@

 
   
HOME
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


r | xxf lpK Y X}oxY K Yl{
{n{y xnoxY Yy Rx Jy [

  • A tl {v Yjh Wp{, z~~p {p{, vz {hp{ N{ Sp vv N{

Yz Urp xx tyrl y[toxY Yy[p vz{ Wx Y R t{ p[l ap~p {zrf rMmp av U~z[l p YYf v {. yj v UhN, r ap~p rMmp x{f 2002 {~M Rrz 13 { Urp y{p | Ullly xxf {z tj vx {ly lprl K y[ lll{x. cx{Mopry yz Urp | ~vp ny{Y ~v ~x n ~ ~pfM rY rvj {ry [p xYl {jx. Rx Yw v yz ~px |}e {n ~z rMy vlf rp{p z~f ap~pf Urn~ z. A Rp{ Sr p lyp nv{rx |}e {n ~{{ v[p W {n{yxf xx rp{.
ttf R~rxY ܻxp{. Rr rYy Yyv. ~lYvY Yypp pK tt[ v ]pYK {pp Bp A {n{yx[p ztj Urn|x x.
A Rlyly {n{yx v[p v yzf xv Y |[ ~ { {ly ~rl S{l Y. Rply{ p 26 p v yzf Rll Y |f Sr p 28 p ~lYvY ~ Yy vx ~f th nY{ tfxY ~Ktpo Yyp zx.
xxf {z tj tyrl y[ lll{xY {{ n {n{yx y {[v ~ ap~p[l, rMmp[l l |z |{~xY [hp[. ~tpv A |{~x Yj x.
{~yYf r~ |f Rly y[ lll{xY f [ll x. A [p [fv {vpx xvx. W{ppY R{pp rhp lll{x Rxf nyppf Rr~ ~ tN {n rY}j{z Rp{yjx {xp p{ll {n ~z rMy vl v[p l{l tfxY R[ vx ~f Y~f ~Ktpo Yyp zx. Wlp rfp tf nYY |y[l{ tj n R[ {p~Y px. R y[ vpv tnvl xY z~ n {hjx. pYh{ Rx Yw v yz ~xpxf n xv Y.
| xx[ K y[ lll{xf {n ~z rMy vl[p rYy zt{n R[ ~vp zh Y{z rYy [p ztN yj v yz v y[ |}e {n ya[h vl[. A vl R[ y[ lll{xp vz ~f p[p ~ѻx x.
A ~v xK xK X}oxp Rxf R[j t{ r{~ lvlx ~ X}oxY Rxf zt pnp z~f Urn~ pp x. Wvpv Rxf WYly X}oxY RlYy tp |[ ~Z {Mop ~fp n Wv X}ox pnp z~f ~fp Y x. Wv {n{yx ~mp vy{Y ztxp Wlp rfp X{p xx[ R~rxp ~q v {x vaMx Rypn ~z{ {n{yx x. X n W X}ox |f RlYy t{ x .
ry r~z Rorpxp r~ | yj ycx nzx 1 {~yf 2007 {~M Rll Yyp zt. Rx r~zf Rll Y apn~pl, rMmpl r uy [ylx v xx[ R~r lll{x rzYy Rx p{l Y. Wvpv | r~zf Rll Y rfp {y nYYv rMmp xx ~v[ rܻxv px. A | rN|vp tz[l xl ~v x. lp{p {yx rfp xx r~z Yq{[p [xl, Rx {~f Yq{[p Wp ztNl ap~p ~. X yj rn|x zYK YMxzx ~vn ~{Mop zoxY z~ x{ Y x.
r~[x p{KtM v~x rv ~ܻx pxY [y n[y ~Ktpol rl | xx Rpv zx ~fpY . A ~x ~Z YHrl [p Wp z~fx. r~ ap~p xx ~v[ xp f |[ ~Z {Mop rܲY{ n [p [x x.
Rx YzY YH WY [pp NN
X r uy [y{xf YHrl np R~x.
WK. B. WD. (MOH) WYp tl pp Wp{... [y{x {x.
Rr {f ~v tlY pp Wr... Wxf q p
ap~p rpuy [ylxf ĻNx. Tfl p nYYf r~ rx uy [ylx Xf Yl Y x.
{f ~v tlY nn p. ty yz t{ lyx.
l{l p ÃrxY [l x. A p{KtM 14 { n{z xx Yq{[p Wppf X r~zf [x x.
Rr fp N{ vK... xx[ rܻx xp ap~pf Ļ{p X A rtq r uy [y{x[p R~x.
vxpf fp WYY pp
[y{x x A fp {M[x pv R~ apn~p Yztz {j x.
AY {f npp q pp
A {p fl vxpf W X}ox zt np ~ ~Z {n zox v { ap~p Xf xx[ lll{x x ~ѻx x.
r|pxY p... vfv npp xz ܻxpp...
{n{yxY { X W~ rly p xp A [p |{~x lt ap~p k x. pvl Wp ~f | ~ ynxp rppf {{x. A ~vf {ppf Rlx ap~p rMmp ~l.
l{l ~ nYY rvj [{j r~ Rxf {vpx xppf rfp [ll x. Wx pp{p lll{xY {xp X{ xx yj yzf n [p [x.
r~ {n Rypn ~z{ vl v { X{ xx[ lll{x pK p. {p ~ X[ rYMvxp R[ {vpx p{l{ppf {x pl.
v r}M WY {ջ{z {pp R. ~ (CT)~Yp WYY Yyv...
cY yzf Rll Yyp zt |[ ~ ~ ~Yp rY}{Y Y x. {n vlxf Rp{ Wv rY}j ~fp ~ r|pxY {x pl. pvl | pp{ {vpx Yyp ~x x. A ~ p{ll X{ {n Rypn vl v{.
~Yp WY r|pxY p. ~vy f fp WY r|pxY n npp p.
X[ pK vf Rp{ p{ll {n ~z rMy v { X{ xxf r~z fp {M[xY zt p r~ K lll{x R { t{ ă. A Rp{ | rY} Yy t {n{yx Rx v yzf Rll Yyppf zxvY zt pp x.
v yzf Rll Yyp zt f |f rYy z. p lpY [l {n R[ lll{x {p~ {j x. |[ ~ {y {zrr lll{xY R {j x. ~ U~~ tzppf lyK rjxY{l R ` p. Rxf XY~cp r{ zt p Rly ap~pfl rMmpfl X{p[ pfl nxpf tpf xp{ yppf {p Yyppf nxY {x pl. p{ll v yzp R[ ~ ~. . ~Yp rY}{Y [ll x. W rsz {x vx ~f ~Ktpo Yy t tf nY R{y R t{x. K ~ | cY yzf vy Yyp zx. A {p f {n ~z rMy vl n~[l{ ~ѻxp {pl {n YjhxvY vzp t tf nY {p{f WY tfxY ~Ktpo K ~lYvY ~ Y. W Yvp xm lll{xf rl |f l{l p rxp yzp [ny Wppf n x. A n~KtM 25 x. Wl R[ Uj lll{x Rh p. A ~ {Gf{ uy{ ~ {n{xf X{ xx rn[zY{ n rp{. A ~v[ {n Rypn ~z{ vlf n |{ rp{.
cp{ 07 { R[ l{z{z vK S{l Y Rly 13 { ~f p{ll Rxf {vpx rfp [llx. A ~ xl v yzf Rll Y |[ ~ MRI rY}{Y ~ Y x. Wx rY} Yy t {n ~z rMy vl x Rll z [zvY v[p z YxY R R t{x. cp{ 19 { yzp rf{ xppf ztj n Wpv ~poN X{ |}e {n ~{{ v[p {n ~z rMy vl v {.
z Yx |yxf Uy [x. tv R{~m{Y R{l XrM}p WYY Yyv. tt{ lp v~xY r~~K Yy[pp...
vvl ~ {n{yx YyY{ ĻNx. Spr~{ n r{yY ap~p x{ xx Wv {n{yxf rp { Rly v yz ~xpxf n [p [x. Rx Yvp xm lll{xf rl {p ~px.
{ y[ lll{xp yz Spp RlM vv yj MoH WYf [x. W ~ ~Yy {n{yxY N{ vxYf tl np Yf R{Mxxpv rY} Yyz tzpp Bp xzx. A {[v nvrxpl p{l Yypp Bp. vxYf R~rxY ܻxp{ pK A t{ [y{xf xppl Bp. K fp WY r~zp npYf {[ YzpY YH WY tjl [y{x uyx. ap~p x ~pp K ~v ~ Sl nY} z~ S[p [l xx[ Rorpxf n to ~ R t{x.
tl npYf A [zz NN YjH Wp{... z~~p {p{... v {hp{ xz. AYp A tl NN...
{n{yp[l, ap~p x{[l vl {~p Yrvp lx R{pvp [z{j | xx x ~ѻx Rx R~r {x W~ N tl {yp t{ pp {ppf Rl.
Y~ {{ n ny{p nvrxp tyxp r~zf W{pp nvrxp ~v ny{p [p r~z lpl x tzp t{f |{~x. Wl | xx RlYy tN ~qp X}oxY r~z np ztxp A |{~x R|{~xY ` ply{ Rl. l{vl xx y[ lll{x ~ {~p ap~p x{ K ~Ktpo{ cpr, R[v, ~Z Rv, Rorp Rv t~py rl ~Z Rvl{yx {l n zx np{ Rl. X{p nnp Szz ~pp l{l ny{Yf v{p ~vY ~ {ppf Sh pltp z~x.
xY ppxYYy
bx : aly W~.YYy