Ryvnz WYl v ~q ~v ~YDb{zf v{ [~ tj n px[Kx. r~{ v Yp[ tn R| pxYx {|xp ~ px[K clply R [pnp ~KtpYyj Yfxl{z n yl { l~lx. vxY xp ~Ylxp p{ px[K 2007 ~rlKtM v~ ~f v Y R|x l{x z~ Yfxl Yy Rl. xrpx {hvyD, vynpYM냌 Urp vv Y pxYx[ ~opx ~{ Yzx {~y 25.
vv ~fpv rz{p (0053) pv v Yp[ ryY tGf uy pxYx n vy . v Yp[ {v ry [jpY vx { pxYx {|xp Y pxY ruYyp[ l[ r{ zt[l rz{p {~y 15Y Y ~opxf ~{x Yy Rl. vv ~fpv YnM {l Ļz yx (0856) pv v Y [hK ry vx { azx nY{ ry uy{ ~ pxYx n vy .
vv rycxp RlM ~v~l ~fp vx { v Y pxY ~~x vhYzrN ~fp pxYxY { yK} xn{ Wp (04) ~{~ 4.00f Ryw ryx n ~MmY{ {Mm Y. xpܲY rtz tzR n rtz uf r~{z ~x n [l.
vp ~fp Sxf Rj Yvph uf YjhxvY {l {x~ R{y 14Y rvj vy[p vyp Y YlY uy vf Wp RxY z~ rj rry{ [llx. v Yvph ~tY l{z zx. vf { xpp Wr. vv uy {pp RN. xx xp ~tp n~f r Y Yl WY{yv rry{ [p .
K Rxp Y tKtYy{p x npY W{ Rlx x. Y l~lxp vy[p vyp ry ~q tz {x~Yy{p xn{ R t{ n l{y x.
K RlM ﲻ[xM yj tjhy xfl {p YMx ~oY tYx-2 f Rxl 621 622 tz~p rYSrr R~ppxfv ` ~x. pp YMpz Rlz Rxylp xfl {p 621 tz~p{l pp YMpz M [j~v xfl {p 622 tz~p{l, Y tzYf ~qzp Sxf Rnppf {. K p{z ~fp v ryv vjf vjz ~fp R x. [l { ~x l Y ll{Y rvj vyv{f rl { t{l 40Y[ rvj ~yy v { t{l Y r{h y l{y x.
xrpx Yzl{YY Rjnp zo {|xp Yfxl Y pp YMpz M [j~v 622 tz~p{f rl { Rly W tz~pr{ ~ pp YMpz cx|pl [v[ [ct y˻Kpl vo~mp oxY lplyf rl Y.
f Rvly{ pp YMpz oKY cx~pny xfl {p 572 tz~pN tz~pr z~ pp YMpz ~pyl tjhy rl Y. pp YMpz oKY cx~pny xpܲY rtz tzRڻx vo~mp ~p oxY z~ rl x.
57 ~pYxf Rxl pp YMpz ~pyl tjhy xfl {p 572 tz~p{l pp YMpz ~pY F~x xfl { 574 tz~p{l |{vh n~p Sxf Rj. SYl ~ܻx vv tz~p nYfv |z rܻyoxY Wzz { Rly Wv ~fp{z Y l~lxp R~{Yf { [jpY vy vf vv tz~p{zf Rxl lp{p [ct, 12 {p ~, 7 {p rtz, 8 {p rtz, 16 {p ~ y˻Kpl{zf x. KcM cpyz c[l hx~ 57 {p ~pYx vxx.
vv ~fp{z vyv{f rl { Y ܃Y[ v [p xvf p{ Y l~lxp ~pv r~~ v t{ n l{y x.
zpD yz t {n UrYyj {p X}o [p [~ Y l~lxpf rYy vf |{vh YMY nzx SYy t Y yz n vv ~ܻx Rlrl Yy [. rflf prpp Rxp rzRl [~ vv yz r{l{[p [~ . v zpD yzp [p R [zp ym nYY, cpMfyxY Rl UrYyj ~Y v x.
K Rly 574 tz~p{f Rxl 16 {p ~ y˻Kpl{ ~y Yh 60p rvj ~vpl {oY[yxY n ~x [llx. |{vh nYjf {ppf RYYy rY u u[xY { vv {oY[y ux ~yYy{p x {[ Yy{[p R t{ n x.
vv y˻Kpl{v lpK RxY {p lMvtY R xY, {yY ul Yy S{l x xl RM.r.. 16Y RM.~.Wz. Ujh 16Y, Y ry{zp p| {j pY xl{z UrYyj Rl R Rxo ~Y ~x [.
f Rvly{ Rf{p rtz y˻Kpl{ zfM 120 vfM R xY Yf~. lz tN~M lyY, z~ lz YpGpyxY ~v[ Y Yq{yY Rlrl Yy [llx.
Y pxY ruYyp[ RyY}{ ~rxp ropv y˻Kpl{ {p yo y˻KplN vz~mpx n 57 {p ~pYxf Rxl 574 tz~pN 16 {p ~ Rf{p rtz y˻Kpl WY{ vv ~Yy (6) v [l. RYYyxY rvj {p vv Yq{y n{~ nYY ~fpp r~{ lp rllp {f Yy ry Rzz [. 58 {p ~pYxf Rxl 581 tz~p{f Rxl 7 {p ~ y˻Kpl{p Yp[ rop ~rxK Yq{yl |{vh UlM ~x [. v ~z tyz rpY, ulz tyz ~xxY, zpH Y}M r ymxY Rl {p ~Y nyj [fvp r~{ ~Yy (06) px v [.

 

U~~K zn v zop

xn vN KcM{yp 95 npY xn zYK YMxzx v[p pp YMpz A.W~. {lyj[ Rl~p MSB/A/6/1 (Prom) (32) nyp rty{ lp{ Yl Y x[xp pp YMpz oyxf U~~ Yy . KcM{yp {p WK.r. lppYp, WK.~. rpp, .F. rpl{z, Wp.Rx. n ~z{, .. tlc, Wp.. yl, .F. F{Mop, A.Wp. Rvy~Yy, T. 냣z, WK.Y. ~vy~, .WK. cx~x, WD.W~. Rxylp, WD.Y. F~pny, RM.. Yyjylp, T.r. pp[, r.Y. cx{Mop, WD.Wp. ~~pl, .x. Yvy~, F.r. [v[, ~.. yj~, W~.r. cx[jzY, WK.r. ~frp, WK.x. AYpxY, W~.RM. hx~, Rx.r. YpyD, Rx.r. ppxYYy{~K, ~. yjy, ., ~pxY, hJ.Y. yl, .Wz. ~yDap, hJ.. hx~, WK.~. ylzY, T.x. ~pylp, ~.Wp. {yY[h, r.A. [j{Mop, W~.Y. cxYv, Rx.. Yyf, Wp.A. ~pxY, r.. ~pxY, Y.. ~|pl, WK.Y. cx{Mop, .. ylp~Yy, RM.WK. vp, {x.RM. rMy, A.~. [jylp, A.Wp. cx~, .. cx~, W~. rxYy[, WK.WD. AYpxY, .r. W~, F.r. ~z{lMRyD, RM.. rpp, WK.~. cxy, A.W~. [cy, RM.Y. GRyD, r.WD. [v[, WK.. yl, r.Y. {{~K, W~.. rpp, T.r. y~, A.Wz. Sz[Yp, .r. ly~, r.RM. yYp, W~.Y. ~{, Y.A. ~vy~, r. vz~, .W~. lppYp, ~.RM. cx~x, W~.A. rpp, RM.. tpcp, RM.. RM, RM.W~. rzxp[h, .hJ. ppxYYy, WK.WK. y[, A.WK. vlzJ, r.~. Yv~, .WD. ~pylp, x.r. [jylp, hJ.WK. rpp, A.A. Unx, Y.~. Fl[, .Wp. ap~p, .r. cx~, .~. vllppn, r. [j~Yy, W~.x. n ~z{, W~.x. cxylp, A.r. Wy, r.r. rY}y, Y.~. rlr~, A.W~. Yv~p, .W~. tz~x, A.WK. rvylp, r.WK. Rxylp, W~.. rMy.
f Rvly{ MSB/A/6/1 (Prom) (230) nyp x[xp ﲻ[xM{yp {p vpn ly~, cxpl rMy, vp cx{Mop, ~vpl ~xtjhy, app [jzY xp zop KcM cpyz oyxf U~~ Y. xn zYK KcM cpyz rz Rz~ ~p vv x[x Yl Yy .
~~ yp rMy
tissa@rivira.lk